REGULAMENT-CADRU de organizare si functionare a comisiei constituite în baza prevederilor art. 87 alin. (3) si (4) din  anexa nr. 2 la Hotarârea Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2014 - 2015, pentru asistenta medicala spitaliceasca


Art. 1 - Prezentul regulament stabileste modalitatea de organizare si functionare a comisiei
constituite în baza prevederilor art. 87 alin. (3) si (4) din anexa nr. 2 la Hotarârea Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2014-2015.


Art. 2 - (1) Comisia este formata din 6 membri de drept, dintre care 2 reprezentanti ai caselor de asigurari de sanatate, 2 reprezentanti ai directiei de sanatate publica, un reprezentant al colegiului teritorial al medicilor si un reprezentant al administratiei publice locale. Comisia va avea un secretar fara drept de vot, numit de casa de asigurari de sanatate. Comisia se constituie prin act administrativ al presedintelui-director general al casei de asigurari de sanatate, ca urmare a desemnarii reprezentantilor institutiilor/organizatiilor anterior mentionate de conducatorii acestora.
Pentru fiecare membru desemnat, institutiile/organizatiile mentionate anterior vor nominaliza si membrii supleanti echivalenti numeric.


(2) În situatia în care unul dintre membrii de drept nu poate participa la lucrarile comisiei, acesta va fi înlocuit de catre institutia/organizatia care l-a desemnat cu unul dintre membrii supleanti.


(3) Desemnarea si revocarea reprezentantilor institutiilor/organizatiilor mentionate la alin. (1) se fac de conducatorii respectivelor institutii/organizatii.


(4) Înlocuirea unui reprezentant se face cu respectarea conditiilor prevazute la alin. (1) - (3),
împreuna cu notificarea încetarii nominalizarii reprezentantului precedent.


Art. 3 - (1) Comisia îsi desemneaza un presedinte dintre membrii acesteia, cu un mandat pe
durata a 6 (sase) luni, care nu se poate repeta mai devreme de un an. Desemnarea presedintelui se face prin votul membrilor comisiei.


(2) Comisia ia hotarâri cu majoritate de voturi.


Art. 4 - (1) Numai membrii de drept ai comisiei au drept de vot.


(2) Cvorumul necesar pentru a lua hotarâri valide este de cel putin 5 din cei 6 membri.
 

(3) Hotarârile se adopta cu votul a cel putin 4 membri dintre membrii cu drept de vot prezenti.
 

Art. 5 - În conditiile în care la nivel judetean nu exista toate structurile prevazute în componenta comisiei, numarul total al membrilor acesteia, precum si numarul reprezentând cvorumul necesar se ajusteaza în mod corespunzator, pentru a asigura functionarea comisiei în conformitate cu prevederile legale.


Art. 6 - (1) Dezbaterile din sedintele comisiei sunt consemnate în procesele-verbale ale
sedintelor. Procesele-verbale ale sedintelor vor fi semnate de toti membrii comisiei prezenti la
dezbateri si de secretarul comisiei.

 

(2) Hotarârile comisiei sunt semnate numai de presedintele comisiei.
 

Art. 7 - (1) Sediul comisiei, unde aceasta îsi desfasoara activitatea, este la casa de asigurari de sanatate.
 

(2) Comisia are stampila proprie, iar documentele primite/emise se consemneaza într-un registru propriu.
 

Art. 8 - (1) Comisia se întruneste obligatoriu anual în vederea pregatirii procesului de
contractare, astfel încât sa se poata încheia procesul de contractare la termenul stabilit, si o data la 6 luni pentru evaluarea situatiilor de fapt raportate la atributiile proprii, precum si ori de câte ori este nevoie. Membrii comisiei sunt convocati în scris de secretarul comisiei.


(2) Membrii comisiei care, fie personal, fie prin sot, sotie, afini sau rude pâna la gradul al IV-lea inclusiv, au un interes patrimonial legat de problema/problemele supusa/supuse dezbaterii nu participa la lucrarile comisiei referitoare la problema/problemele pentru care se constata ca au un interes patrimonial.


(3) Odata cu primirea convocatorului si a ordinii de zi, membrii comisiei care au un interes
patrimonial legat de una sau mai multe probleme dintre cele supuse dezbaterii anunta în scris
secretarul comisiei pentru convocarea membrilor supleanti, care pot participa la dezbateri, cu
respectarea prevederilor alin. (2).


