Rambursarea contravalorii asistenţei medicale transfrontaliere conform HG nr.304/2014 

 

Contravaloarea asistenţei medicale transfrontaliere acordată pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, asiguraților din sistemul de asigurări sociale de sănătate din România,  se rambursează la solicitarea scrisă a asiguratului, a unui membru al familiei (părinte, soţ/soţie, fiu/fiică) sau a unei persoane împuternicite de acesta, însoţită de documente justificative.

 

Prin documente justificative se înţelege :

        -  document medical, inclusiv biletul de internare, prescripţia medicală pentru medicamente şi dispozitive medicale, scrisoarea medicală în care se menţionează recomandarea tratamentului cu medicamentele specifice programelor naţionale de sănătate curative, a căror eliberare în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate din România se efectuează prin farmaciile cu circuit închis în copie, din care rezultă că asiguratul a beneficiat de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale, datat şi asumat de către cadrul medical care l-a acordat

       -  documente de plată din care să rezulte că serviciile medicale, medicamentele şi dispozitivele medicale au fost achitate integral de asigurat, de un membru al familiei, respectiv părinte, soţ/soţie, fiu/fiică, sau de către o persoană împuternicită de acesta, nivelul tarifelor/preţurilor distinct pentru fiecare serviciu medical, medicament, dispozitiv medical, inclusiv data achitării acestora; traducerea în limba română a documentelor justificative de către un traducător autorizat este în responsabilitatea casei de asigurări de sănătate.

 

          Traducerea în limba română a documentelor justificative se realizeaza de casa de asigurări de sănătate.

 *     Pentru obtinerea rambursării trebuie respectate următoarele criterii de eligibilitate conform HG nr.304/2014 :

** Pentru următoarele tipuri de asistenta medicala rambursarea este condiționată de obţinerii autorizării prealabile

 

Nr. crt.

Tipul de asistenţă medicală ce face obiectul autorizării prealabile

Criterii de îndeplinit pentru obţinerea autorizării prealabile

1.

PET-CT în regim ambulatoriu

Bilet de trimitere însoţit de decizia de aprobare emisă de comisia de experţi de la nivelul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate conform prevederilor Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative

2.

Servicii medicale spitaliceşti acordate în regim de spitalizare continuă - spitalizare mai mare de 24 de ore - pentru următoarele tipuri de tratament:

a) implant sau înlocuire de defibrilator cardiac;

b) endoprotezare articulară tumorală;

c) implant segmentar de coloană;

d) bypass coronarian cu/fără investigaţii cardiace invazive;

e) naşterea

Nu poate fi acordat de nicio unitate sanitară cu paturi într-un termen care este rezonabil din punct de vedere medical, ţinând seama de starea de sănătate actuală şi de evoluţia probabilă a bolii asiguratului, şi deplasarea persoanei solicitante nu prejudiciază starea sănătăţii sale sau primirea de tratament medical. În acest caz se va prezenta un raport medical întocmit de un medic dintr-un spital clinic sau, după caz, judeţean aflat în relaţii contractuale cu o casă de asigurări de sănătate din România. Modelul raportului medical al pacientului care solicită autorizarea prealabilă pentru rambursarea contravalorii asistenţei medicale transfrontaliere este prevăzut în anexa nr. 1.

            Dupa verificarea documentației depuse  rambursarea se va efectua la nivelul tarifelor din România prevăzute în Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate din Romania .

 

 

Cerere de rambursare a cheltuielilor reprezentând asistența medicală transfrontalieră

Raport medical al pacientului care solicită autorizarea prealabilă

Cerere autorizare prealabilă