1. Pentru a solicita Casei de Asigurări de Sănătate Vrancea informații de interes public, conform prevederilor Legii nr. 544 din 12 octombrie 2001, cu modificările şi completările ulterioare, privind liberul acces la informațiile de interes public, vă rugăm să vă adresați Compartimentului Relații Publice – Purtator de Cuvant astfel:

   Persoana desemnată: d-na Iustina Papuc

   Coordonate de contact: e-mail solicitări-  secretariat@casvn.ro, purtator@casvn.ro

    (*) Modelul pentru cerere il gasiti descarcand fisierul Model cerere solicitare informatii Legea 544 (1).pdf

 

2. Modalități de contestare

În cazul în care o persoană consideră că dreptul său privind accesul la informațiile de interes public a fost încălcat, aceasta se poate adresa cu reclamație administrativă conducătorului autorității sau instituției publice căreia i-a fost solicitată informația, în conformitate cu prevederile art. 21 alin. (2) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 32-34 din H.G. nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public. Modele de reclamații administrative se găsesc la anexele 2 a) şi 2 b) ale Normelor metodologice. De asemenea, în cazul în care solicitantul se consideră vătămat în drepturile sale prevăzute de lege, poate depune plângere la secția de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul instituției sau autorității publice, așa cum prevede art. 22 alin. (1) din Legea nr, 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 36 din H.G. nr. 123/2002.

    (*) Modelul pentru cerere il gasiti descarcand fisierul Model reclamatie legea 544.pdf

 

3. Lista Informaţiilor de interes public

 1. Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea CNAS (art. 5, alin. (1) din Legea 544/2001)
 2. Structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare, programul de audienţe (art. 5, alin. (1) din Legea 544/2001)
 3. Numele şi prenumele persoanelor din conducerea CNAS (art. 5, alin. (1) din Legea 544/2001)
 4. Coordonatele de contact ale autorităţii sau instituţiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de Internet (art. 5, alin. (1) din Legea 544/2001)
 5. sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil (art. 5, alin. (1) din Legea 544/2001)
 6. programele şi strategiile proprii (art. 5, alin. (1) din Legea 544/2001)
 7. lista cuprinzând documentele de interes public (art. 5, alin. (1) din Legea 544/2001);
 8. lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii (art. 5, alin. (1) din Legea 544/2001);
 9. modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate (art. 5, alin. (1) din Legea 544/2001);
 10. Raportul anual de activitate (art. 5, alin. (1) din Legea 544/2001);
 11. Proiectele de acte normative, însoţite, după caz, de nota de fundamentare, de expunerea de motive sau de referatul de aprobare privind necesitatea adoptării actului normativ (Legea 52/2003)
 12. Raportul anual privind transparenţa decizională (Legea 52/2003);
 13. Declaraţiile de avere şi interese;
 14. Actele normative care reglementează activitatea sistemului de asigurări sociale de sănătate ;
 15. Informaţii despre activitatea instituţiei:

15.1. Programe naţionale de sănătate curative

      15.1.1. Criterii de eligibilitate pentru includerea bolnavilor în program;

      15.1.2. Documente necesare pentru întocmirea dosarelor bolnavilor al căror tratament necesită    aprobarea   comisiilor de experţi de la nivelul CNAS;

15.1.3. Componenţa comisiilor de experţi

15.1.4. Fonduri alocate pentru fiecare program naţional de sănătate curativ

15.1.5. Numărul total de bolnavi beneficiari ai programelor naționale de sănătate curative pentru fiecare program derulat;

15.2. Asistenţa medicală primară:    

15.2.1. numărul total naţional de puncte realizate trimestrial, per capita şi per serviciu;

15.2.2. Valoarea definitivă a punctului per serviciu sau după caz a punctului per capita, rezultată în urma regularizării trimestriale.

15.3. Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui CNAS  nr.400/833/2018 din 27 martie 2018 privind aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a comisiilor constituite în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018 - 2019

15.4. Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui CNAS  nr. 399/834/2018 din 27 martie 2018 privind aprobarea criteriilor ce stau la baza îndeplinirii atribuţiilor comisiilor constituite în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018 – 2019 cu privire la:

 1. stabilirea necesarului de medici de familie cu liste, atât pentru mediul urban, cât şi pentru mediul rural, precum şi numărul minim de persoane de pe listele medicilor de familie din mediul rural, pentru care se încheie contractul de furnizare de servicii medicale din asistenţa medicală primară;
 2. stabilirea necesarului de medici şi de norme pentru specialităţile clinice şi medicină dentară pentru care se încheie contractul de furnizare de servicii medicale;
 3. stabilirea necesarului de investigații medicale paraclinice;
 4. zonele/localitățile deficitare din punctul de vedere al existenţei medicilor de o anumită specialitate - situaţie în care un medic poate acorda servicii medicale spitaliceşti în cadrul a două spitale.

15.5. Asistența medicală ambulatorie de specialitate pentru specialităţile clinice:

15.5.1. numărul total naţional de puncte realizate trimestrial pentru asistenţa medicală în ambulatoriul de specialitate pentru specialităţile clinice;

15.5.2. valoarea definitivă a punctului pe serviciu;

15.6. Lista preţurilor de referință pe unitate terapeutică aferente medicamentelor – denumiri comerciale din catalogul naţional al preţurilor medicamentelor de uz uman autorizate pentru punerea pe piaţă în România (CANAMED), aprobat prin ordin al  ministrului sănătăţii, elaborată de CNAS pentru sublistele A, B, D şi C – secţiunile C1 şi C3 din sublistă care se aprobă prin ordin al preşedintelui CNAS/ modificările acestuia, după caz.

