APROBAT

                                                                                                   PREŞEDINTE CNAS

                                                                                                  DR. VASILE CIURCHEA

 

 

 

STATUTUL

CASEI DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE MEHEDINŢI

 

 

CAP. I

DISPOZIŢII GENERALE

ART. 1

 1. Asigurările sociale de sănătate reprezintă principalul sistem de finanţare a ocrotirii sănătaţii populaţiei care asigură accesul la un pachet de servicii de bază pentru asiguraţi.
 2. Casele de asigurări de sănătate judeţene şi a municipiului Bucureşti, Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale a Autorităţii Judecătoreşti, precum şi Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului până la reorganizarea acesteia, denumite în continuare case de asigurări, în exercitarea atribuţiilor lor conferite de lege şi de prezentul Statut, aplică şi respectă politica şi startegia generală stabilite de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate pentru sistemul de asigurări sociale de sănătate pe raza lor de competenţă.

 

ART. 2

 1. Casele de asigurări sunt instituţii publice, cu personalitate juridică, cu bugete proprii, în subordinea Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.

(1’) Casa de Asigurări de Sănătate a Judeţului Mehedinţi este instituţie publică , cu personalitate juridică, cu buget propiu, în subordinea Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, cu sediul în municipiul Drobeta Turnu Severin, str. Antoninii nr.4

 1. Casele de asigurări se organizează şi funcţionează pe baza statutului propriu, care respectă prevederile statutului-cadru, aprobat de Consiliul de Administraţie al CNAS.

(2’) Casa de Asigurări de Sănătate a Judeţului Mehedinţi se organizează şi funcţionează pe baza statutului propiu, care respectă prevederile statutului-cadru, aprobat de Consiliul de Administraţie al Casei Nationale de Asigurări de Sănătate.

 

ART. 3

Fiecare  casă de asigurări va utiliza sigla Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate cu menţionarea şi a denumirii proprii.

 

CAP. II

RELAŢIA CASEI DE ASIGURĂRI CU ASIGURAŢII

 

 

ART.4

(1) Relaţiile ce se stabilesc între asiguraţi şi Casa de Asigurări de Sănătate a judeţului Mehedinţi au la bază următoarele principii :

 1. alegerea liberă de către asiguraţi a casei de asigurări de sănătate
 2. solidaritatea şi subsidiaritatea în constituirea şi utilizarea fondurilor
 3. participarea obligatorie la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru formarea Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate
 4. acordarea unui pachet de servicii medicale de bază, în mod echitabil şi nediscriminatoriu, conform legii
 5. transparenţa activităţii sistemului de asigurări sociale de sănătate
 6. confidenţialitatea datelor, în ceea ce priveşte diagnosticul şi tratamentul

(2)Drepturile şi obligaţiile asiguraţilor sunt stabilite prin lege.

(3)Fiecare asigurat are dreptul de a fi informat cel puţin o dată pe an, prin Casa de Asigurări de Sănătate a judeţului Mehedinţi, asupra serviciilor de care beneficiază, nivelului de contribuţie personală şi modalităţii de plată, precum şi asupra drepturilor şi obligaţiilor sale. 

 

CAP. III

ATRIBUŢIILE CASEI DE ASIGURĂRI

 

ART. 5

    Casa de Asigurări de Sănătate a Judeţului  Mehedinţi are următoarele atribuţii :

