În perioada 26 – 27 septembrie 2019, Casa de Asigurări de Sănătate Neamț anunță organizarea unei sesiuni de contractare pentru următorul domeniu de asistență medicală:

     - furnizare de medicamente cu și fără contribuție personală în tratamentul ambulatoriu.

     Sesiunea de contractare se va desfășura cu respectarea dispozițiilor HG nr. 140/ 2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-Cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018 – 2019 și ale Ordinului Ministrului Sănătății și al Președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 397/ 836/ 2018 privind aprobarea Normelor Metodologice de aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/ 2018.