Legislaţie aplicabilă

Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificări şi completări

Legea 227/2015 privind codul fiscal, cu modificări şi completări

Ordin 1549/2018 privind aprobarea Normelor metodologice pentru stabilirea documentelor justificative privind dobândirea calităţii de asigurat, cu modificări şi completări

 

Drepturi : beneficiază de asigurare, fără plata contribuţiei,

 

Documente solicitate pentru coasigurare (la sediu CAS dacă persoana nu este asigurată în sistem / la angajator dacă persoana care coasigură are calitate de angajat) :

- act de identitate valabil la data solicitării, original şi copie,

- documente care să ateste relaţia de rudenie sau căsătoria cu persoana asigurată,

- declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că nu realizează venituri proprii,

- declaraţie pe propria răspundere a persoanei asigurate prin care aceasta declară că are în întreţinere persoana respectivă.

 

Calitatea de asigurat pentru coasigurat încetează odată cu cea a asiguratului sau când nu mai îndeplineşte condiţiile de coasigurat.

 

Obligaţii : Asiguratul (implicit coasiguratul ) are obligaţia să anunţe în termen de 15 zile medicul de familie şi casa de asigurări asupra modificărilor datelor de identitate sau a modificărilor referitoare la încadrarea lor într-o anumită categorie de asiguraţi.

 

Cine poate coasigura:

- persoane beneficiare de legi speciale;

- persoanele cu handicap, pentru veniturile obţinute în baza Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- persoanele fizice care se află în concedii medicale pentru incapacitate temporară de muncă, acordate în urma unor accidente de muncă sau a unor boli profesionale, precum şi cele care se află în concedii medicale acordate potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

- persoanele care beneficiază de indemnizaţie de şomaj sau, după caz, de alte drepturi de protecţie socială care se acordă din bugetul asigurărilor pentru şomaj, potrivit legii;

- persoanele fizice care beneficiază de ajutor social potrivit Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare

- persoanele fizice care au calitatea de pensionari, pentru veniturile din pensii, precum şi pentru veniturile realizate din drepturi de proprietate intelectuală;

- persoanele care se încadrează în categoria celor care realizează veniturile prevăzute la art. 155 (salariati, activități independente, drepturi de proprietate intelectuală, chirii, agricultură piscicultură silvicultură, investiții alte surse) precum şi persoanele prevăzute la art. 180 din Codul fiscal;

- persoanele prevăzute la art. 224 alin. (1) lit. a), b), f), g), j), l), o) şi p) – în situaţia care se încadrează în categoria celor care datorează contribuţia pentru veniturile prevăzute la art. 155 sau în categoria persoanelor prevăzute la art. 180 din Codul fiscal.

 

Modalităţi de depunere / transmitere a documentelor : la sediul CAS / electronic pe adresa de mail : oficial@cjasmh.ro;