 1. să colecteze contribuţiile la fond pentru persoanele fizice, altele decât cele pentru care colectarea veniturilor se face de către Administraţia Naţională de Administrare Fiscală
 2. să administreze bugetul propriu
 3. să înregistreze, să actualizeze datele referitoare la asiguraţi şi să le comunice Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate
 4. să elaboreze şi să publice raportul anual şi planul de activitate pentru anul următor .
 5. să utilizeze toate demersurile legale pentru a optimiza colectarea contribuţiilor şi recuperarea creanţelor restante la contribuţii pentru fond
 6. să furnizeze gratuit informaţii, consultanţă, asistenţă în problemele asigurărilor sociale de sănătate şi ale serviciilor medicale persoanelor asigurate, angajatorilor şi furnizorilor de servicii medicale
 7. să administreze bunurile ce îi aparţin, potrivit legii
 8. să negocieze, să contracteze şi să deconteze serviciile medicale contractate cu furnizorii de servicii medicale, de dispozitive medicale, de medicamente şi materiale sanitare, în condiţiile contractului cadru;
 9. să monitorizeze numărul serviciilor medicale furnizate şi nivelul tarifelor acestora
 10. pot să organizeze licitaţii în vederea contractării unor servicii din pachetul de servicii, pe baza prevederilor contractului cadru
 11. să asigure, în calitate de instituţie competentă, activităţile de aplicare a documentelor internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii încheiate de România cu alte state, inclusiv cele privind rambursarea cheltuielilor ocazionate de acordarea serviciilor medicale şi a altor prestaţii, în condiţiile respectivelor documente internaţionale
 12. controlează  respectarea dreptului asiguraţilor la servicii medicale , medicamente si materiale sanitare în mod nediscriminatoriu , în condiţiile legii ;
 13. participă la evaluarea furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale şi de medicamente care pot intra în relaţii contractuale cu Casa de Asigurări de Sănătate a Judeţului Mehedinţi;
 14. întocmeste proiectele de bugete de venituri si cheltuieli si le transmite spre analiză şi aprobare Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate ;
 15. transmite anual spre aprobare Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, listele de investiţii;
 16. efectuează sondaje în vederea evaluării gradului de satisfacere a asiguraţilor şi a interesului manifestat de către aceştia faţă de calitatea serviciilor medicale ;
 17. verifică acordarea serviciilor medicale, conform contractelor încheiate cu furnizorii de servicii medicale; 
 18. asigură un sistem permanent de informare a asiguraţilor asupra mijloacelor de păstrare a sănătăţii, în vederea reducerii si evitarii cauzelor de îmbolnavire ;
 19. aplică un sistem informaţional unitar si confidenţial corespunzător asigurării cel puţin a unei evidenţe primare privind diagnosticul şi terapia aplicată ;
 20. decontează furnizorilor contravaloarea serviciilor medicale contractate şi prestate asiguraţilor in termen , în caz contrar urmând a suporta penalităţile prevăzute în contract ;
 21. informează furnizorii de servicii medicale asupra condiţiilor de contractare şi a negocierii clauzelor contractuale ;
 22. asigură confidenţialitatea datelor conform actelor normative în vigoare;
 23. verifică prescrierea şi eliberarea medicamentelor cu şi fără contribuţie personală in conformitate cu reglementările in vigoare ;
 24. raportează Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate la termenele stabilite, datele solicitate privind serviciile medicale furnizate, precum si evidenţa asiguraţilor si a documentelor justificative utilizate ;
 25. furnizează, la solicitarea Ministerului Sănătăţii, datele de identificare a persoanelor asigurate, numai pentru bolile cu declarare nominală obligatorie, conform legislaţiei în vigoare ;

asigură utilizarea aplicaţiei pentru gestionarea activităţii comisiilor de la nivelul casei de asigurări de sănătate pentru monitorizarea şi aprobarea medicamentelor specifice în tratamentul unor boli cronice ;

 1. urmăreşte, alături de celelate structuri din sistem implicate, implementarea şi efectele strategiilor aplicate şi pe baza acestora elaborează rapoartele de informare cu propunerile de corecţie ;

27.alte atribuţii prevăzute de acte normative in domeniul sănătăţii .

 

ART. 6

Casa de asigurări funcţionează având la bază un sistem informatic unic integrat.

 

ART. 7

In cazul neachitării la termen, potrivit legii, a contribuţiilor datorate fondului de către persoanele fizice, altele decât cele pentru care colectarea veniturilor se face de către Administrarea Naţională de Administrare Fiscală, Casa de Asigurări de Sănătate a Judeţului Mehedinţi prin structura proprie sau persoane fizice ori juridice specializate, procedează la aplicarea măsurilor de executare silită pentru încasarea sumelor cuvenite bugetului fondului şi a majorări de întârziere,  în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 92⁄2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 

CAP. IV

ORGANELE DE CONDUCERE ALE CASEI DE ASIGURĂRI

 

Secţiunea 1 – Consiliul de Administraţie al casei de asigurări

 

ART. 8

 1. În exercitarea atribuţiilor ce îi revin potrivit legii, a Statutului Casei Naţionale de Asigurari de Sănătate şi a prezentului Statut, Consiliul de administraţie al Casei de Asigurări de Sănătate a Judeţului Mehedinţi adoptă hotărâri .
 2. Consiliul de administraţie al casei de asigurări are următoarele atribuţii generale :

a) aprobă proiectul statutului propriu ;

b) avizează proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli anuale aferente Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate ;

c) aprobă rapoartele de gestiune semestriale şi anuale, prezentate de preşedintele-director general ;

d) avizează politica de contractare propusă de preşedintele-director general, cu respectarea contractului – cadru;

e) avizează programele de acţiuni de îmbunătăţire a disciplinei financiare, inclusiv  măsurile de executare silita potrivit prevederilor legale în vigoare ;

f) alte atribuţii date prin lege sau prin statut .

