În vederea evitării disfuncționalităților de prescriere și asigurării accesului asiguraților la medicamente, informăm medicii prescriptori aflați în relație contractuală cu CAS Neamț că pe site-ul CNAS, în secțiunea ”informații pentru furnizori – formulare și machete”, se află postate formularele specifice prevăzute în Ordinul CNAS nr. 1050/ 28. 12. 2022 pentru completarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 141/2017 privind aprobarea formularelor specifice pentru verificarea respectării criteriilor de eligibilitate aferente protocoalelor terapeutice pentru medicamentele notate cu (**)1, (**)1Ω şi (**)1β în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi a metodologiei de transmitere a acestora în platforma informatică din asigurările de sănătate.

În conformitate cu prevederile legale în vigoare, medicii prescriptori au obligația de a-și actualiza nomenclatoarele din SIUI.

 

 

PDF