Prescripția medicală - Recomandarea pentru efectuarea serviciilor de îngrijiri medicale la domiciliu, eliberată de către medicii de specialitate din ambulatoriu, inclusiv medicii de familie şi de către medicii de specialitate din spitale la externarea asiguraţilor, medici aflaţi în relaţii contractuale cu casa de asigurări de sănătate, trebuie să fie întocmită cu respectarea modelului prevăzut în Anexa 31 C la Normele metodologice de aplicare a H.G. nr.521/2023, aprobate prin Ordinul MS/ CNAS nr.1857/441/2023 (model individualizat pentru Casa de Asigurări de Sănătate Neamț, conform Anexei la Decizia Directorului General al CAS Neamț pentru aprobarea Metodologiei privind condițiile acordării serviciilor de îngrijiri medicale la domiciliu) și trebuie să conțină în mod obligatoriu toate informațiile solicitate de respectivul formular , în special cele referitoare la:

În cazul în care recomandarea se eliberează de medic la externarea din spital, se ataşează o copie a scrisorii medicale/biletului de externare care se prezintă/se transmite prin mijloace de comunicare electronică casei de asigurări de sănătate.

Termenul de valabilitate a recomandării pentru îngrijiri medicale la domiciliu este de 30 de zile calendaristice de la data emiterii recomandării, fără a lua în calcul ziua în care a fost emisă recomandarea. Termenul în care asiguratul are obligația de a se prezenta la casa de asigurări de sănătate - pentru certificarea numărului de zile de îngrijire și la furnizorul de îngrijiri la domiciliu este de maximum 10 zile lucrătoare de la data emiterii recomandării. Nu vor fi acceptate recomandările prezentate de către asigurați cu nerespectarea termenului maxim de 10 zile sus-menționat.

În termenul de valabilitate al recomandării, furnizorul are obligația să înceapă acordarea serviciilor de îngrijiri medicale la domiciliu. În situația în care acordarea serviciilor de îngrijiri la domiciliu nu începe în termenul de valabilitate al recomandării, este necesară obținerea unei noi recomandări, dacă starea de sănătate a asiguratului impune aceasta.

 

Denumire document DOC PDF
modelul de Recomandare pentru îngrijiri medicale la domiciliu DOC PDF
modelul de Recomandare pentru îngrijiri paliative la domiciliu DOC PDF
Pachet de servicii medicale de bază pentru îngrijiri medicale la domiciliu   PDF
Pachet de servicii medicale de bază pentru îngrijiri paliative la domiciliu   PDF