În perioada 23 – 29 iulie 2020, Casa de Asigurări de Sănătate Neamț anunță organizarea unei sesiuni de contractare pentru următorul domeniu de asistență medicală:

     - servicii medicale în asistenţa medicală de specialitate din ambulatoriu pentru specialităţile clinice, acupunctură, planificare familială şi îngrijiri paliative.

     Sesiunea de contractare se va desfășura cu respectarea dispozițiilor HG nr. 140/ 2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-Cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, cu modificări și completări, și ale Ordinului Ministrului Sănătății și al Președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 397/ 836/ 2018 privind aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 140/ 2018, cu modificări și completări.