 

ART. 9

Membrii Consiliului de Administraţie al Casei de Asigurări de Sănătate a Judeţului Mehedinţi sunt obligaţi să participe la adoptarea hotărârilor care să asigure funcţionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate la nivel local .

 

ART.10

Membrii Consiliului de Administraţie al Casei de Asigurari de Sănătate a Judeţului Mehedinţi trebuie să îndeplinească următoarele condiţii ;

 1. să fie cetaţeni români şi să aibă domiciliul pe teritoriul României ;
 2. să aibă calitatea de asigurat ;
 3. să nu aibă cazier judiciar sau fiscal ;
 4. să  aibă studii superioare ;

 

ART.11

(1) Consiliul de Administraţie al Casei de Asigurări de Sănătate a Judeţului Mehedinţi este alcătuit din 11 membrii, desemnaţi după cum urmează :

 1. unul de Consiliul Judeţean Mehedinţi
 2. unul de Prefect, la propunerea Autorităţii de Sănătate Publică a judeţului Mehedinţi
 3. 3 de confederaţiile patronale reprezentative la nivel naţional, prin consens ;
 4. 3 de confederaţiile sindicale reprezentatve la nivel naţional, prin consens ;
 5. 2 de Consiliul Judeţean Mehedinţi al Persoanelor Vârstnice
 6. preşedintele, care este directorul general al Casei de Asigurări de Sănătate a judeţului Mehedinţi

 

ART.12

 1. Consiliul de Administraţie al Casei de Asigurări de Sănătate a Judeţului Mehedinţi se întruneşte ori de câte ori este necesar , dar cel putin o dată pe lună, şi ia hotărâri prin vot, în prezenţa a cel puţin două treimi din numărul membrilor prezenţi .
 2. Hotărârile Consiliului de Administraţie se adoptă cu votul a cel puţin şapte membrii.
 3. Atunci când, în decursul a 12 luni, membrii se retrag de două ori din şedinţe sau în cazul în care membrii lipsesc nemotivat de la cel mult două şedinţe în decurs de 6 luni, preşedintele-director general va informa instituţiile sau organizaţiile de la acre aceştia provin pentru a fi luate măsurile necesare în vederea asigurării prezenţei la şedinţele Consiliului de administraţie şi a bunei funcţionări a acesteia.

 

ART.13

(1) Mandatele membrilor Consilului de administraţie al Casei de Asigurări de Sănătate a Judeţului 

      Mehedinţi sunt de 4 ani şi încetează prin demisie, prin deces sau prin revocarea ca membru al Consiliul 

     de administraţie de către cei care l-au desemnat .

(2) Mandatul Preşedintelui – Director general al Casei de Asigurari de Sănătate a Judeţului Mehedinţi nu 

      poate fi revocat de către Consiliul de administraţie .

(3) Mandatul Preşedintelui-Director general al Casei de Asigurari de Sănătate a Judeţului Mehedinţi  

      încetează astfel :

 1. la expirarea perioadei pentru care a fost încheiat ;
 2. la iniţiativa preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate prin revocarea mandatului în cazul evaluării directorului general ca necorespunzător sau pentru neîndeplinirea obligaţiilor asumate prin contractul de management ;
 3. prin revocarea de către preşedintele CNAS ca urmare a modificării cu peste 50% a indicatorilor de performanţă care au stat la baza încheierii prezentului contract ;
 4. prin revocarea de către preşedintele CNAS pentru neîndeplinirea obligaţiilor prevăzute de lege şi de prezentul contract ;
 5. prin renunţarea de către directorul general la mandatul încredinţat ;
 6. prin acordul părţilor ;
 7. prin decesul sau punerea sub interdicţie judecătorească a directorului general ;
 8. prin desfinţarea sau reorganizarea casei de asigurări de sănătate ;
 9. prin modificarea legislaţiei specifice sistemului de asigurări sociale de sănătate în ceea ce priveşte statutul Presedintelui-Director general .

 

ART.14

Convocarea Consiliului de administraţie al Casei de Asigurari de Sănătate a Judeţului Mehedinţi se face de către preşedintele acestuia. Convocarea Consiliul de administratie va putea fi facută şi la solicitarea a cel puţin unei treimi din numărul membrilor Consiliului de administraţie.

 

ART.15

(1) Membrii  Consiliului de administraţie  beneficiază de o indemnizaţie lunară de până la  20% din salariul funcţiei de director general al Casei de Asigurări de Sănătate a Judeţului Mehedinţi, în condiţiile prezenţei efective la şedinţele Consiliului de  administraţie.

