[1] Contact responsabil cu protecția datelor cu caracter personal la CAS Neamț(DPO)
[2] Identitatea şi datele de contact ale operatorului CAS Neamț
[3] Definiții - termeni de bază folosiți în acest articol
[4] Scopul în care sunt prelucrate datele cu caracter personal la CAS Neamț
[5] Categoriile de date cu caracter personal vizate de CAS Neamț
[6] Destinaţia sau categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal
[7] Perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal colectate
[8] Sursele din care provin datele cu caracter personal colectate
[9] Drepturile persoanelor vizate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal
[10] Legislație privind protecția datelor cu caracter personal
[11] Legaturi utile
[12] Șabloane cereri și declarații  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1] Contact responsabil cu protecția datelor cu caracter personal la CAS Neamț(DPO)

 

 

 

 

 

 

[2] Identitatea şi datele de contact ale operatorului CAS Neamț

 

Casa de Asigurări de Sănătate Neamț este o instituţie publică, cu personalitate juridică cu sediul în județul Neamț, localitatea Piatra Neamț, str. Locotenent Drăghescu Nr.4B, având ca obiect de activitate garantarea în condiţiile legii a accesului la servicii medicale, medicamente, dispozitive medicale și îngrijiri la domiciliu și a utilizării eficiente a Fondului Naţional unic de asigurări sociale de sănătate.

 

 

[3] Definiții - termeni de bază folosiți în acest articol

 

I. Ce sunt datele cu caracter personal
1. „date cu caracter personal” înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;
2. „date genetice” înseamnă datele cu caracter personal referitoare la caracteristicile genetice moștenite sau dobândite ale unei persoane fizice, care oferă informații unice privind fiziologia sau sănătatea persoanei respective și care rezultă în special în urma unei analize a unei mostre de material biologic recoltate de la persoana în cauză;
3. „date biometrice” înseamnă o date cu caracter personal care rezultă în urma unor tehnici de prelucrare specifice referitoare la caracteristicile fizice, fiziologice sau comportamentale ale unei persoane fizice care permit sau confirmă identificarea unică a respectivei persoane, cum ar fi imaginile faciale sau datele dactiloscopice;
4. „date privind sănătatea” înseamnă date cu caracter personal legate de sănătatea fizică sau mentală a unei persoane fizice, inclusiv prestarea de servicii de asistență medicală, care dezvăluie informații despre starea de sănătate a acesteia;
5. „categorii speciale de date cu caracter personal” sunt date cu caracter personal care dezvăluie originea rasială sau etnică, opiniile politice,confesiunea religioasă sau convingerile filozofice sau apartenența la sindicate și prelucrarea de date genetice, de date biometrice pentru identificarea unică a unei persoane fizice, de date privind sănătatea sau de date privind viața sexuală sau orientarea sexuală ale unei persoane fizice.

 

II „prelucrare” de date cu caracter personal înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea;

 

III „operator” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile și mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern;

 

IV„încălcarea securității datelor cu caracter personal” înseamnă o încălcare a securității care duce, în mod accidental sau ilegal, la distrugerea, pierderea, modificarea, sau divulgarea neautorizată a datelor cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate într-un alt mod, sau la accesul neautorizat la acestea;

 

V. Legalitatea prelucrării
1. Prelucrarea datelor cu caracter personaleste legală numai dacă și în măsura în care se aplică cel puțin una dintre următoarele condiții:
(a) persoana vizată și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice;
(b) prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract;
(c) prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine operatorului;
(d) prelucrarea este necesară pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale altei persoane fizice;
(e) prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau care rezultă din exercitarea autorității publice cu care este învestit operatorul;
(f) prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de operator sau de o parte terță, cu excepția cazului în care prevalează interesele sau drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei vizate, care necesită protejarea datelor cu caracter personal, în special atunci când persoana vizată este un copil.

