Situatie  privind directorii executivi CJAS Vrancea in prezent

 

Presedinte Director General Ec. Marta Luminita HARABULĂ 0237/227714 int.100
Director Adjunct - Medic Şef Dr. Magda BEDA 0237/227714 int.125
Director - Direcţia Economică Ec. Gabriela IONAȘCU 0237/227714 int.122
Director - Direcţia Relații Contractuale Ec. Carmen PLEȘU 0237/227714 int.102

 

       Principalele atributii ale  Directorului General sunt:
       

 

 • aplică normele de gestiune, regulamentele de organizare şi de funcţionare şi procedurile administrative unitare;
 • organizează şi coordonează activitatea de control al execuţiei contractelor de furnizare de servicii medicale;
 • organizează şi coordonează activitatea de urmărire şi control al colectării contribuţiilor la fond;
 • propune programe de acţiuni de imbunătăţire a disciplinei financiare, inclusiv executarea silită, potrivit legii;
 • stabileste modalitatea de contractare, cu respectarea contractului-cadru si a normelor metodologice de aplicare ale acestora;
 • organizează impreună cu alte structuri abilitate, controale privind respectarea drepturilor asiguraţilor si propune măsuri in caz de nerespectare a acestora;
 • supraveghează şi controlează organizarea şi funcţionarea sistemului de asigurări de sănătate la nivel teritorial şi prezintă anual rapoarte, pe care le dă publicităţii;
 • numeşte, sancţionează şi eliberează din funcţie personalul Casei de Asigurări de Sănătate Vrancea;
 • administrează bunurile mobile şi imobile dobândite de Casa de Asigurări de Sănătate Vrancea în condiţiile legii;
 • reprezintă Casa de Asigurări de Sănătate Vrancea in relaţiile cu terţii;
 • asigură elaborarea Statutului propriu cu respectarea prevederilor legale în vigoare, ale Statutului Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate si ale Statutului cadru aprobat de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate;
 • convoacă Consiliul de Administraţie;
 • conduce şedinţele Consiliului de Administraţie;
 • respectă atribuţiile prevăzute de legislaţia finanţelor publice pentru ordonatorii de credite;
 • asigură aducerea la indeplinire a planului de management asumat la momentul numirii in funcţie;
 • alte atribuţii date în competenţa sa de actele normative în vigoare, de prezentul Statut şi de preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.