Urmare publicării în Monitorul Oficial al României a Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1703/390/2022 pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 868/542/2011 privind aprobarea modelului unic al biletului de trimitere pentru investigaţii paraclinice utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate şi a Instrucţiunilor privind utilizarea şi modul de completare a biletului de trimitere pentru investigaţii paraclinice utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate, în anexa 2 litera C "Instrucţiuni de completare a formularelor de bilet de trimitere pentru investigaţiile medicale paraclinice utilizate în sistemul de asigurări sociale de sănătate", secţiunea "Câmpul 3 - Cod diagnostic" se modifică şi va avea următorul cuprins:

    "Câmpul 3 - «Cod diagnostic»:

    (i) Se vor completa căsuţele destinate codului de diagnostic corespunzător diagnosticului sau diagnosticelor cunoscute ori prezumtive pentru care se recomandă investigaţiile, utilizând clasificarea CIM revizia a 10-a, varianta 999 coduri de boală.

    (ii) Se va bifa cu «x»: căsuţa P pentru efectuarea de investigaţii paraclinice specifice pentru afecţiunile cuprinse în programele naţionale de sănătate; căsuţa A/S pentru efectuarea de investigaţii paraclinice specifice pentru afecţiunile acute/subacute; căsuţa C pentru efectuarea de investigaţii paraclinice specifice pentru bolile cronice, altele decât cele incluse în programele naţionale de sănătate; căsuţa M pentru efectuarea de investigaţii paraclinice pentru cazurile la care se realizează plan de management integrat pentru boli cronice cu impact major asupra poverii îmbolnăvirilor privind: riscul cardiovascular înalt - HTA, dislipidemie şi diabet zaharat tip 2/astmul bronşic/boala cronică respiratorie obstructivă (BPOC)/boala cronică de rinichi; termenul de valabilitate a biletului de trimitere este conform prevederilor din contractul-cadru şi normele metodologice de aplicare a acestuia.

    Dată fiind perioada de valabilitate a biletului de trimitere, diferită pentru afecţiuni acute/subacute şi afecţiuni cronice, inclusiv cele cuprinse în programele naţionale de sănătate, pe acelaşi formular de bilet de trimitere nu se va combina tip diagnostic acut/subacut cu tip diagnostic cronic/tip diagnostic pentru afecţiuni cuprinse în programele naţionale de sănătate. Pentru recomandarea de investigaţii paraclinice pentru cazurile la care se realizează plan de management integrat pentru boli cronice cu impact major asupra poverii îmbolnăvirilor privind: riscul cardiovascular înalt - HTA, dislipidemie şi diabet zaharat tip 2/astmul bronşic/boala cronică respiratorie obstructivă (BPOC)/boala cronică de rinichi, se va completa bilet de trimitere distinct, acesta având termen de valabilitate conform prevederilor din contractul-cadru şi normele metodologice de aplicare a acestuia.

    Pentru recomandarea de investigaţii histopatologice, citologice şi imunohistochimice se va întocmi bilet de trimitere distinct, având termen de valabilitate conform prevederilor din contractul-cadru şi normele metodologice de aplicare a acestuia.

    NOTA 1:

    Pentru recomandarea analizelor medicale de laborator ca urmare a consultaţiilor preventive pentru copii cu vârsta cuprinsă între 2 şi 17 ani inclusiv şi pentru persoanele asimptomatice cu vârsta de 18 ani şi peste 18 ani, medicii de familie vor întocmi bilet de trimitere distinct, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 1-f, şi pentru care instrucţiunile privind utilizarea şi modul de completare sunt prevăzute în anexa nr. 2a.

