1. Care este stagiul minim de cotizare necesar pentru a putea beneficia de concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate?

R:  Stagiul minim de asigurare pentru acordarea indemnizaţiilor prevăzute de OUG 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare, este de 6 luni realizate în ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se acordă concediul medical.

Exemplul nr. 1 - Situație în care există 6 luni integrale de stagiu de asigurare

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

luna                      12        11        10        9        8        7       6        5        4       3       2       1

zile lucrătoare      19         22       23      20      23      22     21      22      20     22     20     21

zile de stagiu        19        20       13      20      13      21     21      22      20      22     20     21

- luna 1 reprezintă prima lună anterioară producerii riscului; (...) - luna 12 reprezintă a 12-a lună anterioară producerii riscului. În acest caz condiţia de stagiu de asigurare este realizată, întrucât se constată că există 6 luni integrale de stagiu de asigurare (lunile 1 - 6).

(2) În cazul în care nu au fost realizate venituri în ultimele 6 luni anterioare lunii pentru care se acordă concediul medical, stagiul de asigurare se consideră realizat dacă prin însumarea perioadelor din ultimele 12 luni anterioare producerii riscului rezultă un număr de zile de stagiu de asigurare cel puţin egal cu numărul total de zile lucrătoare din ultimele 6 luni anterioare producerii riscului.

Exemplul nr. 2 - Situaţie în care nu există 6 luni integrale de stagiu de asigurare

____________________________________________________________________

luna                       12      11      10      9       8       7      6       5       4       3       2       1

zile lucrătoare       19      22       23    20    23      22     21     22     20    22    20     21

zile de stagiu        10      19       16    10    13        5     21      22    10     22    20    16

____________________________________________________________________

 În acest caz se ia în considerare perioada ultimelor 6 luni anterioare producerii riscului (lunile 1 - 6).

Numărul total de zile lucrătoare din această perioadă este de 126 de zile, iar numărul de zile de stagiu este de 111 zile. Diferenţa este de 15 zile. În acest exemplu, pentru a completa stagiul de asigurare necesar de 126 de zile se iau în calcul 15 zile de stagiu de asigurare din lunile 7 - 12 (5 zile din luna 7, respectiv 10 zile din luna 8). Astfel se constituie stagiul de asigurare necesar pentru deschiderea drepturilor la concedii şi indemnizaţii.

(Art.7 din Ordin MS/CNAS nr. 15/2018/1311/2017)

Persoanele asigurate pentru concedii și indemnizații beneficiază de concedii şi indemnizaţii, fără îndeplinirea condiţiei de stagiu de asigurare, în cazul unor situaţii de excepţie, respectiv în cazul urgenţelor medico-chirurgicale, tuberculozei, bolilor infectocontagioase din grupa A, stabilite prin Hotărâre a Guvernului, neoplaziilor, SIDA, riscului maternal, carantinei, precum şi în cazul izolării (infectării cu Covid-19).

(Art. 7 din OUG 158/2005 cu modificările şi completările ulterioare)

 

2. Ce trebuie să fac dacă nu sunt angajat și vreau să mă asigur pentru concedii şi indemnizații de asigurări sociale de sănătate?

R:  Persoanele fizice care nu au încheiate raporturi juridice de muncă cu un angajator şi nu realizează venituri din desfăşurarea unei activităţi în baza unui contract individual de muncă, a unui raport de serviciu, act de detaşare sau a unui statut special prevăzut de lege, precum şi alte venituri asimilate salariilor şi nu se încadrează în categoria persoanelor care beneficiază de indemnizaţie de şomaj, se pot asigura în sistemul de asigurări sociale de sănătate pentru a beneficia de concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate în  baza unui  contract de asigurare.

Contractul de asigurare pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate se încheie între persoana interesată și casa de asigurări de sănătate la care se află în evidenţă ca persoană asigurată în sistemul de asigurări sociale de sănătate.

Contractul poate fi încheiat pentru o perioada determinată/nedeterminată la un venit ales de către asigurat, ce nu ține cont de veniturile impozabile realizate. Venitul ales nu poate fi mai mic decât valoarea lunară a salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată stabilit potrivit legii şi nu poate depăși valoarea a 12 salarii minime.

(Art.3 alin (3) şi art. 10 alin (3) din OUG nr. 158/2005, cu modificările şi completările ulterioare)

Contractul de asigurare nu se încheie retroactiv și produce efecte exclusiv de la data înregistrării.

(Art. 6, alin (6) din O.U.G. nr. 158/2005, cu modificările și completările ulterioare)

Contribuţia lunară de asigurare pentru concedii şi indemnizații de asigurări sociale de sănătate este de 1% şi se aplică asupra venitului înscris în contract.

(Art. 265 alin (2) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; art. 220^7 alin. (1) din Codul fiscal; art. 5 din Ordinul MS/CNAS nr. 15/2018/1311/2017; art. 1 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare)