CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE ARAD

 

Misiunea CAS Arad: asigurarea accesului asiguraților la pachetele de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale, în condițiile stabilite de reglementările Contractului-cadru și a Normelor,  pentru îmbunătățirea stării de sănătate a populației din județul Arad.

 

 Viziunea CAS Arad: crearea unui cadru adecvat, modern, eficient și transparent pus în slujba interesului public care să ducă la creșterea gradului de satisfacție al asiguraților privind serviciile oferite de sistemul asigurărilor sociale de sănătate, în condițiile utilizării eficiente a bugetului alocat de CNAS.

 

Obiectivele generale ale CAS Arad :

 

Atribuţiile caselor de asigurări, asa cum sunt stabilite de Legea 95/2006, actualizată, sunt următoarele:
  a) să administreze bugetele proprii;
  b) să înregistreze, să actualizeze datele referitoare la asiguraţi şi să le comunice CNAS;
  c) să elaboreze şi să publice raportul anual şi planul de activitate pentru anul următor;
  d) să furnizeze gratuit informaţii, consultanţă, asistenţă în problemele asigurărilor sociale de sănătate şi ale serviciilor medicale persoanelor asigurate, angajatorilor şi furnizorilor de servicii medicale;
  e) să administreze bunurile casei de asigurări, conform prevederilor legale;
  f) să negocieze, să contracteze şi să deconteze serviciile medicale contractate cu furnizorii de servicii medicale în condiţiile contractului-cadru;
  g) să monitorizeze numărul serviciilor medicale furnizate şi nivelul tarifelor acestora;
  h) pot să organizeze licitaţii în vederea contractării unor servicii din pachetul de servicii, pe baza prevederilor contractului-cadru;
  i) să asigure, în calitate de instituţii competente, activităţile de aplicare a documentelor internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii încheiate de România cu alte state, inclusiv cele privind rambursarea cheltuielilor ocazionate de acordarea serviciilor medicale şi a altor prestaţii, în condiţiile respectivelor documente internaţionale;
  j) alte atribuţii prevăzute de acte normative în domeniul sănătăţii.