Conform Art.1 din OUG 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare, urmatoarele categorii de asigurati pot beneficia de concedii medicale:
(1)  Persoanele asigurate pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate în sistemul de asigurări sociale de sănătate, denumite în continuare asiguraţi, au dreptul, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, pe perioada în care au domiciliul sau reşedinţa pe teritoriul României, la concedii medicale şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate, dacă:
A. realizeaza venituri din desfăşurarea unei activităţi in baza unui contract individual de muncă,a unui raport de serviciu,act de detasare sau a unui statut special prevazut de lege,precum si alte venituri asimilate salariilor,cu respectarea prevederilor legislatiei europene aplicabile in domeniul securitatii sociale , precum si  a acordurilor privind sistemele de securitate sociala la care Romania este parte ;
B. realizeaza in Romania veniturile prevazute la lit.A, de la angajatori din state care nu intra sub incidenta legislatiei europene aplicabile in domeniul securitatii sociale , precum si  a acordurilor privind sistemele de securitate sociala la care Romania este parte ;
C. beneficiază de indemnizatie de şomaj,potrivit legii.
(2) Se pot asigura in sistemul de asigurari sociale de sanatate, pentru a beneficia de concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate în conditiile prezentei ordonante de urgenta , persoanele fizice , altele decat cele prevăzute la alin. (1),pe baza de contract de asigurare pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate , acestea sunt:
a) asociaţi, comanditari sau acţionari;
b) administratori sau manageri care au încheiat contract de administrare ori de management;
c) membri ai asociaţiei familiale;
d) autorizate să desfăşoare activităţi independente.
Art. 3
(1)Dreptul la concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, la care au dreptul persoanele asigurate prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. A şi B, este condiţionat de plata contribuţiei asigurătorii pentru muncă, destinată suportării acestor indemnizaţii, reglementată prin Codul fiscal.
(2)Persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. C sunt asigurate în sistemul de asigurări sociale de sănătate pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate fără plata unei contribuţii.
(3)Dreptul la concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, la care au dreptul persoanele prevăzute la art. 1 alin. (2), este condiţionat de plata unei contribuţii pentru asigurarea pentru concedii şi indemnizaţii în cota de 1%, aplicată asupra venitului lunar ales înscris în contractul de asigurare, care se face venit la bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sanatate
 (la data 19-Dec-2017 Art. 3 din capitolul I modificat de Art. I, punctul 2. din Ordonanta urgenta 99/2017 )
*) Prevederile se aplică începând cu veniturile aferente lunii ianuarie 2018.
 (la data 12-Jan-2018 Art. 3 din capitolul I a se vedea referinte de aplicare din Art. III, alin. (1) din Ordonanta urgenta 99/2017 )

Art. 31
Pentru a beneficia de concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate, persoanele prevăzute la art. 1 trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
a)să îndeplinească stagiul minim de cotizare prevăzut de prezenta ordonanţă de urgenţă;
b)să prezinte adeverinţa de la plătitorul de indemnizaţii din care să reiasă numărul de zile de concediu de incapacitate temporară de muncă avute în ultimele 12 luni, cu excepţia urgenţelor medico-chirurgicale sau a bolilor infectocontagioase din grupa A;

