Pentru asigurarea accesului persoanelor care provin din zona conflictului armat din Ucraina la drepturile prevăzute la art. 1 alin. (4) și (5) din Ordonanța de urgentă a Guvernului nr. 15/2022, cu modificările și completările ulterioare, trebuie să respectați obligațiile necesare a fi îndeplinite pentru situațiile în care aceste peroane vi se adresează și solicită servicii medicale, materiale sanitare, medicamente și dispozitive medicale.

        

Prin urmare, în vederea respectării prevederilor legale sus menționate, privind acordarea drepturilor de care beneficiază persoanele care provin din zona conflictului armat din Ucraina, veți proceda după cum urmează:

        

Reiterăm faptul că, persoanele care provin din zona conflictului armat din Ucraina, beneficiază de drepturile acordate de lege persoanelor asigurate în sistemul de asigurări sociale de sănătate, respectiv de pachetul de servicii de bază prevăzut în contractul-cadru privind condițiile acordării asistentei medicale, medicamentelor și dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate și în normele de aplicare ale acestuia, precum și de medicamentele, materialele sanitare, dispozitivele medicale și serviciile medicale cuprinse în programele naționale de sănătate curative.

        

De asemenea, beneficiază și de medicamentele acordate în tratamentul ambulatoriu, fără plata contribuției personale, precum și de scutire de la coplată, fără a fi înregistrate în una din categoriile de persoane asigurate din sistemul de asigurări sociale de sănătate întrucât prin prevederile sus menționate au fost instituite măsuri de acordare de către România persoanelor care provin din zona conflictului armat din Ucraina, a unei protecții temporare.

 

 

         În ceea ce privește procedura de raportare/facturare/decontare se vor urma următorii pași:

         1) Serviciile medicale, medicamentele, materialele sanitare, dispozitivele medicale acordate de furnizorii aflați în relații contractuale cu casele de asigurări de sănătate, persoanelor menționate în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 15/2022, cu modificările și completările ulterioare, sunt evidențiate distinct/cod unic de identificare temporar, în PIAS;

         2) Raportarea și validarea serviciilor medicale, medicamentelor, materialelor sanitare, dispozitivelor medicale, se face în conformitate cu regulile implementate în PIAS;

         3) După raportare, furnizorii depun la casa de asigurări de sănătate lista/borderoul cuprinzând distinct, pentru fiecare număr unic de identificare a persoanei beneficiare, tipul și denumirea serviciului medical/medicamentelor/materialelor sanitare/dispozitivelor medicale acordate, cu specificarea și a următoarelor informații: numele şi prenumele, data nașterii, data acordării, data raportării, la care se anexează copiile documentului generat de aplicația informatică pusă la dispoziție de CNAS privind atribuirea unui număr de identificare a beneficiarului, documentelor de identitate ale persoanelor beneficiare, dacă acestea există, sau  copiile documentelor medicale de la nivelul furnizorilor, pentru persoanele care nu dețin documente de identitate; 

         4) După verificarea raportărilor de către casa de asigurări de sănătate, furnizorii sunt înștiințați în scris cu privire la valoarea serviciilor medicale, medicamentelor, materialelor sanitare, dispozitivelor medicale, validate pe fiecare cod unic de identificare temporar și pe total; în cazul respingerii unor servicii/medicamente/materiale sanitare/dispozitive medicale se va comunica motivul refuzului;

         5) Se solicită furnizorilor verificarea și confirmarea sumelor validate de casa de asigurări de sănătate;

         6) După stabilirea sumelor certe necesare în vederea contractării distincte prin acte adiționale și a plății sumelor validate, se solicită de la CNAS, creditele de angajament și creditele bugetare necesare;

         7) După transmiterea filei de buget de către CNAS, se întocmesc actele adiționale, se solicită facturile, și se efectuează plățile.