Art. 9 - Comisia are urmatoarele atributii:
a) stabileste zonele/localitatile deficitare din punctul de vedere al existentei medicilor de o
anumita specialitate în cadrul unitatilor sanitare cu paturi, în vederea analizarii situatiilor prevazute la lit. b); pentru stabilirea zonelor/localitatilor mentionate anterior se va avea în vedere numarul de medici de specialitate existent în cadrul unitatilor sanitare cu paturi, conform structurii acestora, având în vedere actele normative în vigoare elaborate de Ministerul Sanatatii cu privire la personalul de specialitate (medici) corespunzator specialitatii sectiei/compartimentului;


b) analizeaza situatiile în care un medic poate acorda servicii medicale spitalicesti în cadrul a
doua spitale aflate în relatie contractuala cu casa de asigurari de sanatate sau poate acorda servicii medicale spitalicesti în cadrul unui spital si într-un centru de sanatate multifunctional cu personalitate juridica pentru activitatea desfasurata în regim de spitalizare de zi, cu respectarea legislatiei muncii.


Art. 10 - Comisia îsi îndeplineste atributiile prevazute în baza unor criterii care se aproba prin
ordin al ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate.

 

CRITERII ce stau la baza îndeplinirii atributiilor comisiei constituite în baza prevederilor art. 87 alin. (3) si (4) din anexa nr. 2 la Hotarârea Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2014 - 2015, pentru asistenta medicala spitaliceasca


Art. 1 - Prezentele criterii stau la baza îndeplinirii atributiilor comisiei constituite în baza
prevederilor art. 87 alin. (3) si (4) din anexa nr. 2 la Hotarârea Guvernului nr. 400/2014 pentru
aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2014 - 2015.


Art. 2 - La stabilirea zonelor/localitatilor deficitare din punctul de vedere al existentei medicilor
de o anumita specialitate în cadrul unitatilor sanitare cu paturi, în vederea analizarii situatiilor în care un medic poate acorda servicii medicale spitalicesti în cadrul a doua spitale aflate în relatie contractuala cu casa de asigurari de sanatate sau poate acorda servicii medicale spitalicesti în cadrul unui spital si într-un centru de sanatate multifunctional cu personalitate juridica pentru activitatea desfasurata în regim de spitalizare de zi, cu respectarea legislatiei muncii, se au în vedere urmatoarele criterii:


a) structura unitatii sanitare cu paturi, aprobata/avizata de Ministerul Sanatatii;
 

b) numarul de paturi stabilit potrivit structurii spitalelor, aprobata/avizata de Ministerul Sanatatii;

c) numarul de cazuri externate - spitalizare continua, calculat la capacitatea maxima de
functionare a spitalului, potrivit structurii organizatorice a spitalului, aprobata sau avizata, dupa caz, de Ministerul Sanatatii, si normativelor în vigoare, pe sectii si compartimente;

 

d) numarul de personal medical de specialitate (medici) existent conform structurii spitalelor, pe sectii si compartimente, având în vedere si numarul de posturi aprobate, potrivit legii;
 

e) normativele de personal pentru asistenta medicala spitaliceasca, aprobate prin ordin al
ministrului sanatatii;

 

f) listele de prioritate pentru cazurile programabile, daca este cazul, respectiv: numar de cazuri programate aflate pe lista la 1 ianuarie 2013, numar de cazuri programate intrate pe lista în cursul anului 2013, numar de cazuri programate iesite în cursul anului 2013 si numar de cazuri programate aflate pe lista la sfârsitul anului 2013;
 

g) la analizarea situatiilor în care un medic solicita sa furnizeze servicii medicale în cadrul a
doua unitati sanitare cu paturi (doua spitale sau un spital si un centru de sanatate multifunctional cu personalitate juridica pentru activitatea desfasurata în regim de spitalizare de zi) se va avea în vedere si distanta dintre unitatile sanitare în care medicul solicita sa desfasoare activitate, coroborat cu programul de activitate.


Art. 3 - (1) Comisia poate avea în vedere si alte criterii, raportat la conditiile specifice, cu
respectarea prevederilor legale în vigoare.

 

(2) Comisia constituita la nivelul Casei Asigurarilor de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice,
Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti adapteaza criteriile prevazute la art. 2 în functie de specificul activitatii din reteaua sanitara a ministerelor si institutiilor din domeniul apararii, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritatii judecatoresti.

 

Fișiere atașate

Hotarare comisie asistenta medicala spitaliceasca 2023.pdf Hotarare 3 - Comisie Spitale 2019.doc Hotarare_1_Anexa spitale 2016.doc Anexa spitale 2016.xls