Obiectivele generale ale Casei de Asigurări de Sănătate Mehedinți

 

      Obiectivele specifice ale Casei de Asigurări de Sănătate Mehedinți

 

                           Obiective specifice ale Direcției Relații Contractuale 

1. Organizarea, planificarea, coordonarea, controlul şi evaluarea tuturor activităţilor specifice din subordine.
2. Organizarea activităţii privind elaborarea, revizuirea, avizarea şi aprobarea procedurilor operaţionale interne de lucru precum şi monitorizarea aplicării acestora de catre structurile din subordine.
3. Organizarea activităţii privind elaborarea şi revizuirea registrului de riscuri – secţiunea relaţii contractuale.
4. Asigurarea realizării obiectivelor specifice, cuprinse în strategia şi programele casei de asigurări de sănătate şi realizarea indicatorilor generali și specifici aferenţi .
5. Organizarea şi coordonarea colectării, prelucrării şi integrării datelor necesare fundamentării şi realizării indicatorilor de performanţă din planul de management.
6. Organizarea şi implementarea sistemului de control managerial intern la nivelul tuturor structurilor din subordine.
7. Elaborarea şi supunerea spre aprobarea Directorului  General a strategiei  de contractare a serviciilor medicale, medicamentelor şi dispozitivelor medicale şi  punerea în aplicare a acesteia.
8. Asigurarea cu personal a reprezentării C.A.S. Mehedinţi în toate comisiile mixte constituite în baza prevederilor Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, asigurând logistica, secretariatul şi publicarea pe pagina web a C.A.S. Mehedinţi a metodologiei de lucru a comisiilor .
9. Organizarea, coordonarea, controlul şi evaluarea activităţilor privind negocierea, contractarea, modificarea, derularea şi încetarea contractelor cu furnizorii de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale.
10. Organizarea periodică de întâlniri cu furnizorii pentru informarea acestora asupra condiţiilor de contractare, asupra condiţiilor de furnizare a serviciilor medicale şi despre orice schimbări în modul de acordare a acestora, survenite ca urmare a apariţiei unor noi acte normative.
11. Organizarea şi asigurarea activităţilor de primire, înregistrare, verificare din punct de vedere  al existenţei, conformităţii şi valabilităţii documentaţiei depusă de furnizori în vederea încheierii contractelor de furnizare servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale.
12. Organizarea, coordonarea controlul şi evaluarea activităţilor privind încheierea convenţiilor pentru eliberarea biletelor de trimitere pentru servicii medicale clinice, eliberarea biletelor de trimitere pentru investigaţii medicale paraclinice şi/sau eliberarea prescripţiilor medicale pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală şi recunoaşterea biletelor de trimitere pentru internare.
13. Organizarea şi gestionarea bazei de date privind evidenţa contractelor de furnizare servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale.
14. Organizarea şi monitorizarea activităţilor de primire, înregistrare, verificare şi validare din punct de vedere al respectării clauzelor contractuale şi normelor legale în vigoare a raportărilor lunare privind serviciile medicale, medicamentele şi dispozitivele medicale realizate de furnizori în baza contractelor încheiate.
15. Organizarea şi asigurarea activităţilor de primire, înregistrare, verificare din punct de vedere al existenţei, conformităţii şi valabilităţii raportărilor depuse de furnizori în vederea decontării serviciilor medicale, medicamentelor şi dispozitivelor medicale furnizate în baza contractelor încheiate.
