INFORMARE

cu privire la  aplicarea , la nivelul CAS Ilfov, a prevederilor Regulamentului (UE) nr. 679/2016 privind  protectia persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor  cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (GDPR)

 

Începând cu data de 25 mai 2018,  intra în vigoare și se aplică direct  în toate statele membre ale Uniunii Europene Regulamentul UE 679/2016  privind  protectia persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor  cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), cunoscut ca și GDPR

Regulamentul UE 679/2016, în conformitate cu dispozițiile art. 2 alin.(1) din acesta,  se aplică prelucrării datelor cu caracter personal, efectuată total sau parțial prin mijloace automatizate, precum și prelucrării prin alte mijloace decât cele automatizate a datelor cu caracter personal care fac parte dintr-un sistem de evidență a datelor sau care sunt destinate să facă parte dintr-un sistem de evidență a datelor.

 

Identitatea şi datele de contact ale operatorului

Casa de Asigurări de Sănătate  Ilfov este  instituţie publică, cu personalitate juridică, în subordinea Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, cu sediul în Str. Aviator Popisteanu nr. 46 Sector 1 Bucuresti 

 

Datele de contact ale responsabilului cu protecţia datelor

 e-mail: dpo@casailfov.ro

Tel : 0212241982, 0212242963 int. 110

Scopul în care sunt prelucrate datele cu caracter personal

Datele cu caracter personal se referă la orice informaţii care pot fi utilizate pentru a  identifica  o persoana şi pot include:

 CAS Ilfov prelucrează datele cu caracter personal al asiguraților în vederea:

CAS Ilfov aplică măsuri tehnice şi organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii, accesului neautorizat, precum şi împotriva oricărei alte forme de prelucrare ilegală. 

 

Stocarea DCP

Stocarea datelor cu caracter personal se efectuează pe suport electronic sau pe suport hârtie

a. stocarea electronică: arhiva electronică a informațiilor care conțin date cu caracter personal este accesată exclusiv prin Sistemul Informatic Unic Integrat de către angajații CAS Ilfov în vederea îndeplinirii atribuțiilor specifice.

b. stocarea pe suport hârtie: documentele care conțin date cu caracter personal ale asiguraților, sunt stocate prin arhivare, cu respectarea, în ceea ce privește condițiile și termenele de păstrare, a prevederilor în vigoare ale Legii arhivelor naționale.

Destinaţia sau categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal sunt colectate şi introduse în platforma informatică PIAS, platformă administrată de CNAS, destinatarii acestor date fiind: furnizorii de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale aflaţi în relaţie contractuală cu CAS Ilfov, autorităţile/instituţii publice centrale şi locale, angajatori, inclusiv persoanele vizate.

Drepturile persoanelor vizate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

 1. dreptul la informare şi acces la datele dumneavoastră cu caracter personal;
 2. dreptul de a obţine, la cerere şi în mod gratuit, confirmarea faptului că datele dumneavoastră sunt prelucrate;
 3. dreptul la rectificare – aveţi dreptul de a corecta datele pe care CAS Ilfov le deţine în legătură cu dumneavoastră, care sunt inexacte sau incomplete;
 4. dreptul de a fi uitat (ştergerea datelor) ;
 5. dreptul la restricţionarea prelucrării – în anumite condiţii, aveţi dreptul de a restrânge prelucrarea datelor dumneavoastră personale;
 6. dreptul la portabilitatea datelor
 7. dreptul de a vă opune în orice moment,
 8. dreptul de a formula obiecţii;
 9. plângeri – aveţi dreptul să adresaţi o plângere legată de procesarea datelor cu caracter personal,
 10. dreptul de a înainta plângere către autoritatea de supraveghere în situaţia în care consideraţi că datele dumneavoastră nu au fost prelucrate conform legii;
 11. dreptul de a vă adresa justiţiei în situaţia în care aţi suferit un prejudiciu în urma prelucrării datelor cu caracter personal.

 

Responsabilitate

CAS Ilfov poate furniza datele dumneavoastră cu caracter personal către alţi parteneri contractuali (furnizori de servicii medicale, medicamente, dispozitive medicale, furnizori de servicii şi bunuri necesare desfăşurării activităţii instituţiei, etc.) dacă acest lucru  este necesar pentru executarea serviciilor contractate sau activităţilor pentru care au fost colectate datele şi numai  în temeiul respectarii clauzelor contractuale din partea acestora, prin care se garantează că datele sunt păstrate în siguranţă şi că sunt utilizate exclusiv în scopul pentru care au fost colectate.

Furnizarea datelor cu caracter personal reprezintă o obligaţie necesară pentru analizarea oportunităţii şi aprobarea sau nu a serviciilor medicale, medicamentelor si dispozitivelor medicale solicitate de dumneavoastră, nefurnizarea acestor date cu caracter personal ducând la imposibilitatea acordării acestora.

 

Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor

Fișiere atașate

Regulament 679_2016.pdf Legea 190_2018.pdf Informare Monitorizare Video CAS Ilfov.docx