NOI REGLEMENTARI/PROCEDURI PRIVIND ACORDAREA ASISTENTEI MEDICALE PERSOANELOR CARE PROVIN DIN ZONA DE CONFLICT ARMAT DIN UCRAINA

- reglementarile/procedurile  comunicate anterior nu mai sunt valabile incapand cu data de 18 martie 2022 -

 

 

Prin prezenta vă aducem la cunoştinţă următoarele:

 

I.            Potrivit reglementărilor OUG nr. 15/2022 privind acordarea de sprijin şi asistenţă umanitară de către statul român cetăţenilor străini sau apatrizilor aflaţi în situaţii deosebite, proveniţi din zona conflictului armat din Ucraina –astfel cum a fost modificată şi completată prin OUG nr. 20/2022, categoriile de persoane prevăzute la art. 1 alin. (4) din actul normativ menţionat anterior, şi anume :

·         cetăţenii străini sau apatrizii aflaţi în situaţii deosebite care provin din zona conflictului armat din Ucraina şi intră în România şi care nu solicită o formă de protecţie potrivit Legii nr. 122/2006 privind azilul în România, cu modificările şi completările ulterioare,

·         beneficiarii Deciziei de punere în aplicare (UE) 2022/382 a Consiliului din 4 martie 2022 de constatare a existenţei unui aflux masiv de persoane strămutate din Ucraina în înţelesul articolului 5 din Directiva 2001/55/CE şi având drept efect introducerea unei protecţii temporare,

·         cetăţenii străini sau apatrizii aflaţi în situaţii deosebite care provin din zona conflictului armat din Ucraina şi intră în România şi care solicită protecţie internaţională în România, prin derogare de la prevederile art. 20 alin. (1) din Legea nr. 122/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

care necesită servicii medicale, materiale sanitare, medicamente şi dispozitive medicale, beneficiază de pachetul de servicii de bază prevăzut în Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale, medicamentelor şi dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate şi în normele metodologice de aplicare ale acestuia, precum şi de medicamentele, materialele sanitare, dispozitivele medicale şi serviciile medicale cuprinse în programele naţionale de sănătate curativeca şi asiguraţii românifără plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, a contribuţiei personale pentru medicamentele acordate în tratamentul ambulatoriu şi cu scutire de la coplată.

 

               În ceea ce priveşte cetăţenii ucraineni care au intrat în România anterior intrării în vigoare a dispoziţiilor OUG nr. 15/2022 şi pentru care s-a deschis dreptul la servicii medicale anterior acestei date, aşa cum menţionam şi în adresa CNAS nr. P1702/02.03.2022, sunt aplicabile dispoziţiile Convenţiei între Republica Populară Română şi Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste, privind colaborarea în domeniul prevederilor sociale, semnată la Bucureşti la 24 decembrie 1960 şi ratificată prin Decretul nr. 165/1961.

 

I.             Totodată, la art. 1 alin. (6) şi (7) din OUG nr. 15/2022, cu modificările şi completările ulterioare, se reglementează faptul că furnizorii de servicii medicale, materiale sanitare, medicamente şi dispozitive medicale aflaţi în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate, inclusiv pentru programele naţionale de sănătate curative, sunt obligaţi:

      -  să înregistreze în aplicaţia informatică pusă la dispoziţie de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate persoanele menţionate la pct. I şi să păstreze copii de pe documentele de identitate, dacă acestea există;

      - să întocmească evidenţe distincte pentru serviciile medicale, materialele sanitare, medicamentele sau dispozitivele medicale acordate persoanelor menţionate la pct. I şi pentru care întocmesc facturi distincte; facturile însoţite de documente justificative, în formatul solicitat de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi de copii ale documentelor de identitate, dacă acestea există, sau copii ale documentelor medicale de la nivelul furnizorilor, pentru persoanele care nu deţin documente de identitate, sunt raportate lunar caselor de asigurări de sănătate cu care sunt în relaţie contractuală în vederea decontării;

 

Asumarea serviciilor medicale, materialelor sanitare, medicamentelor, dispozitivelor medicale acordate de furnizori se face prin semnătură electronică extinsă/calificată potrivit legislaţiei naţionale/europene în vigoare privind serviciile de încredere.

Serviciile medicale, materialele sanitare, medicamentele, dispozitivele medicale înregistrate offline se transmit în platforma informatică din asigurările de sănătate în maximum 3 zile lucrătoare de la data acordării acestora. La stabilirea acestui termen nu se ia în calcul ziua acordării serviciilor medicale şi acesta se împlineşte în a treia zi lucrătoare de la această dată. Serviciile medicale, materialele sanitare, medicamentele, dispozitivele medicale din pachetele de bază, respectiv din programele naţionale de sănătate curative, acordate în alte condiţii decât cele prevăzute de OUG nr. 15/2022, cu modificările şi completările ulterioare, nu se decontează furnizorilor de către casele de asigurări de sănătate.

 

 

I.            Având în vedere prevederile art. 1 alin. (6) din OUG nr. 15/2022, cu modificările şi completările ulterioare şi cele ale  Ordinului Preşedintelui CNAS cu nr. 155/2022 pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1549/2018Casa Naţională de Asigurări de Sănătate pune la dispoziţie aplicaţia de generare a numerelor unice temporare de identificare a persoanelor străine sau apatrizilor aflaţi în situaţii deosebite care provin din zona conflictului armat din Ucraina aflate pe teritoriul României.

·         Aplicaţia necesară este disponibilă la adresa https://e-pias.casan.ro:443, sub forma unui serviciu public web;

·         Raportarea persoanelor în SIUI – PIAS se va face prin folosirea numărului unic de identificare generat din aplicaţie;

·         Conectarea/autentificarea se face în mod securizat pe bază de token (semnătură digitală) înrolat în SIUI, și cu credenţiale de tip user password – aceleaşi folosite la autentificarea furnizorilor în SIUI – serie licenţă aplicaţii desktop furnizori;

·         Furnizorii vor completa toate câmpurile din interfaţa aplicaţiei [nume, prenume, data naşterii, gen, cetăţenie, categorie (conform Ordinului preşedintelui CNAS nr. 159/15.03.2022 privind privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1041/2014), punct intrare în ţară, dată intrare în ţară, tip viză intrare în ţară], în baza documentelor prezentate de către pacienţi - persoane beneficiare ale OUG nr. 15/2022 (documente stabilite prin Ordinul preşedintelui CNAS nr. 155/2022 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1549/2018);

·         În urma completării tuturor specificaţiilor se acţionează butonul/funcţia generare nr., unde aplicaţia va afişa un număr de identificare alături de toate detaliile înregistrate;

·         Aplicaţia pune la dispoziţie un cod de bare QR format 2D pentru a facilita citirea automatizată a datelor;

·         Se recomandă printarea din aplicaţie a datelor afişate spre a fi înmânate beneficiarului/pacientului;

·         Documentul respectiv poate fi utilizat ulterior de către pacienţi la orice unitate medicală de pe teritoriul României fără a mai fi nevoie de o generare ulterioară de număr.

    Totodată, publicam alaturat la prezenta un Manual și instrucțiuni de utilizare a aplicației Generare numere unice temporare de înregistrare pentru cetățenii din Ucraina.   

 

Fișiere atașate

Manual_aplicatie.doc