16. Asigurarea verificării existenţei angajamentelor legale, a realităţii sumei datorate şi a condiţiilor de exigibilitate ale angajamentului legal pe baza documentelor justificative care să ateste operaţiunile respective.
17. Organizarea şi coordonarea  întocmirii notelor de fundamentare pentru iniţierea ordonanţărilor la plată a serviciilor medicale, medicamentelor şi dispozitivelor medicale cât avizarea notei de fundamentare pentru efectuarea operaţiunilor de decontare a serviciilor medicale acordate în baza formularelor europene şi a cardurilor europene de asigurări de sănătate.
18. Avizarea notificării refuzului la plată pentru serviciile medicale raportate de către furnizori şi neacceptate la plată urmare a exercitării controlului intern, cu motivarea acestuia.
19. Organizarea şi gestionarea bazei de date privind serviciile medicale, medicamentele şi dispozitivele medicale furnizate asiguraţilor, raportate, validate şi decontate analizând periodic modul de derulare a contractelor încheiate, situaţia numărului serviciilor medicale contractate/raportate, respectarea nivelului tarifelor, respectarea clauzelor contractuale, a termenelor de raportare şi de plată, luând măsurile care se impun pentru plata integrală a sumelor angajate.
20. Asigurarea întocmirii periodice a  documentaţiei necesare propunerilor pentru deschiderea de credite pentru toate structurile din subordine.
21. Participarea la întocmirea/rectificarea proiectului bugetului de venituri şi cheltuieli al C.A.S. Mehedinţi prin aprobarea/solicitarea modificării estimărilor necesarului de servicii medicale şi fonduri, înaintate de şeful serviciului contractare pentru fiecare domeniu de asistenţă, avându-se în vedere atât datele retrospective cât şi cele prospective.
22. Organizarea şi monitorizarea desfăşurării activităţilor privind întocmirea notelor de fundamentare pentru efectuarea operaţiunilor de decontare a serviciilor medicale acordate în baza formularelor şi a cardurilor europene și de recuperare a sumelor aferente serviciilor medicale furnizate cetățenilor străini pe teritoriul României.
23. Organizarea și coordonarea activităţii în conformitate cu prevederile Regulamentelor Europene (CEE) nr. 883/2004 și (CEE) nr. 987/2009 privind coordonarea sistemelor de securitate socială, a Ordinului Presedintelui C.N.A.S. 729/2009 și a HG 304/2014, precum și a altor acorduri înţelegeri,
convenţii sau protocoale internaŃionale cu prevederi în domeniul sănătății la care România este parte.
24. Monitorizarea şi gestionarea activităţilor privind cardul european de asigurări sociale de sănătate – primire, înregistrare, verificare, prelucrare, eliberare şi arhivare a documentelor.
25. Organizarea şi coordonarea primirii, verificării, înregistrării documentelor şi eliberării deciziilor de acordare a dispozitivelor medicale destinate corectării unor deficienţe fizice sau funcţionale, inclusiv monitorizarea şi gestionarea resurselor.
26. Organizarea, coordonarea şi controlul operaţiunilor de primire, verificare, înregistrare şi evidenţă a  solicitărilor (însoțite de documentele necesare)  şi eliberării adeverinţelor de asigurat şi coasigurat înlocuitoare a cardului național de asigurat,  pe baza informaţiilor din baza de date a instituţiei. 
27. Informează Biroul Control  despre situațiile de reziliere/încetare a contractelor cu  furnizorii de servicii medicale, medicamente și  dispozitive, pentru demararea unor acțiuni de  control având ca scop recuperarea eventualelor debite înregistrate de aceștia.