(2) Indemnizaţia prevăzută la al. 1 pentru membrii consiliului de administraţiei se acordă proporţional, în funcţie de numărul şedinţelor care au loc în cadrul unei luni şi de numărul şedinţelor la care participă efectiv.

(3) În cazul în care, în timpul şedinţelor, unii membrii se retrag, acestora nu li se va acorda indemnizaţia de şedinţă.

(4) Şedinţele consiliului de administraţie sunt publice, în condiţiile prevăzute de lege şi de Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.

 

 

Secţiunea 2 – Preşedintele – director general al casei de asigurări de sănătate

 

ART.16

 1. Preşedintele – Directorul General conduce activitatea Casei de Asigurări de Sănătate a Judetului Mehedinţi şi este numit pe bază de concurs, prin ordin al Preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate. Preşedintele-director general devine membru de drept al consiliului de administraţie al Casei de Asigurări de Sănătate a Judetului Mehedinţi şi preşedintele acestuia.
 2. Prin ordin al preşedintelui CNAS pot fi numite temporar, cu delegaţie, în condiţiile legii, persoane care să asigure conducerea casei de asigurări.
 3. Între CNAS şi directorul general al casei de asigurări – manager al sistemului la nivel local se încheie un contract de management, pentru un mandat de 4 ani.
 4. Preşedintele – director general al casei de asigurări este ordonator de credite, în condiţiile legii.
 5. Preşedintele-director general al Casei de Asigurări de Sănătate a Judeţului Mehedinţi se numeşte pentru un mandat de 4 ani, după validarea concursului, şi se suspendă de drept din funcţiile deţinute anterior, cu excepţiile funcţiilor didactice din învăţământul superior. Directorul general are obligaţia de a depune declaraţia de interese şi declaraţia de avere. Modelul declaraţiei de interese se aprobă prin ordin al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.
 6. Salarizarea şi celelalte drepturi ale preşedintelui-director general se stabilesc prin contractul de management.

 

ART.17

Preşedintele-director general al casei de asigurări are următoarele atribuţii:

 1. aplică normele de gestiune, regulamentele de organizare şi de funcţionare şi procedurile administrative unitare;
 2. organizează şi coordonează activitatea de control a execuţiei contractelor de furnizare de servicii medicale;
 3. organizează şi coordonează activitatea de urmărire şi control a colectării contribuţiilor la fond;
 4. propune programe de acţiuni de îmbunătăţire a disciplinei financiare, inclusiv executarea silită, potrivit legii;
 5. stabileşte modalitatea de contractare, cu respectarea contractului-cadru şi a normelor metodologice de aplicare ale acestora;
 6. organizează împreună cu alte structuri abilitate controale privind respectarea drepturilor asiguraţilor şi propune măsuri în caz de nerespectare a acestora
 7. supraveghează şi controlează organizarea şi funcţionarea sistemului de asigurări de sănătate la nivel teritorial şi prezintă anual rapoarte, pe care le dă publicităţii;
 8. numeşte, sancţionează şi eliberează din funcţie personalul Casei de Asigurări de Sănătate a judeţului Mehedinţi;
 9. administrează bunurile mobile şi imobile dobândite de Casa de Asigurări de Sănătate a Judeţului Mehedinţi  în condiţiile legii;
 10. reprezintă Casa de asigurări de Sănătate a judeţului Mehedinţi în relaţiile cu terţii
 11. asigură elaborarea  statutului  propriu cu respectarea prevederilor legale în vigoare, ale Statutului Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi ale statutului cadru aprobat de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate;
 12. convoacă Consiliul de administraţie
 13. conduce şedinţele Consiliului de administraţie
 14. respectă atribuţiile prevăzute de legislaţia finanţelor publice pentru ordonatorii de credite;
 15. asigură aducerea la îndeplinire a planului de management asumat la momentul numirii în funcţie;
 16. alte atribuţii date în competenţa sa de actele normative în vigoare, de prezentul statut şi de Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.

 

ART.18

 1. Pentru punerea în aplicare a hotărârilor Consiliului de administraţie al Casei de Asigurări de Sănătate a Judeţului Mehedinţi, precum şi pentru exercitarea atribuţiilor sale ca ordonator de credite, Preşedintele – director general emite decizii.
 2. Preşedintele – director general al Casei de Asigurări de Sănătate a Judeţului Mehedinţi poate delega atributii în totalitate sau în parte, unuia dintre directorii executivi de la nivelul casei de asigurări de sănătate, temporar, în situaţii temeinic justificate, numai cu aprobarea prealabilă a preşedintelui CNAS.