15.6.1. Lista denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare a medicamentelor care se acordă bolnavilor cuprinşi în cadrul programelor naţionale de sănătate corespunzătoare denumirilor comune internaţionale(DCI) cuprinse în secţiunea C2 a sublistei C2 a sublistei C din anexa la Hotărârea Guvernului nr.720/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

15.6.2. Consumul de medicamente suportate din FNUASS şi Buget MS (ATC 3- trimestrial).

15.6.3. Top 10 medicamente, în funcţie de Denumirea Comună Internaţională, eliberate prin farmaciile cu circuit deschis, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate- trimestrial.

15.6.4. TOP 10 medicamente pe fiecare  sublistă/ secţiune, în funcţie de Denumirea Comună Internaţională, eliberate prin farmaciile cu circuit deschis, pe bază de prescripţie medicală, eliberate prin farmaciile cu circuit deschis, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate- trimestrial.

15.6.5. Lista Protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor eferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală,pe bază de prescripţie medicală în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului 720/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

15.6.6. Numărul de pacienţi eligibili comunicaţi de comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătăţii, pentru care s-a emis Decizie de includere  condiţionată în Listă şi pentru care deţinătorii de autorizaţii de punere pe piaţă prin reprezentanţii lor legali au depus la CNAS cerere prin care îşi exprimă disponibilitatea pentru începerea procesului de negociere/ reluare a negocierii în temeiul OUG nr. 77/2011 şi Ordinului MS/CNAS nr. 735/976/2018

15.6.7. Informaţii privind tratamentul fără Interferon, conf. Ord.MS/CNAS nr. 1301/500/2008

15.7. Asistenţa medicală acordată în baza documentelor internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii la care România este parte:

15.7.1. Număr carduri europene de asigurări de sănătate (CEASS) emise de CAS- la nivel naţional - anual în Raportul de activitate al CNAS;

15.7.2. Număr certificate provizorii de înlocuire a cardului european de asigurări sociale de sănătate (CIP) emise de CAS – la nivel naţional – anual, în Raportul de activitate al CNAS;

15.7.3. Numărul formulare/documente europene emise de CAS, pe tipuri de formulare/documente europene – la nivel naţional – anual, în Raportul de activitate al CNAS;

15.7.4. Sume reprezentând plăţi externe efectuate de CNAS  - detaliate pe fiecare stat membru UE/SEE/Elveţia  şi pe tipul documentului care a deschis dreptul la prestaţii -  anual, în Raportul de activitate al CNAS;

15.7.5. Sume recuperate de la statele membre UE/SEE/Elveţia reprezentând contravaloarea serviciilor medicale, medicamentelor şi dispozitivelor medicale acordate asiguraților străini pe teritoriul României, în baza CEASS/CIP/formularelor/documentelor europene – detaliate pe fiecare stat membru UE/SEE/Elveţia – anual, în Raportul de activitate al CNAS;

15.7.6.  Număr de solicitări întocmite de CAS, pentru care s-au aprobat şi decontat

sume în vederea rambursării contravalorii serviciilor medicale devenite necesare atunci când asigurații români s-au aflat în şedere temporară pe teritoriul unui alt stat membru al UE/SEE/Elveţia – la nivel naţional  - anual, în Raportul de activitate al CNAS;

15.7.7. Suma aprobată şi decontată în vederea rambursării contravalorii serviciilor medicale devenite necesare atunci când asiguraţii români s-au aflat în şedere temporară pe teritoriul unui alt stat membru al UE/SEE/Elveţia – la nivel naţional  - anual, în Raportul de activitate al CNAS;

15.7.8. Număr de solicitări întocmite de CAS, pentru care s-au aprobat şi decontat

sume în vederea rambursării prestaţiilor medicale solicitate de asiguraţii români într-un alt stat membru al UE/SEE/Elveţia, fără acordul prealabil al CAS - la nivel naţional  - anual, în Raportul de activitate al CNAS;

15.7.9. Suma aprobată şi decontată în vederea rambursării prestaţiilor medicale solicitate de asiguraţii români într-un alt stat membru al UE/SEE/Elveţia, fără acordul prealabil al CAS - la nivel naţional  - anual, în Raportul de activitate al CNAS;

15.7.10. Sume decontate în baza acordurilor de securitate socială la care România este parte, reprezentând asistenţa medicală acordată asiguraţilor români pe teritoriul statelor cu care sunt încheiate respectivele acorduri  - detaliate pe state – anual, în Raportul de activitate al CNAS;

15.7.11. Informaţii despre cardul european / formularele europene/ formulare utilizate în aplicarea acordurilor/înţlegerilor/convenţiilor bilaterale în domeniul securităţii sociale, proceduri de emitere a formularelor, precizări privind aplicarea Regulamentelor europene/acordurilor / înţelegerilor/ convenţiilor bilaterale în domeniul securităţii sociale ;

15.7.12 - Legislaţie UE

15.7.13 - Legislaţie Acorduri Internaţionale

16. Monitorizare şi Control

16.1. Acţiuni de control la nivelul CAS - anual, numai indicatorii globali, conform raportului de activitate

16.2. Acţiuni de control la nivelul furnizorilor de servicii medicale- anual, numai indicatorii globali, conform raportului de activitate

Fișiere atașate

Model cerere solicitare informatii Legea 544 (1).pdf Model reclamatie legea 544.pdf