METODOLOGIA DE EVALUARE

 

Metodologia de evaluare a furnizorilor este specificata in decizia CAS Neamt nr. 108 / 19.02.2015.

Legislatia specifica este postata pe site in sectiunea legislatie : Ordinul MS/CNAS 106/32/2015 si Decizia CJAS-Neamt 108/19.02.2015.

Dosarul se depune la CAS Neamt, et.2 Cam. 10, la domna Holindrariu Gabriela, telefon 0742.234144.

DOCUMENTE NECESARE EVALUARII

1. Cerere adresată comisiei de evaluare constituită la nivelul casei de asigurări de sănătate în a cărei rază administrativ teritorială îşi desfăşoară activitatea (anexa 1)

2. Dovada plăţii taxei de evaluare (Anexa 2); plata taxei de evaluare se face în contul CAS NEAMT [CUI:2613087] RO27TREZ49126360550XXXXX, deschis la trezoreria statului

3. Certificatul de înmatriculare şi certificat constatator/act de înfiinţare pentru sediu/punct de lucru, după caz;

4. Contul deschis la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică judeţeană/municipiului Bucureşti/Banca;

5. Codul fiscal/CUI;

6. DUPA CAZ:-Aviz de funcţionare emis de Direcţia de Sănătate Publică /aviz de înfiinţare emis de Ministerul Sănătăţii / ordin sau aviz pentru aprobarea structurii emis de Ministerul Sănătăţii, după caz, pentru unităţile de dializă.

- Autorizaţie de funcţionare valabilă emisă de Direcţia de Sănătate Publică, atât pentru sediu cât şi pentru substaţii pentru furnizorii de consultaţii de urgenţă la domiciliu/activităţi de transport sanitar neasistat.

- Aviz de funcţionare valabil pentru sediu/punctul de lucru, eliberat de Ministerul Sănătăţii/ Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale pentru furnizorii de dispozitive medicale destinate recuperării unor deficienţe organice sau funcţionale care realizează activitatea de comercializare/protezare ORL/protezare ortopedică.

- Autorizaţie de funcţionare valabilă emisă de Ministerul Sănătăţii pentru furnizorii de îngrijiri medicale la domiciliu / paliative la domiciliu.

- Autorizaţie de funcţionare valabilă emisă de Ministerul Sănătăţii pentru farmaciile comunitare.

- Certificat de înregistrare în registrul unic al cabinetelor medicale, eliberat de Direcţia de Sănătate Publică pentru cabinetele medicale organizate conform O.G. nr. 124/1998, cu modificările şi completările ulterioare.

- Ordin emis de Ministerul Sănătăţii pentru aprobarea structurii organizatorice pentru spitalele publice din reţeaua proprie a Ministerului Sănătăţii; ordin al ministrului, respectiv act administrativ al conducătorului instituţiei, cu avizul Ministerului Sănătăţii, pentru spitalele publice din reţeaua proprie a altor ministere şi instituţii publice cu reţea sanitară proprie; avizul Ministerului Sănătăţii pentru Structura organizatorică a Spitalelor private.

- Act administrativ al conducătorului autorităţii administraţiei publice locale, cu avizul conform al Ministerului Sănătăţii şi al Ministerului Administraţiei şi Internelor pentru centrele de sănătate multifuncţionale cu personalitate juridică.

NOTA

Pentru furnizorii de servicii medicale din reţeaua apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti prin act de înfiinţare a furnizorului se înţelege inclusiv ordinele legale de înfiinţare emise de ministerele şi instituţiile din sistemul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti.

7. Autorizaţia sanitară de funcţionare, cu excepţia furnizorilor de dispozitive medicale şi farmaciilor;

8. Dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical pentru furnizor;

9. Dovada deţinerii spaţiului în care se desfăşoară activitatea pentru care se solicită evaluarea;

10. Declaraţie pe proprie răspundere, prin care îşi asumă prin semnătură pe fiecare pagină realitatea, exactitatea şi legalitatea datelor cuprinse în CHESTIONARUL DE EVALUARE si in TABELE (Anexa3)

11. Chestionarul de autoevaluare privind îndeplinirea standardelor şi a criteriilor de evaluare conform categoriei de furnizor din care face parte, (Anexa 4). Pentru completarea chestionarelor se vor consulta standardele de evaluare din sectiunea Legislatie .

12. Tabel cu datele de identificare ale personalului care îşi desfăşoară activitatea la furnizor (Anexa 5)

13. Tabel care conţine denumirea aparaturii medicale din dotare (Anexa 6)

14. Tabel ce conţine datele de identificare a mijloacelor de transport din dotare pentru furnizorii de consultaţii de urgenţă la domiciliu/activităţi de transport sanitar neasistat (Anexa 7)

 

TOATE DOCUMENTELE DEPUSE VOR FI CERTIFICATE ‘CONFORM CU ORIGINALUL’ PE FIECARE PAGINA (SEMNATURA SI STAMPILA)

Fișiere atașate

ANEXA_1_CERERE.doc ANEXA_2_CUANTUM_TAXA.doc ANEXA_3_DECLARATIE.doc ANEXA_4_MF_CLINICE_CENTRE_MEDICALE.doc ANEXA_4_FARMACII.doc ANEXA_4_MEDICINA_DENTARA.doc ANEXA_4_SPITAL.doc ANEXA_4_SPITAL_AMBULATORIU.doc ANEXA_4_SPITAL_FARMACIE_CIRCUIT_INCHIS.doc ANEXA_4_SPITAL_LABORATOR_ANALIZE.doc ANEXA_4_SPITAL_LABORATOR_IMAGISTICA.doc ANEXA_4_DIALIZA.doc ANEXA_4_PARACLINICE_ANALIZE.doc ANEXA_4_PARACLINICE_IMAGISTICA.doc ANEXA_4_DISPOZITIVE_MEDICALE_COMERCIALIZARE.doc ANEXA_4_DISPOZITIVE_MEDICALE_PRODUCTIE.doc ANEXA_4_DISPOZITIVE_MEDICALE_PROTEZARE_AUDITIVA.doc ANEXA_4_DISPOZITIVE_MEDICALE_PROTEZARE_ORTOPEDICA.doc ANEXA_4_INGRIJIRI_DOMICILIU.doc ANEXA_4_TRANSPORT_SANITAR_NEASISTAT.doc ANEXA_4_URGENTA_LA_DOMICILIU.doc ANEXA_5_TABEL_PERSONAL.xls ANEXA_6_TABEL_APARATURA_v2.xls ANEXA_7_TABEL_MIJLOACE_DEPLASARE.xls