Casa   de   Asigurări   de   Sănătate   Neamţ   este   institutie   publică,   cu personalitate juridică, cu buget propriu, în subordinea CNAS si are următoarele atribuţii:


1. Finanţează ocrotirea sanatatii populatiei din raza administrativ-teritorială de compentenţă, prin care se asigura accesul asiguratilor la un pachet de servicii de baza;
2. Protejează asiguratii fata de costurile serviciilor medicale în caz de boala sau accident;
3. Asigură protectia asiguratilor în mod universal, echitabil si nediscriminatoriu în conditiile utilizarii eficiente a Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate;
4. Administrează bugetul propriu;
5. Inregistrează   şi   actualizează   datele   referitoare   la   asiguraţi   şi   asigura comunicarea lor către  C.N.A.S.;
6. Elaborează proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli precum şi a celui de rectificare a bugetului anual;
7. Publica execuţia bugetară pe capitole şi subcapitole pentru anul următor;
8. Furnizează  gratuit informaţii, consultanţă, asistenţă în problemele asigurărilor sociale de sănătate şi ale serviciilor medicale persoanelor asigurate, angajatorilor şi furnizorilor de servicii medicale;
9. Administrează  bunurile  casei de asigurări, conform prevederilor legale;
10. Negociază şi contractează serviciile medicale, medicamentele şi  dispozitivele medicale cu furnizorii de servicii medicale, de medicamente şi de dispozitive medicale în condiţiile contractului cadru şi a normelor metodologice de aplicare a acestuia;
11. Decontează serviciile medicale, medicamentele şi dispozitivele medicale, contractate cu furnizorii de servicii medicale, de medicamente şi de dispozitive medicale în condiţiile Contractului-cadru şi a Normelor metodologice de aplicare a acestuia;
12. Monitorizează   numărul serviciilor medicale furnizate şi nivelul tarifelor acestora;
13. Asigură,   în   calitate   de   instituţii   competente,   activităţile   de   aplicare   aacordurilor internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii încheiate de România cu alte state, inclusiv cele privind rambursarea cheltuielilor ocazionate de acordarea serviciilor medicale şi a altor prestaţii, în condiţiile respectivelor acorduri internaţionale;
14. Efectuează sondaje în vederea evaluării gradului de satisfacere a asiguraţilor şi evaluarea interesului manifestat de aceştia faţă de calitatea serviciilor medicale;
15. Monitorizează şi controlează modul de derulare a contractelor de furnizare servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale;
16. Foloseşte mijloace adecvate de mediatizare pentru reprezentarea, informarea şi susţinerea intereselor asiguraţilor;
17. Organizează  şi efectuează  controlul serviciilor  medicale  care se acordă asiguraţilor în baza contractelor de furnizare servicii încheiate;
18. Elaborează şi publică raportul anual şi planul de activitate pentru anul următor al CAS;
19. Exercită alte atribuţii prevăzute de acte normative în domeniul sănătaţii.

Baza legală a organizării și funcționării CAS Neamț:
- legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
- HG 972/2006 pentru aprobarea statutului CNAS
- statul CAS Neamț
- regulamentul de organizare și funcționare al CAS Neamț