În perioada 23. 11 – 29. 11. 2022 la sediul CAS Neamț se desfășoară procesul de contractare pentru furnizorii de dispozitive medicale destinate recuperării unor deficienţe organice sau funcţionale în ambulatoriu.

Acestora li se fac aplicabile dispozițiile Ordinului comun MS/ CNAS nr. 3.335/ 868/ 2022 pentru modificarea anexelor nr. 38, 39, 39 B, 39 C, 39 D şi 40 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.068/627/2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-2022, prin care au fost incluse în pachetul de bază pentru dispozitive medicale destinate recuperării unor deficienţe organice sau funcţionale în ambulatoriu, dispozitive medicale noi, respectiv adezivi pentru filtre umidificatoare HME, suport de presiune pozitivă continuă CPAP și suport de presiune pozitivă continuă cu două nivele BPAP.

Se vor încheia contracte/ acte adiționale doar pentru dispozitivele menționate mai sus, cuprinse în Ordinul comun MS/ CNAS nr. 3.335/ 868/ 2022.

Pentru buna desfășurare a procesului de contractare amintit, în perioada precizată furnizorii interesați vor depune documentele prevăzute în opisul afișat pe site-ul CAS Neamț, www.casnt.ro.

 

 

 

Opis
Cerere