2. Se interzice prelucrarea de date speciale cu caracter personal în afara urmatoarelor situații:
(a) persoana vizată și-a dat consimțământul explicit pentru prelucrarea acestor date cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice
(b) prelucrarea este necesară în scopul îndeplinirii obligațiilor și al exercitării unor drepturi specifice ale operatorului sau ale persoanei vizate în domeniul ocupării forței de muncă și al securității sociale și protecției sociale, în măsura în care acest lucru este autorizat de dreptul Uniunii sau de dreptul intern ori de un acord colectiv de muncă încheiat în temeiul dreptului intern care prevede garanții adecvate pentru drepturile fundamentale și interesele persoanei vizate;
(c) prelucrarea este necesară pentru protejarea intereselor vitale ale persoanei vizate sau ale unei alte persoane fizice, atunci când persoana vizată se află în incapacitate fizică sau juridică de a-și da consimțământul;
(d) prelucrarea este efectuată în cadrul activităților lor legitime și cu garanții adecvate de către o fundație, o asociație sau orice alt organism fără scop lucrativ și cu specific politic, filozofic, religios sau sindical, cu condiția ca prelucrarea să se refere numai la membrii sau la foștii membri ai organismului respectiv sau la persoane cu care acesta are contacte permanente în legătură cu scopurile sale și ca datele cu caracter personal să nu fie comunicate terților fără consimțământul persoanelor vizate;
(e) prelucrarea se referă la date cu caracter personal care sunt făcute publice în mod manifest de către persoana vizată;
(f) prelucrarea este necesară pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță sau ori de câte ori instanțele acționează în exercițiul funcției lor judiciare;
(g) prelucrarea este necesară din motive de interes public major, în baza dreptului Uniunii sau a dreptului intern, care este proporțional cu obiectivul urmărit, respectă esența dreptului la protecția datelor și prevede măsuri corespunzătoare și specifice pentru protejarea drepturilor fundamentale și a intereselor persoanei vizate;
(h) prelucrarea este necesară în scopuri legate de medicina preventivă sau a muncii, de evaluarea capacității de muncă a angajatului, de stabilirea unui diagnostic medical, de furnizarea de asistență medicală sau socială sau a unui tratament medical sau de gestionarea sistemelor și serviciilor de sănătate sau de asistență socială, în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern sau în temeiul unui contract încheiat cu un cadru medical
(i) prelucrarea este necesară din motive de interes public în domeniul sănătății publice, cum ar fi protecția împotriva amenințărilor transfrontaliere grave la adresa sănătății sau asigurarea de standarde ridicate de calitate și siguranță a asistenței medicale și a medicamentelor sau a dispozitivelor medicale, în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern, care prevede măsuri adecvate și specifice pentru protejarea drepturilor și libertăților persoanei vizate, în special a secretului profesional; sau L 119/38 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 4.5.2016
(j) prelucrarea este necesară în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică sau istorică ori în scopuri statistice, în conformitate cu articolul 89 alineatul (1), în baza dreptului Uniunii sau a dreptului intern, care este proporțional cu obiectivul urmărit, respectă esența dreptului la protecția datelor și prevede măsuri corespunzătoare și specifice pentru protejarea drepturilor fundamentale și a intereselor persoanei vizate.


Prelucrarea datelor cu caracter personal se face numai în măsura strict necesară și proporțională în raport cu asigurarea scopului.

 

[4] Scopul în care sunt prelucrate datele cu caracter personal la CAS Neamț

 

CAS Neamț prelucrează date cu caracter personal în scopul prestării și decontării serviciilor medicale, acces la medicamente şi dispozitive medicale.
Datele dumneavoastră personale vor fi colectate şi utilizate doar în scopul şi în legătură cu îndeplinirea de către CAS Neamț a atribuţiilor conferite de Legea 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de statutul propriu al instituţiei şi al CNAS, de legislaţia specifică asigurărilor sociale de sănătate aplicabilă în România.

 

Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Neamț prelucrează date cu caracter personal, prin intermediul sistemului de supraveghere video în scopul asigurării securității spațiilor și bunurilor instituției, precum și al siguranței persoanelor aflate în sediul instituției. Sistemul de supraveghere video este un sistem de televiziune în circuit închis care are posibilitatea de vizualizare post-eveniment precum și înregistrare, afișare și transmisie video către persoanele desemnate ca utilizatori ai sistemului de supraveghere.
Întrucât prelucrarea datelor cu caracter personal (imaginea) prin intermediul mijloacelor de supraveghere video are un caracter obligatoriu, refuzul persoanei de a furniza datele respective  determină  anularea accesului acesteia în sediul CAS Neamț.