 

ART.19

Proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al Casei de Asigurări de Sănătate a Judeţului Mehedinţi propus de conducătorul acesteia în calitate  de ordonator de credite este definitivat de către Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, în calitate de ordonator principal de credite, în conformitate cu dispoziţiile legislaţiei privind finanţele publice în vigoare şi normele metodologice elaborate de Ministerul Econimiei şi Finanţelor.

 

 

CAP. V

INCOMPATIBILITĂŢI

 

 

ART.20

 1. Membrii Consiliului de administraţie al  Casei de Asigurări de Sănătate a Judeţului Mehedinţi,  precum şi  personalul angajat al  Casei de Asigurări de Sănătate a Judeţului Mehedinţi, indiferent de nivel, nu  pot deţine funcţii de conducere în cadrul  Ministerul Sănătăţii Publice, autorităţilor de sănătate publică, furnizorilor de servicii medicale din sistemul de asigurări sociale de sănătate ale căror servicii se decontează din fond, unităţilor sanitare, cabinetelor medicale, funcţii alese sau numite în cadrul CMR, colegiilor judeţene ale medicilor, respectiv al municipiului Bucureşti, funcţii alese sau numite în cadrul CMDR, colegiilor judeţene ale medicilor dentişti, respectiv al Municipiului Bucureşti, în cadrul CFR, colegiilor judeţene ale farmaciştilor, respectiv al municipiului Bucureşti, organizaţiilor centrale şi locale ale OAMMR, organizaţiilor centrale şi locale ale OBBC sau funcţii în cadrul societăţilor comerciale cu profil de asigurări, farmaceutic sau de aparatură medicală. Personalului din cadrul Casei de Asigurări de Sanatate a Judeţului Mehedinţi, cu statut de funcţionar public, îi sunt aplicabile şi dispoziţiile Legii nr. 161⁄2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediu de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare.
 2. Constituie conflict de interese deţinerea de către membrii consiliului de administraţie al Casei de Asigurări de Sănătate a Judeţului Mehedinţi, precum şi de către personalul angajat al Casei de Asigurări de Sănătate a Judeţului Mehedinţi de părţi sociale, acţiuni sau interese la furnizorii care stabilesc relaţii contractuale cu Casa de Asigurări de Sănătate a Judeţului Mehedinţi. Această dispoziţie se aplică şi în cazul în care astfel de părţi sociale, acţiuni sau interese sunt deţinute de către soţ, soţie, rudele sau afinii până la gradul al IV-lea inclusiv ai persoanei în cauză.         
 3. Membrii Consiliului de administraţie al Casei de Asigurări de Sănătate a Judeţului Mehedinţi care, fie personal, fie prin soţ, soţie, afini sau rude până la gradul al IV-lea inclusiv, au un interes patrimonial în problema supusă dezbaterii Consiliului de administraţie nu pot participa la dezbaterile Consiliului de administraţie şi nici la adoptarea hotărârilor.

 

ART.21

Membrii Consiliului de Administraţie al Casei  de Asigurări de Sănătate a Judeţului  Mehedinţi, pe perioada exercitării mandatului, nu pot fi salariaţi ai acestei instituţii cu excepţia Preşedintelui-director general şi nu pot ocupa funcţii în cadrul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.

 

 

CAP. VI

DREPTURI SALARIALE

 

ART.22

 1. Salarizarea funcţionarilor publici şi a personalului contractual, precum şi alte funcţii din casele de asigurări se face potrivit prevederilor legale în vigoare.
 2. Angajarea personalului în cadrul caselor de asigurări se face prin concurs, cu respectarea prevederilor Legii nr.53/2003 Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Legii nr.188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
 3. Personalul caselor de asigurări îi pot fi acordate stimulente din fonul constituit cu această destinaţie în condiţiile legii.

 

ART.23

Evaluarea şi avansarea personalului numit în funcţii publice din cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate se fac cu respectarea dispoziţiilor Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

ART.24

Statul de funcţii al caselor de asigurări, se aprobă anual de preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, în calitate de ordonator principal de credite.

 

 

 

 

 

 

CAP. VII

DISPOZIŢII  FINALE ŞI TRANZITORII

 

 

ART.25

Casele de asigurări, vor lua măsuri pentru asigurarea standardelor de calitate ale serviciilor medicale contractate pentru asiguraţii proprii.

 

ART.26

Personalul caselor de asigurări de sănătate va fi cuprins şi va participa la programele de pregătire şi perfecţionare  continuă, organizate de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate prin structurile specializate ale acesteia.

Fișiere atașate