Ordinul MS/CNAS nr. 15/2018/1311/2017 din 5 ianuarie 2018 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate prevede:

 

ART. 27
    Persoanele asigurate aflate în incapacitate temporara de munca, care au urmat un tratament în strainatate pentru afectiuni care nu pot fi tratate în tara, beneficiaza de concediu medical; certificatele de concediu medical se elibereaza de medicul curant, în baza actelor doveditoare traduse si autentificate, persoanei asigurate, precum si sotului/sotiei/rudelor de gradul I ale acesteia sau unei alte persoane împuternicite de catre acestea în acest sens, lunar sau la sfârsitul tratamentului în strainatate, dar nu mai târziu de 15 zile de la data revenirii în tara.


   
ART. 28
    Asiguratii care îsi pierd capacitatea de munca în timp ce se afla în alta tara în interes de serviciu sau în interes personal primesc certificate de concediu medical de la medicul curant, în baza actelor doveditoare traduse si autentificate. Aceste certificate de concediu medical se pot elibera retroactiv de catre medicii curanti persoanei asigurate, precum si sotului/sotiei/rudelor de gradul I ale acesteia sau unei alte persoane împuternicite de catre acestea în acest sens, lunar sau la sfârsitul tratamentului în strainatate, dar nu mai târziu de 15 zile de la data revenirii în tara.

 

  ART. 29
    (1) Prevederile art. 18, 27 si 28 nu sunt aplicabile persoanelor care intra în câmpul personal de aplicare a Ordinului presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 592/2008, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (2) Durata de acordare a concediului medical si a indemnizatiei pentru incapacitate de munca, pentru persoanele prevazute la art. 27 si 28, este cea transmisa din statul de tratament.

 

    ART. 30
    Cuantumul brut lunar al indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca se determina conform art. 17 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare”.

 


Art. 11 al ORDONANTEI DE URGENTA Nr. 158 din 17 noiembrie 2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate precizeaza:
(1) Asiguratii beneficiaza de concedii si de indemnizatii, în baza certificatului medical eliberat de medicul curant, conform reglementarilor în vigoare.
(2) În întelesul prezentei ordonante de urgenta, medic curant este orice medic aflat în relatie contractuala cu casele de asigurari de sanatate, precum si orice alt medic cu autorizatie de libera practica valabila, medic de familie sau specialist, care încheie o conventie în acest sens cu casele de asigurari de sanatate, în conditiile prezentei ordonante de urgenta.
(3) Medicii prevazuti la alin. (1) pot completa certificatele de concediu medical atât pe suport hârtie, cât si electronic si le pot transmite pe suport hârtie sau prin mijloace electronice de transmitere la distanta angajatorilor/persoanelor în drept, dupa caz.
(4) Certificatele de concediu medical, prevazute la alin. (3), care sunt transmise prin mijloace electronice de transmitere la distanta de catre medicii care le elibereaza, sunt semnate de acestia cu semnaturi electronice calificate.
ART. 11^1
Medicii prevazuti la art. 11 au obligatia de a completa certificatele de concediu medical cu respectarea Instructiunilor privind utilizarea si modul de completare a certificatelor de concediu medical, aprobate prin ordin comun al ministrului sanatatii si al presedintelui CNAS.
În consecință, concediile medicale pentru persoanele care își pierd capacitatea de munca în timp ce se afla în alta tara în interes de serviciu sau în interes personal pot fi eliberate, conform legislației în vigoare prezentata mai sus, de catre medicii curanți, medicii de familie sau medicii specialiști din ambulator.
Documentele necesare pentru eliberarea concediilor medicale pentru persoanele care își pierd capacitatea de munca în timp ce se afla în alta tara în interes de serviciu sau în interes personal sunt urmatoarele:
-    Document medical eliberat de medicul din strainatate care a rezolvat problema medicala, în care sa fie specificata perioada pentru care se solicita concediu medical și diagnosticul
-    Traducerea autorizata a documentului medical
-    Adeverinta de salariat
-    Copie CI
-    Copie certificat de na?tere, pentru concediile medicale eliberate pe cod de indemnizație 09
-    Bilet de trimitere de la medicul de familie pentru specialitatea respectiva, daca pacientul este trimis la medicul de specialitate din ambulator pentru eliberarea concediului medical.