 

CAS Neamț procesareză date cu caracter personal  în baza următoarelor legi:

 

 

 

 

 

[5] Categoriile de date cu caracter personal vizate de CAS Neamț

 

CAS Neamț prelucrează urmatoarele categorii de date cu caracter personal: CNP, CID, nume, prenume, adresa, medic de famlie, medic curant, diagnostice, medicamente prescrise, informații privind serviciile medicale, spitalizările și dispozitivele medicale, stări și categorii de asigurare.

 

 

[6] Destinaţia sau categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal

 

Destinatari ai datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal colectate de CAS Neamț sunt transmise numai către destinatari care au obligație legală privind prelucrarea acestor date. Acești destinatari sunt: Casa Națională de Asigurări de ănătate, inspectorate de poliție, direcții de sănătate publică, direcții generale de asistență a copilului, judecătorii, curtea de conturi a României, furnizori de servicii medicale aflați în relații contractuale cu CAS Neamț sau alte instituții.
CAS Neamț transferă date cu caracter personal către altă tară numai la solicitarea persoanei în cauză sau a unui aparținător legal.

 

Destinatari ai datelor speciale cu caracter personal(înregistrări video)

Imaginile înregistrate prin intermediul sistemului de supraveghere video instalat în incinta sediului CAS Neamț pot fi puse la dispoziția organelor judiciare și a altor instituții abilitate de lege să solicite aceste informații, la cererea expresă a acestora.
Orice transmitere a datelor cu caracter personal catre un terț operator este consemnată în registrul de evidență al solicitărilor de înregistrări video.

 

 

[7] Perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal colectate

 

Durata de stocare a datelor obținute prin intermediul sistemului de supraveghere video este proporțională cu scopul pentru care se prelucrează datele, astfel că imaginile sunt stocate pentru o perioadă care nu depășește 30 de zile, cu excepția situațiilor expres reglementate de lege sau a cazurilor temeinic justificate.

La expirarea perioadei de stocare datele se șterg prin procedură automată în ordinea în care au fost înregistrate.
În cazul producerii unui incident de securitate, precum și în cazuri temeinic justificate, durata de păstrare a materialului filmat relevant poate depăși limitele normale în funcție de timpul necesar investigării suplimentare a incidentului de securitate.

Datele care nu intră în categoria imagini sau înregistrări video se stochează cu termen nelimitat.

 

 

[8] Sursele din care provin datele cu caracter personal colectate

 

 

 

 

 

 

[9] Drepturile persoanelor vizate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

 

Dreptul de acces al persoanei vizate
(1) Persoana vizată are dreptul de a obţine din partea operatorului o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care o privesc şi, în caz afirmativ, acces la datele respective şi la următoarele informaţii:
a) scopurile prelucrării;
b) categoriile de date cu caracter personal vizate;
c) destinatarii sau categoriile de destinatari cărora datele cu caracter personal le-au fost sau urmează să le fie divulgate, în special destinatari din ţări terţe sau organizaţii internaţionale;
d) acolo unde este posibil, perioada pentru care se preconizează că vor fi stocate datele cu caracter personal sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă;
e) existenţa dreptului de a solicita operatorului rectificarea ori restricţionarea prelucrării datelor cu caracter personal referitoare la persoana vizată sau a dreptului de a se opune prelucrării;
f) dreptul de a depune o plângere în faţa unei autorităţi de supraveghere;
g) în cazul în care datele cu caracter personal nu sunt colectate de la persoana vizată, orice informaţii disponibile privind sursa acestora;
(2) În cazul în care datele cu caracter personal sunt transferate către o ţară terţă sau o organizaţie internaţională, persoana vizată are dreptul să fie informată cu privire la garanţiile adecvate în temeiul articolului 46 referitoare la transfer.
(3) Operatorul furnizează o copie a datelor cu caracter personal care fac obiectul prelucrării. Pentru orice alte copii solicitate de persoana vizată, operatorul poate percepe o taxă rezonabilă, bazată pe costurile administrative. În cazul în care persoana vizată introduce cererea în format electronic şi cu excepţia cazului în care persoana vizată solicită un alt format, informaţiile sunt furnizate într-un format electronic utilizat în mod curent.
(4) Dreptul de a obţine o copie menţionată la alineatul (3) nu aduce atingere drepturilor şi libertăţilor altora.
(5) Persoana vizată are dreptul de a obţine de la operator, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care o privesc. Ţinându-se seama de scopurile în care au fost prelucrate datele, persoana vizată are dreptul de a obţine completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declaraţii suplimentare

