În perioada 7 – 11 septembrie 2020, Casa de Asigurări de Sănătate Neamț anunță organizarea unei sesiuni de contractare pentru următorele domenii de asistență medicală:


    - asistenţa medicală de specialitate din ambulatoriu pentru specialităţile paraclinice;
    - servicii de urgență prespitalicească și transport sanitar neasistat.


    Sesiunea de contractare se va desfășura cu respectarea dispozițiilor HG nr. 140/ 2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-Cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018 – 2019, cu modificările și completările ulterioare, și ale Ordinului Ministrului Sănătății și al Președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 397/ 836/ 2018 privind aprobarea Normelor Metodologice de aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/ 2018, cu modificările și completările ulterioare.

 

 

 

Documente contractare paraclinice Documente contractare servicii de transport medical
Opis documente Opis documente
Cerere Cerere
Declaratie anexa 18A  
Program - anexa 45  
Anexa 18B  
Anexa 18C  
Program de lucru medic angajat  
Macheta evaluare laborator  
Macheta evaluare radiologie