28. Îndeplinirea şi a altor atribuţii date în competenţa sa Directorul General al C.A.S.  Mehedinţi, în conformitate cu actele normative în vigoare şi normele aprobate de C.N.A.S..

 

 

Obiective specifice ale Direcției Economice 

 1. Conducerea evidenţei contabile în partidă dublă, ca activitate specializată în măsurarea, evaluarea, cunoașterea, gestiunea și controlul activelor, datoriilor, asigurând prelucrarea, prezentarea și păstrarea informaţiilor cu privire la situaţia financiară, atât pentru cerinţele interne cât și pentru organul ierarhic superior, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
 2. Organizarea și conducerea contabilităţii drepturilor constatate și a veniturilor încasate, precum și a angajamentelor și a plăţilor efectuate, a clienţilor și furnizorilor, a celorlalte creanţe și obligaţii pe categorii conform bugetului aprobat.
 3.  Înregistrarea cronologică și sistematică a operaţiunilor patrimoniale în registrul jurnal.
 4.  Înregistrarea rezultatului inventarierii și completarea registrului inventar cu rezultatele obţinute ca urmare a operaţiunii de inventariere.
 5.  Înregistrarea cronologică și sistematică a operaţiunilor privind plăţile externe.
 6.  Întocmirea, editarea și păstrarea registrelor contabile obligatorii conform normelor elaborate de Ministerul Finanţelor Publice.
 7.  Asigurarea întocmirii, circulaţiei și păstrării documentelor justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitate.
 8. Întocmirea situaţiilor financiare și depunerea unui exemplar la organul ierarhic superior, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
 9. Întocmirea proiectului bugetului de venituri și cheltuieli al casei de asigurări de sănătate pe baza propunerilor structurilor de specialitate din cadrul instituţiei precum și proiectul de rectificare a acestuia.
 10. Urmărirea încadrării în bugetul de venituri și cheltuieli aprobat al plăţilor nete de casă
 11. Organizarea și evidenţa angajamentelor bugetare și legale
 12. Urmărirea respectării normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea cheltuielilor instituţiei publice asigurarea fazei finale a executiei bugetare (plata cheltuielilor).
 13. Înregistrarea în contabilitate a operațiunilor privind cardurile europene de asigurări de sănătate și a cardurilor naționale de asigurări de sănătate
 14. Procesarea lunară a declaraţiilor iniţiale/rectificative privind evidenţa obligaţiilor de plată către bugetul Fondului Naţional Unic de Asigurări Sociale pentru concedii și indemnizaţii de sănătate – Declarația 112, transmisă la ANAF, în format electronic, utilizând modulele SIUI .
 15. Organizarea și coordonarea activităţii de restituire a sumelor reprezentând indemnizaţii de asigurări sociale conform OUG 158/2005 privind concediile și indemnizaţiile de asigurări socale de sănătate cu modificările și completările ulterioare, Ordin comun MS și C.N.A.S. nr. 15/1311/2018 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor OUG 158/2005, cu modificările și completările ulterioare.
 16. Activarea și deblocarea cardurilor naționale de sănătate la solicitarea furnizorilor de servicii medicale cât și a asiguraților  și eliberarea adeverințelor  de asigurat  de sănătate în absența cardurilor
 17. Organizarea, actualizarea și gestionarea bazei de date privind evidenţa persoanelor asigurate și coasigurate, pe baza datelor colectate prin structurile proprii, precum și pe baza datelor comunicate/transmise conform protocoalelor încheiate la nivel local și naţional cu instituţiile abilitate
 18. Distribuirea  asiguraților  direct la sediul instituției a cardurilor ( inițiale și duplicate)
 19. Introducerea datelor necesare tipăririi  cardurilor europene de asigurări de sănătate, ținerea evidenței cardurilor europene returnate la C.A.S.-MH
 20. Gestionarea patrimoniului CAS şi adoptarea de măsuri pentru asigurarea integrităţii acestui patrimoniu
 21. Organizarea  activitatii în domeniul arhivistic conform reglementarilor în vigoare
 22. Reevaluarea imobilelor terenuri/construcţii deţinute de CAS, la termenele prevăzute de lege
 23. Organizarea şi coordonarea activităţilor de întreţinere şi reparaţii curente şi capitale în cadrul institutiei
 24. Organizarea activitatii de întreţinere, funcţionare, reparare, conservare şi utilizare a parcului auto al instituţiei
 25. Asigură/Verifică elaborarea planului de pază al obiectivelor şi bunurilor din cadrul instituţiei şi îl pune la dispoziţia firmei de pază
 26. Asigurarea respectarii normelor de protecţia muncii, prevenirea şi stingerea incendiilor în conformitate cu Legea nr. 319 din 2006
 27. Organizarea activitatii privind distribuirea către furnizorii de servicii medicale a formularelor cu regim special (concedii medicale, bilete de trimitere).
 28. Întocmirea documentaţiei pentru procedurile de achiziţie publică la nivelul instituţiei;
 29. Elaborarea “ Programului anual al achizitiilor publice” ca parte a strategiei: solicitarea referatelor cu necesarul obiectiv de produse, servicii si lucrari ; centralizarea referatelor de necesitate transmise de compartimentele de specialitate si elaborarea “Programului anual al achizitiilor publice”; dupa aprobarea bugetului propriu, actualizarea “ Programului anual al achizitiilor publice” in functie de fondurile alocate; Urmarirea derularii“Programului anual al achizitiilor publice” si asigurarea modificarii acestuia, daca este cazul, in conditiile legii.