Dreptul la restricţionarea prelucrării
(1) Persoana vizată are dreptul de a obţine din partea operatorului restricţionarea prelucrării în cazul în care se aplică unul din următoarele cazuri:
a) persoana vizată contestă exactitatea datelor, pentru o perioadă care îi permite operatorului să verifice exactitatea datelor;
b) prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ştergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricţionarea utilizării lor;
c) operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă; sau
d) persoana vizată s-a opus prelucrării în conformitate cu articolul 21 alineatul (1), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.
(2) În cazul în care prelucrarea a fost restricţionată în temeiul alineatului (1), astfel de date cu caracter personal pot, cu excepţia stocării, să fie prelucrate numai cu consimţământul persoanei vizate sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă sau pentru protecţia drepturilor unei alte persoane fizice sau juridice sau din motive de interes public important al Uniunii sau al unui stat membru.
(3) O persoană vizată care a obţinut restricţionarea prelucrării în temeiul alineatului (1) este informată de către operator înainte de ridicarea restricţiei de prelucrare.

Obligaţia de notificare privind rectificarea datelor cu caracter personal sau restricţionarea prelucrării
Operatorul comunică fiecărui destinatar căruia i-au fost divulgate datele cu caracter personal orice rectificare sau ştergere a datelor cu caracter personal sau restricţionare a prelucrării efectuate în conformitate cu articolul 16, articolul 17 alineatul (1) şi articolul 18, cu excepţia cazului în care acest lucru se dovedeşte imposibil sau presupune eforturi disproporţionate. Operatorul informează persoana vizată cu privire la destinatarii respectivi dacă persoana vizată solicită acest lucru.

Dreptul la portabilitatea datelor
Persoana vizată are dreptul de a primi datele cu caracter personal care o privesc şi pe care le-a furnizat operatorului într-un format structurat, utilizat în mod curent şi care poate fi citit automat şi are dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea operatorului căruia i-au fost furnizate datele cu caracter personal.

Dreptul de a fi uitat (ştergerea datelor)
În anumite situații puteţi cere ca datele pe care le deţine CAS Neamț să fie şterse din evidenţele noastre;

Dreptul la opoziție
În orice moment, persoana vizată are dreptul de a se opune, din motive legate de situația particulară în care se află, prelucrării datelor cu caracter personal care o privesc, inclusiv creării de profiluri pe baza respectivelor dispoziții. Operatorul nu mai prelucrează datele cu caracter personal, cu excepția cazului în care operatorul demonstrează că are motive legitime și imperioase carejustifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanei vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automată, inclusiv crearea de profiluri.

 

De asemenea, potrivit Regulamentului general privind protecția datelor, persoana vizată are dreptul de a depune plângere (art. 77) la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal la sediul acesteia din B-dul G-ral Gheorghe Magheru nr. 28-30, sector 1, București, cod poștal 0103336, e-mail: anspdcp@dataprotection.ro    sau de a se adresa justiției (art. 79).

 

 

 

 

 

[10] Legislație privind protecția datelor cu caracter personal

 

 

 

 

 

[11] Legaturi utile

 

Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

 

 

 

 

 

 

 

[12] Șabloane cereri

 

Nume șablon DOC PDF
CERERE PENTRU EXERCITAREA DREPTULUI DE ACCES LA DATELE CU CARACTER PERSONAL AFLATE ÎN POSESIA CAS NEAMȚ .DOC .PDF
CERERE PENTRU EXERCITAREA DREPTULUI DE RECTIFICARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL AFLATE ÎN POSESIA CAS NEAMȚ .DOC .PDF
CERERE PENTRU EXERCITAREA DREPTULUI DE ȘTERGERE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL AFLATE ÎN POSESIA CAS NEAMȚ .DOC .PDF
CERERE PENTRU EXERCITAREA DREPTULUI LA RESTRICȚIONAREA PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL .DOC .PDF
CERERE PENTRU EXERCITAREA DREPTULUI DE OPOZIȚIE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL .DOC .PDF
DECLARAȚIE privind acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal .DOC .PDF