LEGEA 544 - Solicitări

Pentru a solicita Casei de Asigurări de Sănătate Brașov informații de interes public, conform prevederilor Legii nr. 544 din 12 octombrie 2001, cu modificările şi completările ulterioare, privind liberul acces la informațiile de interes public, vă rugăm să vă adresați Serviciului Juridic, Contencios, Resurse Umane, Relații Publice

 

Persoana Desemnată

D-na consilier superior jr. Hîrța Liliana

 

Coordonate de contact

Telefon: 0268547664

Email solicitări: relatiipublice@casbv.ro

Program de funcționare: luni - joi: 08.30 – 17.00

                                            vineri:      08:30 - 14:30 

 

Modalități de contestare

În cazul în care o persoană consideră că dreptul său privind accesul la informațiile de interes public a fost încălcat, aceasta se poate adresa cu reclamație administrativă conducătorului autorității sau instituției publice căreia i-a fost solicitată informația, în conformitate cu prevederile art. 21 alin. (2) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 32-34 din H.G. nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public. Modele de reclamații administrative se găsesc la anexele 2 a) şi 2 b) ale Normelor metodologice.

De asemenea, în cazul în care solicitantul se consideră vătămat în drepturile sale prevăzute de lege, poate depune plângere la secția de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul instituției sau autorității publice, așa cum prevede art. 22 alin. (1) din Legea nr, 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 36 din H.G. nr. 123/2002.

Model cerere    (descarcă fişier în format "pdf")

Model reclamație    (descarcă fişier în format "pdf")

Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 în anul 2017 (descarcă fișier în format "pdf")

Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 în anul 2018 (descarcă fișier în format "pdf")

Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 în anul 2019 (descarcă fișier în format "pdf")

Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 în anul 2020 (descarcă fișier în format "pdf")

Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 în anul 2021 (descarcă fișier în format "pdf")

Conform Legii nr.544/2001 privind accesul la informaţiile de interes public, cu completările şi modificările ulterioare, lista informaţiilor publice din oficiu la nivelul Casei de Asigurări de Sănătate Brașov sunt următoarele:

        a) Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea instituţiei:

   - Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii cu modificările şi completările ulterioare

   - Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate aprobat prin HG. 972/26.07.2006, cu modificările și      completările ulterioare

   - Statutul Cadru al CASJ Brașov

   - Regulamentul de organizare şi funcţionare al CASJ Brașov

 

        b) Structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare, programul de audienţe al autorităţii sau instituţiei publice:

        -  Structura organizatorică a Casei de Asigurări de Sănătate Brașov are aprobat un număr de 91 de posturi;

        -  Conducerea operativă este postată la categoria „Structura instituţiei”;

        - Atribuţiile compartimentelor/birourilor/ serviciilor din cadrul CASJ Brașov sunt cuprinse în Regulamentul

         de organizare şi funcţionare, aprobat de C.N.A.S şi Regulamentul de Ordine Interioară.

 

Programul  de funcţionare al CASJ Brașov: Luni-Joi: 8:30 - 17:00

                                                                           Vineri:    8:30 - 14:30

Program de lucru la ghișee, în relația cu asigurații:

Luni:  0800 - 1100

Marți: 0800 - 1100 și 1600 - 1800

Miercuri - Joi:  0800 - 1100

Vineri:  0800 - 1100 

 

Program de lucru la ghișeu, în relația cu asigurații pentru activitatea de depunere documente - dispozitive medicale și vizare recomandări îngrijiri la domiciliu:

Luni - Vineri:  0800 - 1100

 

 Program de lucru cu publicul la registratura instituției:

Luni - joi:     0800 - 1100   şi 1200 - 1400                  

Vineri:         0800 - 1100

 

Program de lucru cu publicul/furnizorii/angajatorii la casieria instituției:

Luni:  0800 - 1100

Marți: 0800 - 1100 și 1600 - 1800

Miercuri - Joi:  0800 - 1100

Vineri:  0800 - 1100 

 

Sâmbăta şi Duminica nu se lucrează cu publicul.

