In atenţia Asiguraţilor  CAS Tulcea

Documentele prevazute la art.11, alineat 1 din Ordinul preşedintelui CNAS nr.1549/2018 privind aprobarea Normelor metodologice pentru stabilirea documentelor justificative privind dobândirea calităţii de asigurat.

 

    În cazul în care, ca urmare a verificării calităţii de asigurat, la adresa http:www.cnas.ro/page/verificare-asigurat.html, persoanele asigurate nu figurează în baza de date în una dintre categoriile de persoane asigurate, în vederea acordării calităţii de asigurat şi a asigurării accesului liber la pachetul de servicii medicale de bază, depun la casele de asigurări de sănătate următoarele documente:

 

a) pentru tinerii cu vârsta cuprinsă între 18 şi 26 de ani:

 

b) pentru studentul-doctorand care desfăşoară activităţi didactice, potrivit contractului de studii de doctorat, în limita a 4 - 6 ore convenţionale didactice pe săptămână:

 

c) pentru persoanele care urmează modulul instruirii individuale, pe baza cererii lor, pentru a deveni soldaţi sau gradaţi profesionişti:

 

d) pentru tinerii cu vârsta de până la 26 de ani, care provin din sistemul de protecţie a copilului:

   

e) pentru soţul, soţia şi părinţii aflaţi în întreţinerea unei persoane asigurate:

 

f) pentru beneficiarii ale căror drepturi sunt stabilite prin Decretul-lege nr.118/1990-persoane persecutate politic; prin Legea nr. 44/1994-privind veteranii de război; prin Legea nr. 309/2002-privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950–1961; pentru persoanele prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 1 din Legea nr. 341/2004-recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului - Lupeni - august 1977:

 

g) pentru persoanele cu handicap:

 

h) pentru bolnavii cu afecţiuni incluse în programele naţionale de sănătate, până la vindecarea respectivei afecţiuni:

 

i) pentru femeile însărcinate sau lăuze:

 

j) pentru persoanele care se află în concediu de acomodare, potrivit Legii nr. 273/2004 privind procedura adopţiei sau în concediu pentru creşterea copilului potrivit O.U.G. nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor:

 

k) pentru persoanele care beneficiază de indemnizaţie de şomaj sau alte drepturi de protecţie socială:

 

l) pentru persoanele care fac parte dintr-o familie care are dreptul la ajutor social, potrivit Legii nr. 416/2001:

 

m) pentru persoanele care au calitatea de pensionari:

 

n) pentru personalul monahal al cultelor recunoscute:

 

o) pentru persoanele asigurate care realizează venituri din salarii sau asimilate acestora:

 

p) pentru persoanele fizice care realizează veniturile prevăzute la art. 155 alin. (1) lit. b) - h), precum şi în cazul celor prevăzute la art. 180 din Codul fiscal:

 

q) pentru voluntarii care îşi desfăşoară activitatea în cadrul serviciilor de urgenţă voluntare, conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 88/2001:

 

r) pentru persoanele cetăţeni români care sunt victime ale traficului de personae(pentru o perioadă de cel mult 12 luni):

 

s) pentru persoanele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. b) - d) din ordin{b)cetăţenii străini şi apatrizii care au solicitat şi au obţinut prelungirea dreptului de şedere temporară ori au domiciliul în România; c) cetăţenii statelor membre ale UE, SEE şi Confederaţiei Elveţiene care nu deţin o asigurare încheiată pe teritoriul altui stat membru care produce efecte pe teritoriul României, care au solicitat şi au obţinut dreptul de rezidenţă în România, pentru o perioadă de peste 3 luni; d) persoanele din statele membre ale UE, SEE şi Confederaţiei Elveţiene care îndeplinesc condiţiile de lucrător frontalier, şi anume desfăşoară o activitate salariată sau independentă în România, şi care rezidă în alt stat membru în care se întoarce de regulă zilnic ori cel puţin o dată pe săptămână}: