Activităţile şi operaţiunile specifice care se desfasoară la nivelul Compartimentului Evidență Asigurați, Carduri și Concedii Medicale

 

1. Procesarea lunară a declaraţiilor iniţiale/rectificative privind evidenţa obligaţiilor de plată către bugetul Fondului Naţional Unic de Asigurări Sociale pentru concedii și indemnizaţii de sănătate – Declarația 112, transmisă la ANAF, în format electronic, utilizând modulele SIUI .
2. Primirea și înregistrarea Anexei nr.5 din Ordin comun MS și C.N.A.S. nr. 60/32/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor OUG 158/2005, cu modificările și completările ulterioare, însoţită de certificatele de concediu medical (exemplarul nr. 2), depuse de angajatori sau de asimilaţii acestora, pe suport hârtie (în cazul în care angajatorii au sume de virat pentru indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate) .
3. Organizarea și coordonarea activităţii de restituire a sumelor reprezentând indemnizaţii de asigurări sociale conform OUG 158/2005 privind concediile și indemnizaţiile de asigurări socale de sănătate cu modificările și completările ulterioare, Ordin comun MS și C.N.A.S. nr. 60/32/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor OUG 158/2005, cu modificările și completările ulterioare.
4. Primirea, verificarea cererilor de recuperare depuse de angajatori și persoanele fizice care au depus cereri de restituire la C.A.S. Mehedinţi pentru sumele reprezentând indemnizaţii achitate care depăsesc obligaţia lunară de plată la fond.
5. Propunerea aprobării / respingerii plăţii sumelor reprezentând diferenţa dintre "Totalul cuantumului prestaţiilor de suportat din bugetul FNUASS pentru concedii și indemnizaţii" plătite salariaţilor proprii și "Totalul contribuţiilor pentru concedii și indemnizaţii datorat de angajator" pe o lună sau perioadă de timp .
6. Asigurarea parcurgerii fazelor de angajare, lichidare și ordonaţare a cheltuielilor .
7. Stabilirea necesarului de credite până la data de 20 ale lunii curente pentru luna următoare și a graficului plăţilor dosarelor de restituire verificate.
8. Transmiterea către angajatori sau asimilaţii acestora a notificărilor privind constatarea neconcordanţelor ce implică rectificarea datelor și / sau a sumelor cuprinse în declaraţiile iniţiale .
9. Verificarea conformităţii și corectitudinii completării formularelor de concedii medicale, atât din punct de vedere medical cât și economic în vederea decontării sumelor solicitate de angajatori prin cererile de restituire.
10. Întocmirea notei de constatare pentru amânarea/refuzul la plată în cazul neîncadrării în condiţiile legale, întocmirea și transmiterea comunicării de amânare/respingere a plăţii indemnizaţiei pentru asigurări sociale de sănătate, conform legislaţiei în vigoare.
11. Primirea și verificarea documentelor de la furnizorii de servicii medicale în vederea încheierii convenţiilor pentru eliberarea concediilor medicale, încheierea, actualizarea și evidenţa acestor convenţii.
12. Asigurarea evidenţei și gestionării bazelor de date cu raportările privind concediile medicale eliberate lunar de către medicii curanţi / furnizorii de servicii medicale care au încheiat convenţii cu C.A.S. Mehedinţi.
13. Încheierea declaraţiei de asigurare pentru concedii și indemnizaţii a persoanelor fizice autorizate să desfăsoare activităţi indepente - persoanele prevăzute la art.1 alin.2 din OUG 158/2005, cu modificarile și completarile ulterioare.
14. Asigurarea evidenţei și gestionarea privind calculul și încasarea contribuţiei de 0,85% pentru persoanele care au încheiat declaraţie de asigurare pentru concedii și indemnizaţii.
15. Eliberarea de adeverinte conform art.38 alin(2) din Ordinul 60/32/2006, cu modificările și completarile ulterioare.
16. Primirea și înregistrarea Cererii tip privind solicitarea indemnizaţiei de asigurări sociale de sănătate însoţită de certificatul medical al persoanelor fizice asigurate pentru concedii medicale.
17. Primirea și verificarea certificatelor medicale a căror plată se face direct de către C.A.S. Mehedinţi conform art. 36 din OUG nr. 158/2005, aprobată, cu modificări și completări și a documentelor necesare plăţii acestora.
18. Primirea și verificarea certificatelor medicale în original și a documentelor aferente privind indemnizaţia de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele asigurate prevăzute la art. 23, alin.2 și art. 32 din O.U.G. nr. 158/2005.
19. Întocmirea tuturor documentelor necesare achitării indemnizaţiilor de concedii medicale pentru persoanele fizice asigurate conform art. 36 din OUG nr. 158/2005, precum și persoanele preluate in plata  prevazute la art.23 alin 2 și art.32 alin 2 din state de plată, ordonanţări de plată și ordine de plată OUG 158/2005 cu modificarile și completarile ulterioare.