          

              Programul de audienţe al CASJ Brașov:

Jur. Daisa Ancuța - Director General 
Luni 14:00- 16:00 bilunar


Ec. Ineluş Georgeta – Director executiv cu exercitare temporară - Direcţia Economică
Joi 10:00- 12:00 săptămânal

Ec. Moca Mița – Director executiv cu exercitare temporară - Direcţia Relații Contractuale
Miercuri  10:00- 12:00 săptămânal

Dr. Popa Camelia Mihaela – Medic şef - Director Adjunct
Joi 10:00- 12:00 săptămânal

 

c) Conducerea CASJ Brașov este asigurată de către următoarele persoane:

      Jur. Daisa Ancuța - Director General

      Ec. Ineluș Georgeta, cu exercitare temporară – Director Executiv Economic

      Jr. Moca Mița, cu exercitare temporară – Director Relații Contractuale

      Dr. Popa Camelia Mihaela– Medic Şef

 

Funcţionarul responsabil cu difuzarea informaţiilor publice: : jur Hîrța Liliana

          d) coordonatele de contact:

          CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE Brașov

          Brașov, bdul Mihail Kogălniceanu nr. 11

          Telefoane: 0268/547664, 0268/547665      ,

          Fax: 0268/547669

          Relaţii cu publicul:

         Tel Verde: 0800 800 978

         Tel: 0368 420216

          Adresa de e-mail: r e l a t i i p u b l i c e @ c a s b v . r o ( a  nu se lua in considerare spațiile goale)

          Pagină web: www.casbv.ro

       

          e) sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil  - postat la categoria „Informaţii publice”

          f) programele şi strategiile proprii: aplică politica şi strategia generală a Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate în raza de competenţă

          g) lista cuprinzând documentele de interes public: sunt cele stabilite de către C.N.A.S şi trecute în anexă

          h) Lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii de către CASJ Brașov:

            - Hotărâri ale Consililului de Administraţie;

            - Decizii ale conducerii CAS;

            - Memorii, petiţii (sesizări, cereri, reclamaţii) ale terţilor;

            - Petiţii informaţii de interes public;

           - Dosare cu contractele de achiziţie publică;

           - Buget de venituri şi cheltuieli;

           - Cont de execuţie bugetară (venituri şi cheltuieli);

           - Rapoarte de control;

           - Planul anual de control;

           - Ordine , adese, instrucţiuni, circulare de la CNAS;

           - Rapoarte trimestriale, anuale către CNAS;

           - Corespondenţă internă şi externă;

           - Formulare tipizate pentru solicitare servicii medicale;

           - Formular tipizat pentru solicitarea cardului european de asigurat;

           - Formular tipizat pentru solicitare duplicat card naţional;

           - Formulare europene;

           - Contractele persoanelor fizice;

           - Lista furnizorilor de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale;

          - Lista cu documentele necesare în vederea contractării pe tipuri de asistenţă;

          - Raportări lunare ale furnizorilor de servicii medicale, medicamente şi dispozive medicale;

          - Raportări lunare în domeniul programelor naţionale de sănătate;

          - Dosare cu contractele furnizorilor de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale;

          - Formulare medicale de raportare a serviciilor;

          - Referate de necesitate, note de fundamentare, procese verbale, note de recepţie, avize de expediţie,

            facturi emise de către CASJ Brașov;

         - Acţiuni judecătoreşti, întâmpinări, concluzii scrise;

         - Declaraţii de avere şi declaraţii de interese;

         - Prescriptii medicale, bilete de trimitere, formulare de concedii medicale;

       i) Modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate

Conform art. 21 din Legea nr. 544/2001:

(1) Refuzul explicit sau tacit desemnat al unei autorităţi ori instituţii publice pentru aplicarea prevederilor prezentei legi constituie abatere şi atrage răspunderea disciplinară a celui vinovat.

(2)  Împotriva refuzului prevăzut la alin.(1) se poate depune reclamaţie la conducătorul autorităţii sau al instituţiei publice respective în termen de 30 de zile de la luarea la cunoştinţă de către persoana lezată.

Conform art. 35 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001, reclamaţiile administrative ale persoanelor vizând nerespectarea prevederilor Legii nr. 544/2001 sunt analizate de către Comisia constituită în acest sens.

(3)  Dacă după cercetarea administrativă reclamaţia se dovedeşte întemeiată, răspunsul se transmite persoanei lezate în termen de 15 zile de la depunerea reclamaţiei şi va conţine atât informaţiile de interes public solicitate iniţial, cât şi menţionarea sancţiunilor disciplinare luate împotriva celui vinovat.

Conform art.22 din Legea nr. 544/2001:

(1)  În cazul în care o persoană se consideră vătămată în drepturile sale, prevăzute în prezenta lege, aceasta poate face plângere la secţia de  contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul autorităţii ori instituţiei publice. Plângerea se face în termen de 30 de zile de la data expirării termenului prevăzut la art. 7.