Art. 4 alin.(2) Suma destinata exclusiv finantarii cheltuielilor cu plata drepturilor prevazute de prezenta ordonanta de urgenta se asigura din sumele care se distribuie fondului din contributia siguratorie pentru munca,cf.art 220 (6) alin.(4) din Codul fiscal , din contributia prevazuta la  art.3 alin (3),precum si de la bugetul de stat , dupa caz.
*  Prevederile se aplica incepand cu veniturile aferente lunii ianuarie 2018 / Extras din Ordonanta de urgenta 99/2017 pt.modificarea si completarea OUG 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate .
Art. 5
(1)Cota de contribuţie prevăzută la art. 3 alin. (3) se datorează şi se achită de către persoanele prevăzute la art. 1 alin. (2). Venitul lunar pentru care se optează plata contribuţiei este un venit ales care nu poate fi mai mic decât valoarea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, stabilit potrivit legii, şi nici mai mare decât valoarea a de 12 ori a acestuia.
(2)Salariul de bază minim brut pe ţară prevăzut la alin. (1) utilizat la stabilirea bazei lunare de calcul al contribuţiei este salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată stabilit prin hotărâre a Guvernului, aferent lunii pentru care se optează plata contribuţiei.
(3)Persoanele asigurate în baza contractului de asigurare pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate prevăzute la art. 1 alin. (2) efectuează plata contribuţiei lunar, prin aplicarea cotei asupra venitului lunar ales înscris în contract.
 (la data 19-Dec-2017 Art. 5 din capitolul I modificat de Art. I, punctul 5. din Ordonanta urgenta 99/2017 )
*) Prevederile se aplică începând cu veniturile aferente lunii ianuarie 2018.
 (la data 12-Jan-2018 Art. 5 din capitolul I a se vedea referinte de aplicare din Art. III, alin. (1) din Ordonanta urgenta 99/2017
 Art. 7
Stagiul minim de asigurare pentru acordarea drepturilor prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a)-d) este de 6 luni realizate în ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se acordă concediul medical.
 (la data 19-Dec-2017 Art. 7 din capitolul I modificat de Art. I, punctul 9. din Ordonanta urgenta 99/2017 ).
*) Prevederile se aplică începând cu veniturile aferente lunii ianuarie 2018.
 (la data 12-Jan-2018 Art. 7 din capitolul I a se vedea referinte de aplicare din Art. III, alin. (1) din Ordonanta urgenta 99/2017 ). 
Modul de calcul al concediilor medicale este prezentat in Ordinul nr.15/12.01.2018

 

*****

  Conform noilor norme de aplicarea a prevederilor OUG 158/2005 cu modificarile si completarile ulterioare privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate , respectiv Ordinul 15/12.01.2018 Angajatorii vor depune la sediul CAS Mehedinti urmatoarele documente pentru recuperarea sumelor reprezentand indemnizatii concedii medicale :

 Deasemenea persoanele fizice prevazute la art.1 alin.(2) din OUG 158/2005 abrobata cu modificari si completari prin Legea nr.399/2006, pentru a beneficia de indemnizatii pentru concedii medicale sunt obligate sa incheie cu CAS Mehedinti- Contract de asigurare pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate , model prevazut in Anexa nr.2 din Ordinul 15/2018 (fosta Anexa nr.1 din Ordinul 60/32/2006).

   In vederea preluarii in plata din bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate persoanele prevazute la art.75 alin.1 din Ordinul 15/2018 vor depune la casa de asigurari de sanatate urmatoarele acte:

Pentru acordarea  certificatelor medicale, medicii solicita asiguratilor adeverinte eliberate de angajatori  cu numarul de zile de concediu medical pt.incapacitate temporara de munca  avute in ultimile 12/24 luni,dupa caz ,conform modelului prevazut in Anexa nr.7 din Ordinul 15/2018;


Conform art.72 din Ordinul 15/2018 medicii care elibereaza certificate de concediu medical vor depune la casa de asigurari  lunar raportarea certificatelor medicale  atat pe suport de hirtie ,cat si in format electronic.

  Termenul stabilit de CAS MH pentru transmiterea lunara a certificatelor medicale este de 10(zece) ale lunii.

        Ca urmare a modificarilor legislative intervenite atasam si modelul  anexelor mentionate mai sus.

        Va informam ca prin OUG nr. 25/04.02.2020 au fost aduse modificari la OUG nr. 158/2005.
 

Fișiere atașate

Modificari la OUG 158_2005 prin OUG 99_2017.doc ANEXA nr10.doc ANEXA nr1.doc ANEXA nr 2 CONTRACT.doc ANEXA nr7_0 .doc ANEXA nr 9_0 CERERE.doc