Casa de Asigurări de Sănătate Neamț anunță organizarea unei sesiuni de contractare pentru asistența medicală ambulatorie de specialitate pentru specialități clinice (hematologie, pneumologie, endocrinologie, dermatovenerologie), în perioada 16 – 20 iulie 2018.

 

Sesiunea de contractare se va desfășura cu respectarea dispozițiilor HG nr. 140/ 2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-Cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018 – 2019 și ale Ordinului Ministrului Sănătății și al Președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 397/ 836/ 2018 privind aprobarea Normelor Metodologice de aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/ 2018.