Pentru obtinerea dispozitivului medical, asiguratul, unul din membrii de familie (parinte, sot/sotie, fiu/fiica), o persoana imputernicita legal in acest sens de acesta sau reprezentantul legal al asiguratului depune o cerere la casa de asigurari de sanatate in evidentele careia se afla asiguratul beneficiar al dispozitivului, insotita de un document justificativ care atesta calitatea de asigurat (adeverinta de asigurat/salariat), actul de identitate (in copie), codul numeric personal - CNP/cod unic de asigurare, prescriptia medicala pentru dispozitivul medical si declaratia pe propria raspundere din care sa rezulte ca deficienta organica sau functionala nu a aparut in urma unei boli profesionale, a unui accident de munca sau sportiv. Pentru copiii in varsta de pana la 14 ani se ataseaza prescriptia medicala pentru dispozitivul medical recomandat, cu specificarea domiciliului copilului, si certificatul de nastere (in copie), cu codul numeric personal - CNP/cod unic de asigurare. Copiile se vizeaza de casa de asigurari de sanatate pe baza originalelor.
      Prescriptiile medicale isi pierd valabilitatea daca nu sunt depuse la casa de asigurari de sanatate in termen de 30 de zile de la data emiterii. 

      Casa de asigurari de sanatate, in termen de cel mult 3 zile lucratoare de la data inregistrarii cererii, este obligata sa ia o hotarare privind acceptarea sau respingerea cererii. Respingerea cererii de catre casa de asigurari de sanatate se face in scris si motivat, cu indicarea temeiului legal.
      In cazul acceptarii, cererile sunt supuse aprobarii si, respectiv, emiterii unei decizii de aprobare pentru procurarea/inchirierea dispozitivului medical in limita fondului aprobat cu aceasta destinatie. Decizia se ridica de la casa de asigurari de sanatate de catre beneficiar, apartinator sau imputernicit legal in acest sens sau se expediaza prin posta in maximum 2 zile de la emitere in cazul in care asiguratul solicita prin cerere.
      In situatia in care cererile pentru dispozitive medicale conduc la depasirea fondului lunar aprobat se intocmesc liste de prioritate pentru asigurati, pe categorii de dispozitive medicale. In acest caz decizia se emite in momentul in care fondul aprobat cu aceasta destinatie permite decontarea dispozitivului medical, in ordinea listei de prioritate, casa de asigurari de sanatate fiind obligata sa transmita asiguratului prin adresa scrisa, expediata prin posta, decizia in termen de 2 zile lucratoare de la data emiterii acesteia sau necesitatea revizuirii prescriptiei medicale - numai pentru situatiile in care se impune revizuirea prescriptiei.
      LISTA CRITERIILOR DE PRIORITATE IN SOLUTIONAREA CERERILOR poate fi consultata in josul paginii.

      Pentru pacientii din statele membre ale Uniunii Europene/din Spatiul Economic European/Confederatiei Elvetiene, beneficiari ai formularelor/documentelor europene emise in baza Regulamentului (CE) nr. 883/2004 se acorda aceleasi dispozitive medicale in aceleasi conditii ca si persoanelor asigurate in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate din Romania
      Pentru pacientii din statele cu care Romania a incheiat acorduri, intelegeri, conventii sau protocoale internationale cu prevederi in domeniul sanatatii, se acorda aceleasi dispozitive medicale in aceleasi conditii ca si persoanelor asigurate in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate din Romania, in conditiile prevazute de respectivele documente internationale.

Fișiere atașate

Criterii prioritate-2020.pdf Recomandare dispozitive med..pdf LISTA CRITERIILOR DE PRIORITATE IN SOLUTIONAREA CERERILOR.doc