Referitor la aplicarea, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, a dispozițiilor art. V din OG nr. 17/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, vă aducem la cunoștință următoarele:

 

1. În Monitorul Oficial ai României nr. 507 din 30 iunie 2017 a fost publicată OUG nr. 49/2017 privind unele măsuri în vederea accelerării implementării proiectelor de infrastructură de transport de interes național, pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, pentru completarea Legii nr. 105/2011 privind gestionarea și utilizarea fondurilor externe nerambursabile și a cofinanțării publice naționale, pentru obiectivul ”Cooperare Teritorială Europeană, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 17/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscale și bugetare și modificarea și completarea unor acte normative, act normativ care, la art. VII, modifică și completează prevederile art. V din OG nr. 17/2015, după cum urmează:

- persoanele fizice, persoanele juridice de drept privat precum și entitățile fără personalitate juridică nu au obligația de a aplica ștampila pe declarații, cereri, contracte sau orice alte documente sau înscrisuri depuse la instituțiile sau autoritățile publice ori emise sau încheiate în relația cu instituțiile sau autoritățile publice,

- fapta de a solicita persoanelor fizice, persoanelor juridice de drept privat, precum și entităților fără personalitate juridică aplicarea ștampilei pe declarații, cereri, contracte sau orice alte documente sau înscrisuri, săvârșită de către persoana din cadrul unei instituții sau autorități publice, constituie abatere disciplinară și atrage răspunderea disciplinară a acesteia, conform prevederilor legale.

Cu privire la data intrării în vigoare a prevederilor legale mai sus menționate, art. VIII din același act normativ, reglementează faptul că acestea intră în vigoare în termen de 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, respectiv în data de 30 iulie 2017.

În aplicarea acestor prevederi legale, menționăm că odată cu intrarea în vigoare a acestui act normativ se elimină obligativitatea aplicării ștampilei atât pe declarațiile, cererile, contractele și alte documente depuse de către persoane fizice, persoane juridice de drept privat astfel cum acestea sunt prevăzute în Codul civil, precum și de către entitățile fără personalitate juridică, la instituții sau autorități publice, cât și pe documentele sau alte înscrisuri emise între aceste entități sau persoane.

 

2. Până la data de 29.07.2017, potrivit actelor normative care guvernează sistemul de asigurări sociale de sănătate, în vederea derulării relațiilor contractuale cu casele de asigurări de sănătate, furnizorii de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale, precum și furnizorii de servicii medicale, medicamente, materiale sanitare specifice, dispozitive medicale și altele asemenea acordate în cadrul programelor naționale de sănătate curative aveau obligația ștampilării declarațiilor, cererilor, contractelor sau oricăror alte documente sau înscrisuri depuse la casele de asigurări de sănătate (cu care se află sau urmează să se afle în relație contractuală) ori emise sau încheiate în relația cu casele de asigurări de sănătate.

Aceste acte normative sunt următoarele:

 

3. Pentru punerea în aplicare în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate a prevederilor art. V alin. (1) din OG nr. 17/2015, astfel cum acestea au fost modificate și completate prin act. VII din OUG nr. 49/2017, vă aducem la cunoștință următoarele:

- începând cu data de 30 iulie 2017, se elimină obligativitatea aplicării ștampilei atât pe declarațiile, cererile, contractele alte documente depuse de către persoane fizice, persoane juridice de drept privat, astfel cum acestea sunt prevăzute în Codul civil, precum și de către entitățile fără personalitate juridică, la casele de asigurări de sănătate, cât și pe documentele sau alte înscrisuri emise sau încheiate în relația cu casele de asigurări de sănătate,

- prin Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 876/824/2017 a fost reglementat faptul că în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, începând cu de 30 iulie 2017, furnizorii de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale, precum și furnizorii de servicii medicale, medicamente, materiale sanitare specifice, dispozitive medicale și altele asemenea acordate în cadrul programelor naționale de sănătate curative - persoane fizice, persoane juridice de drept privat sau entități fără personalitate juridică, nu au obligația de a aplica ștampila pe declarații, cereri, contracte sau orice alte documente sau înscrisuri depuse la casele de asigurări de sănătate ori emise sau încheiate în relația cu casele de asigurări de sănătate.

 

Preşedinte Director – General                                  Director Relații Contractuale

      ec. Vasile Eugenia                                                                  jr. Nuță Romeo