Ce sunt asigurările sociale de sănătate?

Asigurările sociale de sănătate reprezintă principalul sistem de finanţare a ocrotirii sănătăţii populaţiei care asigură accesul la un pachet de servicii de bază pentru asiguraţi.
Asigurările sociale de sănătate sunt obligatorii şi funcţionează ca un sistem unitar.

Pot beneficia de servicii medicale dacă nu fac dovada calităţii de asigurat?
Persoanele care nu fac dovada calităţii de asigurat beneficiază de servicii medicale numai în cazul urgenţelor medico-chirurgicale şi al bolilor cu potenţial endemoepidemic, precum şi monitorizarea evoluţiei sarcinii şi a lăuzei, servicii de planificare familială în condiţiile art.223, în cadrul unui pachet minimal de servicii medicale, stabilit prin contractul-cadru.

În ce condiţii se pierde calitatea de asigurat?
Calitatea de asigurat încetează odată cu pierderea dreptului de domiciliu sau de şedere în România, odată cu pierderea calităţii de lucrător frontalier, cu decesul sau cu declararea judecătorească a morţii asiguratului.
Drepturile de asigurare încetează după 3 luni de la ultima plată a contribuţiei.

Ce este cardul naţional de asigurări sociale de sănătate?
Cardul naţional de asigurări sociale de sănătate este un card electronic, distinct de cardul european de asigurări sociale de sănătate.

Cui mă adresez pentru eliberarea cardului european de asigurări sociale de sănătate?
Cardul european se eliberează asiguratului de către casa de asigurări de sănătate la care acesta este asigurat.

Care este perioada de valabilitate a cardului european de asigurări sociale de sănătate?
Perioada de valabilitate a cardului european este stabilită astfel încât să acopere perioada de timp necesară şederii temporare, dar nu poate depăşi 6 luni de la data emiterii.

Unde pot utiliza cardul european?
Cardul european poate fi utilizat de către asiguraţii din sistemul de asigurări sociale de sănătate din România numai pe teritoriul statelor membre ale Uniunii Europene.

Care sunt serviciile medicale de care pot beneficia în baza cardului european de asigurări sociale de sănătate?
Cardul european de asigurări sociale de sănătate deschide dreptul titularului la servicii medicale care devin necesare pe perioada deplasării într-un stat membru al UE sau al SEE. Serviciile medicale se acordă în conformitate cu legislaţia statului membru al UE sau al SEE în care se deplasează titularul cardului.

Care sunt serviciile medicale de care pot beneficia în baza certificatului provizoriu?
Certificatul provizoriu de înlocuire a cardului european de asigurări sociale de sănătate deschide dreptul titularului la servicii medicale care devin necesare în perioada deplasării într-un stat membru al UE sau al SEE în aceleaşi condiţii ca şi cardul.Cardul european şi certificatul de înlocuire a acestuia deschid dreptul titularului la aceleaşi servicii medicale.

În ce situaţie suport contravaloarea serviciilor medicale de care am beneficiat în baza cardului european de asigurări sociale de sănătate?
În situaţia în care persoana care a obţinut un card european de asigurări sociale de sănătate nu îndeplineşte toate condiţiile în baza cărora s-a eliberat cardul pe toată perioada de valabilitate a acestuia (inclusiv plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate) şi în această perioadă beneficiază de servicii medicale în cadrul unei deplasări într-un stat membru al UE sau al SEE, persoana în cauză va suporta contravaloarea acestor servicii.