(2)  Instanţa poate obliga autoritatea sau instituţia publică să furnizeze informaţiile de interes public solicitate şi să plătească daune morale şi/sau patrimoniale.

(3) Hotărârea tribunalului este supusă recursului

(4)  Decizia Curţii de apel este definitivă şi irevocabilă.

(5)  Atât plângerea, cât şi apelul se judecă în instanţă în procedură de urgenţă şi sunt scutite de taxe de timbru.

 

Anexa

Lista cu documentele de interes public ale Casei de Asigurări de Sănătate Brașov

Atât lista cu documentele de interes public ale CAS Brașov, cât şi lista cu documentele produse/gestionate de CASJ Brașov, sunt întocmite în conformitate cu prevederile art. 5, alin. 1, lit. g) şi h) din Legea nr. 544/12.10.2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu datele conţinute în Nomenclatorul Arhivistic al caselor judeţene de asigurări de sănătate şi a Municipiului Bucureşti, aprobat prin Ordinul Preşedintelui CNAS nr. 554/27.08.2014.

1. Lista cu documentele de interes public ale CASJ Brașov, comunicate din oficiu :

1. Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea CASJ Brașov.

2. Structura organizatorică, atribuţiile compartimentelor, birourilor, serviciilor şi direcţiilor din instituţie, programul de funcţionare şi programul de audienţe.

3. Numele persoanelor din conducerea CASJ Brașov.

4. Datele de contact ale instituţiei, respectiv : denumirea, sediul, numere de telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de internet.

5. Programele şi strategiile proprii ale CASJ Brașov în baza actelor normative referitoare la Contractul-cadru.

6. Sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil.

7. Lista cuprinzând documentele de interes public ale instituţiei.

8. Lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate de instituţie.

9. Modaliţile de contestare a deciziei instituţiei, în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate.

10. Raportul anual privind accesul la informaţii de interes public.

11. Raportul anual de activitate al CASJ Brașov.

12. Buletin informative al informaţiilor de interes public.

13. Programul anual al achiziţiilor publice.

14. Declaraţiile de avere şi interese, etc.

 

2. Lista cu documentele de interes public ale CASJ Brașov, comunicate la cerere :

1. Comunicate de presă, informări, precizări;

2. Informaţii privind datele de contact ale furnizorilor de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale aflate în relaţie contractuală cu CASJ Brașov;

3. Numărul total al acţiunilor de control;

4. Valoarea totală a sumelor recuperate ca urmare a abaterilor de la legislaţie 5. Contractele de achiziţii, în condiţiile legii;

6. Numărul sesizărilor şi reclamaţiilor înregistrate, în condiţiile legii;

7. Orice alt document de interes public al cărui conţinut nu poate afecta, prin reutilizarea sa, principiul liberei concurenţe sau care poate influenţa, prin reutilizarea sa, dosarele aflate pe rolul instanţelor de judecată, etc.

 

3. Lista informaţiilor exceptate de la comunicare, pentru respectarea principiului confidenţialităţii :

1. Rapoartele de control şi de audit;

2. Audienţele, sesizările, reclamaţiile şi petiţiile;

3. Corespondenţa cu terţii;

4. Corespondenţa internă;

5. Deciziile Preşedintelui-Director General;

6. Registrul de riscuri;

7. Registrul general de intrare-ieşire a corespondenţei;

8. Note de fundamentare, referate de necesitate;

9.  Registrul Inventar;

10. Registrul de casă;

11. Note contabile;

12. Extrase de cont;

13. Facturi;

14. Ordine de plată;

15. Dispoziţii de încasare;

16. Angajamente bugetare;

17. Informaţii cu privire la datele personale (Nume, prenume, CNP, adresă) din statele de funcţii şi statele de plată;

18. Conţinutul dosarelor privind litigiile în care instituţia este implicată, precum şi numele consilierilor juridici care susţin interesele CASJ Brașov;

19. Formulare europene/Dosare de rambursare;

20. CEASS/Certificatele de înlocuire provizorie;

21. Decizii şi dosare de evaluare;

22. Lista dosarelor aflate în aşteptare la comisiile terapeutice CASJ Brașov sau CNAS, în vederea prioritizării la nivel naţional;

23. Proceduri operaţionale formalizate

24. Informaţii cu privire la datele personale, potrivit legii;

25. Documente a căror comunicare publică poate afecta principiul liberei concurenţe sau care pot influenţa dosarele aflate pe rolul instanţelor de judecatătoreşti, etc.