I. Actele necesare întocmirii dosarului pentru plata indemnizației de concediu medical pentru persoanele care au fost angajate pe perioadă determinată și a expirat termenul pentru care a fost încheiat contractul individual de muncă, conform art.32 (2) din O.U.G. 158/2005:

 

- copie BI/CI

- copie după contractul individual de muncă

- copie după actele adiționale de modificare a contractului de muncă

- copie după actul legal prin care s-a dispus încetarea raportului de muncă, cu

indicarea temeiului legal (decizia de încetare a contractului de muncă)

- copii după certificatele de concediu medical anterioare expirării contractului individual de muncă , plătite de angajator, cu același cod de diagnostic

- adeverință (care poate fi vizualizată/descărcată în josul paginii), în original, cu venitul brut la care s-a achitat contribuția de concedii și indemnizații de asigurări sociale de 0.85 pe 6 luni anterioare intrării în concediul medical, situația plății lunare a drepturilor de indemnizație până la data încetării contractului de muncă și numărul de zile lucrătoare corespunzătoare

- certificatul medical în original

- extras de cont

- dosar cu șină

 

În cazul încetării activităţii angajatorului, se mai depune şi unul dintre următoarele acte:

- actul oficial care atestă începerea procedurii de încetare a activităţii angajatorului (încheierea judecătorului-sindic, hotărârea adunării generale a acţionarilor, rămasă definitivă, privind lichidarea administrativă);

- copie legalizată de pe certificatul de încheiere privind radierea din registrul comerţului (pentru angajatori, agenţi economici);

- confirmarea scrisă a expirării valabilităţii sau a anulării autorizaţiei de funcţionare ori a autorizaţiei de liberă practică (pentru angajatori, persoane fizice);

- procesul-verbal de insolvabilitate încheiat de unităţile fiscale teritoriale;

- copie legalizată de pe actul de desfiinţare a organizaţiei cooperaţiei meşteşugăreşti;

- confirmarea scrisă a expirării mandatului exercitat în cadrul autorităţii elective, executive, legislative sau judecătoreşti;

- orice alte acte prevăzute de legislaţia în materie în vigoare la data încetării activităţii angajatorului.

 

 

II. Actele necesare întocmirii dosarului pentru plata indemnizației de concediu medical în cazul persoanelor asigurate cu Declarație de asigurare, conform art.1.2 din O.U.G. 158/2005:

 

- copie BI/CI

- copie dupa declarația de asigurare pentru concedii și indemnizatii(anexa nr.4 de la Norme)

- certificatul medical în original

- copie după decizia de impunere cu venitul realizat pt. anul anterior

- copie după decizia de impunere cu venitul estimat pt. anul curent

- cerere tip privind solicitarea indemnizației de asigurări sociale de sănătate (care poate fi vizualizată/descărcată în josul paginii)

-dovada achitării contribuției la F.N.U.A.S.S. (0,85% și 5,5%) - certificat fiscal de la ANAF

-dosar cu șină

 

 

Fișiere atașate

3793 - cerere privind solicitarea indemnizatiei.pdf 3793 - Adeverinta angajat.pdf