Dispozitive medicale

Documentele prevăzute de lege ce trebuie depuse la C.A.S. Neamț în vederea procurării de dispozitive medicale destinate recuperării unor deficiențe organice sau funcționale în ambulatoriu

1) Cererea tip de procurare a dispozitivelor medicale.

2) Prescripția medicală eliberată de un medic specialist aflat în relații contractuale cu casa de asigurări de sănătate, valabilă 30 de zile de la data eliberării (original și xerocopie), care trebuie să fie întocmită cu respectarea modelului prevăzut în Odinul MS/CNAS nr.196/139/2017 și care trebuie să conțină în mod obligatoriu toate informațiile solicitate de respectivul formular , în special cele referitoare la:

- numele casei de asigurări de sănătate cu care medicul care eliberează prescripţia medicală se află în relaţie contractuală şi numărul contractului;

- denumirea și tipul dispozitivului medical din Lista de dispozitive medicale aprobată prin Anexa nr.38 la Odinul MS/CNAS nr.196/139/2017 ;

- mențiunea potrivit căreia deficiența organică sau fiziologică nu a apărut în urma unei boli profesionale, a unui accident de muncă sau sportiv.

3) Xerocopie după buletin/carte de identitate (2 xerocopii pt. proteze ORL);

4) Xerocopie după certificatul de naștere, pentru copiii sub 14 ani ;

5) Xerocopie după buletin/cartea de identitate a unuia dintre membrii familiei (părinte, soţ/soţie, fiu/fiică) / a împuternicitului legal / a reprezentantului legal al asiguratului;

6) Dovada calității de asigurat, după caz (cupon de pensie, adeverință de salariat, adeverință de elev/student ptr. categoria vârstă peste 18 ani, adeverința de somaj, adeverința de ajutor social, certificat de încadrare într-un grad de handicap).

Mențiune:

a) pentru dispozitivele de protezare în domeniul O.R.L. (proteze auditive) - se va depune si AUDIOGRAMA tonală și vocală , eliberată de un cabinet medical acreditat (original și xerocopie) ;

b) pentru dispozitivele de protezare stomii și incontinență urinară (saci, pungi, sonde) recomandarea medicală poate fi prescrisă pentru maxim 90 de zile;

c) pentru protezarea vizuală - implant cu lentile intraoculare, pescripția medicală trebuie însoțită de BIOMETRIA eliberată de o clinică de specialitate sau de un serviciu specializat autorizat și acreditat ;

d) în cazul primei protezări (activitatea protetică până la prima protezare definitivă) a membrului inferior, prescripția medicală trebuie să specifice modul de protezare și să prevadă tipul protezei definitive ;

e) în cazul fotoliilor rulante, acestea se vor acorda asiguraților pe o perioadă nedeterminată sau determinată - prin închiriere ;

f) pentru echipamentele pentru oxigenoterapie şi ventilaţie noninvazivă, prescripția medicală trebuie să fie însoţită de documente medicale din care să rezulte îndeplinirea condiţiilor pentru recomandarea acestor dispozitive medicale, condiţii prevăzute la punctul 9 din Anexa nr. 38 la Odinul MS/CNAS nr.196/139/2017. Aparatele pentru administrarea continuă cu oxigen se vor acorda pe o perioadă determinată, prin închiriere;

g) termenele de înlocuire a dispozitivelor medicale sunt prevăzute în Lista de dispozitive medicale aprobată prin Anexa nr.38 la Odinul MS/CNAS nr.196/139/2017;

h) decontarea dispozitivelor medicale care se acordă pe o perioadă nedeterminată se face de către casele de asigurări de sănătate, furnizorilor, la nivelul preţului de referinţă valabil în momentul emiterii deciziei de aprobare pentru procurarea dispozitivului medical, pe baza facturilor emise de furnizorii cu care au încheiat contracte de furnizare de dispozitive medicale. Decontarea dispozitivelor medicale care se acordă pe o perioadă determinată se face de către casele de asigurări de sănătate, furnizorilor, la nivelul sumei de închiriere valabilă în momentul emiterii deciziei de aprobare pentru închirierea dispozitivului medical, pe baza facturilor emise de furnizorii cu care au încheiat contracte de furnizare de dispozitive medicale.

 

                 Model cerere și model recomandare dispozitive medicale

Fișiere atașate

Decizie nr.397 din 31.05.2017 aprobare criterii de prioritate dispozitive medicale.pdf