A N U N Ţ

Casa de Asigurări de Sănătate Tulcea aduce la cunoștință că se prelungește până la 31.12.2020 termenul de aplicare pentru următoarele acte normative:

 

Casa de Asigurări de Sănătate Tulcea încheie, pentru perioada 15 mai - 31 decembrie 2020, acte adiționale la contractele derulate de acestea în anul 2020 pentru prelungirea prin acordul părților a termenului de derulare a relațiilor contractuale cu furnizorii de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale, în vederea asigurării continuității acordării asistentei medicale, cu îndeplinirea de către furnizori a tuturor condițiilor privind relațiile contractuale dintre casa de asigurări de sănătate și aceștia (documente, condiții de eligibilitate, etc.).

 

În conformitate cu reglementările art. 196 alin. (3) din Anexa 2 la H.G. nr. 140/2018, cu modificările și completările ulterioare, și ale pct. 18 din Anexa 47 la Ordinul MS/CNAS nr. 397/836/2018, cu modificările și completările ulterioare, casele de asigurări de sănătate pot stabili și alte termene de contractare, în funcție de necesarul de servicii medicale, de medicamente și unele materiale sanitare în tratamentul ambulatoriu sau de dispozitive medicale în ambulatoriu, în limita fondurilor aprobate fiecărui tip de asistență, cu avizul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate.

În conformitate cu reglementările art. 196 alin. (1), din același act normativ, termenele de depunere/transmitere a cererilor însoțite de documentele prevăzute de actele normative în vigoare, necesare încheierii și negocierii contractelor de furnizare de servicii medicale, de medicamente și unele materiale sanitare în tratamentul ambulatoriu, de dispozitive medicale în ambulatoriu, inclusiv termenul-limită de încheiere a contractelor, vor fi comunicate prin afișare la sediile instituțiilor, publicare pe paginile web ale acestora și anunț în mass-media, cu minimum 5 zile lucrătoare înainte de începerea perioadei de depunere/transmitere a documentelor de mai sus.

 

Președinte Director-General,

Ec. Vasile Eugenia