Unitățile sanitare din ambulatoriu (cu excepția ambulatoriilor integrate ale unităților sanitare paturi), pentru a încheia contract de furnizare servicii medicale cu Casa de Asigurări de Sănătate, în anul 2018, au obligația de a respecta prevederile art. 7 alin. (5) și ale art. 20 alin. (2) din Legea nr. 185 / 2017 privind asigurarea calității în sistemul de sănătate, astfel:

ART. 7

„(5) Acreditarea este o obligatorie pentru unitățile sanitare care prestează servicii în relație cu sistemul public de asigurări de sănătate.”

ART. 20

„(2) Pentru a furniza servicii de sănătate în relație contractuală cu sistemul public de asigurări de sănătate, unitățile sanitare din ambulatoriu se înscriu în procesul de acreditare după cum urmează:

  1. până la data de 31 decembrie 2017 pentru unitățile care au împlinit minimum 5 ani de la înființare;
  2. până data de 31 decembrie a anului anterior încheierii contractului de furnizare de servicii în sistemul public de asigurări de sănătate pentru unitățile sanitare care urmează să împlinească 5 ani în anul calendaristic în care se încheie contractul”

Totodată, vă informăm că potrivit prevederilor art. 249 alin (1) și (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

ART. 249

(1) Evaluarea calității serviciilor de sănătate în vederea acreditării unităților sanitare revine Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate.

  1. Evaluarea în vederea acreditării și acreditarea unităților sanitare se fac în baza standardelor, procedurilor și metodologiei elaborate de Autoritatea Națională de Management al Calității în Sănătate.
  2. CNAS încheie contracte numai cu unitățile sanitare acreditate [...]”

 

Înscrierea în procesul de acreditare se realizează online, prin completarea unui formular pe site-ul www.anmcs.gov.ro și nu implică nicio taxă.

 

Pentru informații sau clarificări, cei interesați se pot adresa la adresa ambulatoriu@anmcs.gov.ro.

 

Preşedinte Director – General                           Director Relații Contractuale

        ec. Vasile Eugenia                                                                j. Nuță Romeo