20. Întocmirea și transmiterea situațiilor solicitate de către C.N.A.S., lunar sau trimestrial.
21. Transmiterea lunar compartimentului financiar contabilitate a balanței persoanelor fizice asigurate pentru indemnizații concedii medicale prevăzute la art.1 alin 2 din OUG 158/2005 cu modificările și completările ulterioare.
 22. Transmiterea lunar compartimentului financiar contabilitate a contravalorii cererilor depuse de angajatori conform modelului aprobat prin anexa 12 la Ordinul nr.60/32/2006  până la verificarea și validarea datelor cuprinse în declarații, în vederea înregistrării în operațiuni în curs de lămurire, însoțită de nota de fundamentare .
23. Activarea și deblocarea cardurilor naționale de sănătate la solicitarea furnizorilor de servicii medicale cât și a asiguraților  și eliberarea adeverințelor  de asigurat  de sănătate în absența cardurilor.
24. Ținerea evidenței cardurilor naționale  de sănătate tipărite, predate, și rămase de predat precum și evidenței adeverințelor înlocuitoare de carduri.
25.  Introducerea datelor necesare tipăririi  cardurilor europene de asigurări de sănătate, ținerea evidenței cardurilor europene returnate la C.A.S.-MH.
26. Întocmirea dispoziţiei de încasare  către caserie a contravalorii cardului duplicat de asigurări de sănătate.
27. Distribuirea  asiguraților  direct la sediul instituției a cardurilor ( inițiale și duplicate) returnate de către poștă.
28. Preluarea prin declaraţia 112 și înregistrarea în baza de date a C.A.S. Mehedinți a listelor nominale cu salariaţii depuse de angajatori și de instituţiile care au această obligaţie potrivit legii;
29. Organizarea, actualizarea și gestionarea bazei de date privind evidenţa persoanelor asigurate și coasigurate, pe baza datelor colectate prin structurile proprii, precum și pe baza datelor comunicate/transmise conform protocoalelor încheiate la nivel local și naţional cu instituţiile abilitate.
30. Operarea în baza de date a oricăror modificări intervenite în legătură cu elementele de
identificare ale asiguraţilor C.A.S. Mehedinţi, a actualizărilor privind încadrarea în categoria de asigurat, actualizarea datelor de stare civilă, pe baza documentelor depuse de asiguraţi sau terţi, etc..
31. Preluarea în baza de date a C.A.S. Mehedinţi a datelor aferente persoanelor care beneficiază de asigurare fără plata contribuţiei pe baza documentelor justificative precum și a informaţiilor aferente persoanelor pentru care plata contribuţiei se face din alte surse (Inspectoratul Scolar, AJOFM, Casa  de Pensii, Inspectoratul Teritorial al persoanelor cu handicap) .
32. Actualizarea și gestionarea datelor din Registrul unic de evidență a asiguraţilor în conformitate cu metodologia din anexa la Ordinul Președintelui C.N.A.S. nr.1041/19.12.2013 .
33. Întocmirea răspunsurilor către contribuabilii care depun acte justificative (copii carnete de muncă, adeverinţe de salariat, decizii de pensionare, decizii emise de APDRP pentru activităţi finanţate din fonduri europene, formulare europene E104 ce dovedesc perioada în care au fost salariaţi în statele din cadrul UE) care stau la baza modificării sau anulării, dupa caz, a debitelor la f.n.u.a.s.s. stabilite iniţial.
34. Întocmirea Proceselor verbale de predare-primire a documentelor și informaţiilor privind contribuţiile sociale obligatorii datorate de persoanele fizice prevăzute la Titlul V al Codului Fiscal, ce conţin Borderouri predare-primire corecţiii sold, care stau la baza emiterii Actelor Adiţionale la procesele verbale de predare-primire iniţiale.
35. Colaborarea cu ANAF în sensul rezolvării erorilor apărute cu ocazia predării creanțelor la f.nu.a.s.s , respectiv corecţia electronică a soldurilor.
36. Interacţiunea permanentă cu contribuabilii  persoane fizice care solicită informaţii cu privire la debitele înregistrate de C.A.S. MH și predate la ANAF.
37. Întocmirea situaţiilor solicitate de C.N.A.S. privind sfera de activitate a compartimentului.
38. Întocmirea lunară a balanței asiguraților C.A.S. Mehedinţi.
39. Actualizarea protocoalelor privind furnizarea de date referitoare la categoriile de asigurați,încheiate de C.A.S. Mehedinți cu instituțiile care gestionează astfel de date.
40. Monitorizarea și raportarea lunară a situației asiguraților și centralizarea datelor astfel raportate la nivelul Direcției Suport Sisteme Informatice din cadrul C.N.A.S.
41. Arhivarea documentelor conform art. 8 și 9 din Legea nr. 16/1996 Legea Arhivelor Naţionale – republicată.
42. Îndeplinirea și a altor atribuţii, în limita prevederilor legale și a competenţelor, din dispoziţia conducerii C.A.S. Mehedinţi.