A N U N Ţ

Casa de Asigurări de Sănătate a județului Tulcea aduce la cunoștința furnizorilor de servicii medicale, medicamente, materiale sanitare şi dispozitive medicale că în perioada 02-05.07.2019 se pot transmite cereri de contractare pentru anul 2019, însoțite de documentele prevăzute de actele normative în vigoare, necesare încheierii şi negocierii contractelor .

În vederea încheierii contractelor pe anul 2019, furnizorii vor transmite cererea de contractare si documentele necesare încheierii si negocierii contractelor, prevăzute in actele normative in vigoare, doar în format electronic asumate fiecare în parte prin semnătura electronică extinsă/calificată a reprezentantului legal al furnizorului.

Procesul de contractare se desfășoară după cum urmează:

  1. Pentru furnizorii care au în derulare contracte de furnizare de servicii cu casele de asigurări de sănătate până la data de 31.07.2019, relațiile contractuale continuă prin încheiere de acte adiționale cu valabilitate până la data de 31.12.2019, urmare cererilor depuse în perioada 02-05.07.2019;
  2. Pentru furnizorii noi, care nu se află în relație contractuală cu noi, sunt aplicabile prevederile art. 196 din Anexa 2 Ia Hotărârea de Guvern nr. 140/2018, cu modificările și completările ulterioare, în acest sens urmând a fi încheiate contracte cu valabilitate până la data de 31.12.2019.

La încheierea atât a actelor adiționale (prevăzute a pct. 1) cât și a contractelor noi (prevăzute la pct. 2), furnizorii trebuie să îndeplinească toate condițiile privind relațiile contractuale dintre casele de asigurări de sănătate și aceștia (documente, condiții de eligibilitate etc.).

Documentele solicitate în procesul de contractare, existente la nivelul casei de asigurări de sănătate nu vor mai fi depuse la încheierea contractelor, cu excepţia celor modificate sau cu perioadă de valabilitate expirată. Furnizorul va specifica intr-o anexă la cererea de contractare documentele ce se găsesc la casa de asigurări de sănătate indicându-se perioada de valabilitate.

Cererea de contractare si documentele necesare vor fi scanate și transmise la adresa de e mail office@castl.ro , în format .pdf .

Data limită de finalizare a procesului de contractare este de 31.07.2019.

Documentele necesare contractării se afla pe pagina web a C.A.S. Tulcea (www.cnas.ro/castl/ ) si vor afișate la sediul instituției.

 

Presedinte Director-General,

Ec. Vasile Eugenia