Prin prezenta vă aducem la cunoștință următoarele:

- în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.1023 din 22.12.2017a fost publicată H.G. nr. 923/2017 privind prelungirea termenului de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016 – 2017;

- aplicabilitatea Ordinului nr.196/139/2017 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2017 a H.G. nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016 – 2017, a fost prelungită până la 31.03.2018 prin Ordinul ministrului sănătății și al președintelui CNAS nr. 1498/1301/2017.

 

                                                                             Cu deosebită considerație,

 

   Preşedinte Director – General

              Ec. Vasile Eugenia

 

Director Relaţii Contractuale

         Jr. Nuţǎ Romeo