1. Cum pot obține cardul european de asigurări de sănătate (CEASS/EHIC)?

R: Cardul european de asigurări de sănătate se obţine în urma unei cereri adresate casei de asigurări de sănătate de care aparţineţi, însoţită de copia actului de identitate. În 7 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii, cardul este emis  și transmis prin servicii poștale la adresa menționată în aceasta.

(Capitolul II, pct.2.1, 2.2, 2.3 din Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 559/2006 pentru aprobarea caracteristicilor tehnice și a modalităților de eliberare și utilizare ale cardului european de asigurări sociale de sănătate şi pentru aprobarea modelului certificatului provizoriu de înlocuire a cardului european de asigurări sociale de sănătate, precum şi a instrucţiunilor de completare şi a modalităţilor de eliberare şi utilizare ale acestuia, cu modificările și completările ulterioare)

Aflaţi mai multe accesând link-ul     http://cas.cnas.ro/page/modalitatile-de-eliberare-i-utilizare-a-cardului-european.html

 

2. Care sunt serviciile medicale de care pot beneficia în baza cardului european de asigurări de sănătate, dacă sunt asigurat în sistemul de asigurări de sănătate din România?

R: Cardul european de asigurări sociale de sănătate (CEASS/EHIC) oferă titularului dreptul la servicii medicale necesare în timpul şederii temporare pe teritoriul unui alt stat membru al UE/SEE/Confederaţiei Elveţiene/Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, indiferent de scopul șederii, fie că este turistic sau legat de activități profesionale sau de studii. Cardul european de asigurări sociale de sănătate nu poate fi folosit pentru tratament medical planificat.

(Decizia nr. S1 din 12 iunie 2009 privind cardul european de asigurări sociale de sănătate)

Serviciile medicale se acordă în conformitate cu legislaţia statului membru al UE/SEE/ Confederaţiei Elveţiene/Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord în care se deplasează titularul cardului și nu trebuie să depăşească ceea ce este necesar din punct de vedere medical în timpul şederii temporare în statul membru respectiv. Este posibil ca pentru anumite servicii să se perceapă co-plată, chiar dacă în România aceleaşi servicii sunt decontate integral. 

(Art. 19, 27 din Regulamentul (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială, cu modificările şi completările ulterioare; art. 327-336 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare)

Aflaţi mai multe informaţii despre serviciile care se acordă în baza cardului, respectiv modul de utilizare al acestuia pe teritoriul altor state accesând  următoarele link-uri: 

http://cas.cnas.ro/page/modalitatile-de-eliberare-i-utilizare-a-cardului-european.html

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1021&langId=ro&intPageId=1737

 

3. Pot obţine un card european duplicat daca nu mai pot folosi cardul primit (l-am pierdut, s-a deteriorat, etc)  ?

Persoanele care solicită înlocuirea cardului european de asigurări sociale de sănătate, pot beneficia contra cost, de un card european duplicat a cărui perioadă de valabilitate nu va putea depăşi perioada de valabilitate a cardului iniţial.

(vezi procedura de obtinere)