Având în vedere :


- HG nr. 80/2022 privind completarea anexei nr. 2 la HG nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, tehnologiilor şi dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-2022

- Ordinul MS/CNAS nr. 1790/1071/2020 pentru completarea Ordinului MS/CNAS nr. 868/542/2011 privind aprobarea modelului unic al biletului de trimitere  pentru investigaţii paraclinice utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate şi a Instrucţiunilor privind utilizarea şi modul de completare a biletului de trimitere pentru investigaţii paraclinice utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate

 

Facem următoarele precizări:

Vă reamintim că, începand cu data de 1 octombrie 2020, pentru a facilita accesul la investigaţii medicale paraclinice acordate în ambulatoriul de specialitate, necesare monitorizării pacienţilor cu COVID-19 după externarea din spital sau dupa incetarea perioadei de izolare, precum şi a pacienţilor diagnosticati cu boli oncologice, diabet zaharat, afecțiuni rare, boli cardiovasculare,  boli cerebrovasculare și boli neurologice, furnizorii de investigatii paraclinice pot acorda investigaţiile, chiar dacă depăşesc valoarea de contract.
Conform ordinului MS/CNAS nr. 868/542/2011 cu modificările și completările ulterioare, medicul care face recomandarea pentru investigațiile necesare monitorizării afecțiunilor enumerate mai sus, va întocmi bilet de trimitere distinct, menţionând după caz:
  ”Monitor 1” – dacă investigațiile paraclinice se recomandă pentru monitorizarea pacienților diagnosticați cu COVID-19 după externarea din spital sau dupa incetarea perioadei de izolare;
”Monitor 2” - dacă investigațiile paraclinice se recomandă pentru monitorizarea pacienților diagnosticați cu boli oncologice;
”Monitor 3” - dacă investigațiile paraclinice se recomandă pentru monitorizarea pacienților cu diabet zaharat;
”Monitor 4” - dacă investigațiile paraclinice se recomandă pentru monitorizarea pacienților diagnosticați cu boli cardiovasculare;
 ”Monitor 5” - dacă investigațiile paraclinice se recomandă pentru monitorizarea pacienților diagnosticați cu boli rare;
”Monitor 6” - dacă investigațiile paraclinice se recomandă pentru monitorizarea pacienților diagnosticați cu boli neurologice;
    ”Monitor 7” - dacă investigațiile paraclinice se recomandă pentru monitorizarea pacienților diagnosticați cu boli cerebrovasculare.
Elementul de noutate apărut constă în faptul că, pentru asigurarea accesului cât mai rapid al persoanelor asigurate la investigații medicale paraclinice efectuate în regim ambulatoriu, potrivit ghidurilor de practică medicală, necesare monitorizării
-pacienților diagnosticați cu COVID-19, după externarea din spital sau după încetarea perioadei de izolare,
precum și
- pacienţilor diagnosticati cu boli oncologice, diabet zaharat, afecțiuni rare, boli cardiovasculare,  boli cerebrovasculare și boli neurologice,
a fost reglementată o perioadă de maxim 5 zile lucrătoare de la data solicitării pentru efectuarea investigațiilor paraclinice necesare pentru afecțiunile menționate anterior.


În acest sens, până la finalul lunii în care încetează starea de alertă, se pot  suplimenta sumele contractate, prin acte adiționale, după încheierea lunii în care au fost acordate investigațiile paraclinice pacienților diagnosticați cu COVID-19, după externarea din spital sau după încetarea perioadei de izolare, precum și pacienţilor diagnosticati cu boli oncologice, diabet zaharat, afecțiuni rare, boli cardiovasculare,  boli cerebrovasculare și boli neurologice. Deci, aceste investigații se pot efectua inclusiv după epuizarea valorii de contract a furnizorului de servicii medicale paraclinice.


Efectuarea investigațiilor paraclinice necesare pacienților diagnosticați cu boli cronice în vederea monitorizării se realizează de către furnizori în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data solicitării acestora.


Foarte important de subliniat


- serviciile medicale paraclinice programate în limita valorii de contract vor fi efectuate conform programărilor din valoarea de contract a funizorului de servicii medicale paraclinice
-  serviciile medicale paraclinice de monitorizare (Monitor 1-7) vor fi efectuate peste valoarea de contract a furnizorului, indiferent de data efectuării acestora, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data solicitării acestora.

Prin excepție, dacă un furnizor de servicii medicale paraclinice nu a epuizat valoarea de contract prin efectuarea de servicii medicale paraclinice conform programărilor, valoarea de contract va fi epuizată prin efectuarea și a serviciilor medicale paraclinice de monitorizare, urmând ca restul serviciilor de monitorizare să fie efectuate peste valoarea de contract conform solicitarilor in termen de max. 5 zile lucratoare de la data solicitarii acestora.

CAS Mehedinti  nu deconteaza servicii de monitorizare peste valoarea de contract decât în situația în care furnizorul de servicii medicale paraclinice a finalizat valoarea de contract.