    NOTA 2:

    Pentru situaţiile în care se recomandă investigaţii paraclinice necesare monitorizării pacienţilor diagnosticaţi cu COVID-19 după externarea din spital sau după încetarea perioadei de izolare sau investigaţii medicale paraclinice necesare monitorizării pacienţilor diagnosticaţi cu boli oncologice, diabet zaharat, boli cardiovasculare, boli rare, boli neurologice şi boli cerebrovasculare - pentru afecţiunile respective, medicul care face recomandarea va menţiona pe formularul biletului de trimitere, după caz, următoarele:

    - «Monitor 1» - dacă investigaţiile paraclinice se recomandă pentru monitorizarea pacienţilor diagnosticaţi cu COVID-19 după externarea din spital sau după încetarea perioadei de izolare;

    - «Monitor 2» - dacă investigaţiile paraclinice se recomandă pentru monitorizarea pacienţilor diagnosticaţi cu boli oncologice;

    - «Monitor 3» - dacă investigaţiile paraclinice se recomandă pentru monitorizarea pacienţilor cu diabet zaharat;

    - «Monitor 4» - dacă investigaţiile paraclinice se recomandă pentru monitorizarea pacienţilor diagnosticaţi cu boli cardiovasculare;

    - «Monitor 5» - dacă investigaţiile paraclinice se recomandă pentru monitorizarea pacienţilor diagnosticaţi cu boli rare;

    - «Monitor 6» - dacă investigaţiile paraclinice se recomandă pentru monitorizarea pacienţilor diagnosticaţi cu boli neurologice;

    - «Monitor 7» - dacă investigaţiile paraclinice se recomandă pentru monitorizarea pacienţilor diagnosticaţi cu boli cerebrovasculare,

    aplicând totodată semnătura şi parafa.

    Pentru recomandarea investigaţiilor paraclinice necesare monitorizării pacienţilor diagnosticaţi cu COVID-19 după externarea din spital sau după încetarea perioadei de izolare sau a investigaţiilor medicale paraclinice necesare monitorizării pacienţilor diagnosticaţi cu boli oncologice, diabet zaharat, cu boli cardiovasculare, boli rare, boli neurologice şi boli cerebrovasculare - pentru afecţiunile respective, medicul care face recomandarea va întocmi bilet de trimitere distinct.

    (iii) «Data trimiterii» - se va specifica data trimiterii asiguratului pentru efectuarea investigaţiilor recomandate; la biletele de trimitere pentru recomandarea de investigaţii histopatologice, citologice şi imunohistochimice, la câmpul «data trimiterii» se va specifica data trimiterii asiguratului pentru efectuarea investigaţiilor recomandate sau se va specifica data recoltării probei/probelor la nivelul medicului de specialitate din ambulatoriu (dată ce coincide cu data transmiterii probei/probelor recoltate către laboratorul de anatomie patologică), după caz.

    (iv) «Semnătura medicului/Cod parafă» - se execută specimenul de semnătură a medicului care a emis biletul de trimitere şi se aplică parafa şi codul corespunzător acestuia; medicii pot aplica şi codul de bare aferent codului de parafă.

    (v) «Data reconfirmării» - acest câmp nu va fi completat. În situaţia în care asiguratul se internează în spital în perioada de valabilitate a biletului de trimitere şi investigaţiile medicale paraclinice de înaltă performanţă nu au fost efectuate în timpul spitalizării, asiguratul are obligaţia prezentării biletului de externare/scrisorii medicale din care să rezulte că aceste investigaţii nu au fost făcute pe perioada internării.

    (vi) «Semnătura medicului/Cod parafă» - acest câmp nu va fi completat.

    (vii) Se bifează căsuţa «Accidente de muncă/Boli profesionale/Daune» dacă la nivelul furnizorului există documente doveditoare pentru cazurile respective, astfel:

    - se notează cifra 1 pentru cazurile care reprezintă accidente de muncă;

    - se notează cifra 2 pentru cazurile care reprezintă boli profesionale;

    - se notează cifra 3 pentru cazurile prezentate ca urmare a situaţiilor în care au fost aduse prejudicii sau daune sănătăţii de către alte persoane."

 

 

    Director – General                                                     

       ec. Vasile Eugenia                     

Director Relații Contractuale

                                                                                               j. Nuță Romeo