Cerere de eliberare a Cardului National duplicat in caz de pierdere, furt,deteriorare, defectiuni tehnice

Cerere de eliberare a adeverintei de asigurat cu valabilitate de 3 luni pentru persoanele care refuza in mod expres , din motive religioaase sau de constiinta , primirea Cardului National de sanatate

 

Extras din Ordinul Presedintelui CNAS nr98/2015

.........

ART. 2

(1) În sistemul de asigurări sociale de sănătate se eliberează cardul duplicat ca urmare a solicitării persoanei asigurate, după cum urmează:

a) în cazul pierderii, furtului sau deteriorării cardului naţional emis iniţial;

b) în cazul modificării datelor personale de identificare ulterior datei de emitere a cardului naţional emis iniţial;

c) alte situaţii justificate;

d) în cazul în care cardul naţional emis iniţial prezintă defecţiuni tehnice, erori ale informaţiilor înscrise sau care nu poate fi utilizat din motive tehnice de funcţionare, confirmate de casa de asigurări de sănătate;

e) în situaţii justificate rezultate din derularea procesului de distribuţie a cardului naţional emis iniţial.

(2) În situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. a)-d), titularul sau, după caz, reprezentantul legal ori împuternicitul acestuia solicită eliberarea cardului duplicat pe baza unei cereri adresate casei de asigurări de sănătate în a cărei evidenţă se află persoana respectivă, însoţită de documentele prevăzute la art. 4.

(3) Emiterea cardului duplicat se face în termen de 30 de zile de la depunerea cererii la casa de asigurări de sănătate unde este luat în evidenţă asiguratul.

(4) Până la data la care asiguratul intră în posesia cardului duplicat, dar nu mai târziu de 30 de zile de la data emiterii acestuia, acordarea serviciilor medicale, medicamentelor şi dispozitivelor medicale se realizează pe baza unei adeverinţe de înlocuire a cardului naţional eliberate de casa de asigurări de sănătate în evidenţa căreia se află persoana asigurată.

ART. 3

(1) Cheltuielile aferente producerii şi distribuţiei cardului duplicat se suportă de către asigurat pentru situaţiile prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a)-c). Pentru situaţiile prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. d), cheltuielile aferente producerii şi distribuţiei cardului duplicat se suportă de către Compania Naţională "Imprimeria Naţională" - S.A. Pentru situaţiile prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. e), cheltuielile aferente producerii şi distribuţiei cardului duplicat se suportă de către operatorul de servicii poştale care a realizat distribuţia.

(1) Cardurile duplicat eliberate ca urmare a constatării defecţiunilor tehnice sau a erorilor informaţiilor înscrise pe cardurile naţionale sau a constatării faptului că acestea nu pot fi utilizate din motive tehnice de funcţionare, al căror cost de producere şi distribuţie se suportă de către Compania Naţională "Imprimeria Naţională" - S.A., se predau în vederea distribuţiei către asigurat operatorului de servicii poştale, desemnat câştigător ca urmare a procedurii desfăşurate în condiţiile art. 5 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la cardul naţional de asigurări sociale de sănătate din titlul IX "Cardul european şi cardul naţional de asigurări sociale de sănătate" din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 900/2012, cu modificările şi completările ulterioare, prin casele de asigurări de sănătate, pe bază de proces-verbal de predare-primire, după producerea şi personalizarea acestora.

ART. 9 (1) Începând cu data de 1 mai 2015, persoanelor prevăzute la art. 336 alin. (1) din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare, care refuză în mod expres, din motive religioase sau de conştiinţă, primirea cardului naţional, li se eliberează de către casa de asigurări de sănătate la care este luat în evidenţă adeverinţa de asigurat cu o valabilitate de 3 luni, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 4.

(2) Adeverinţa de asigurat cu o valabilitate de 3 luni de la data emiterii se eliberează la solicitarea asiguratului pe baza unei cereri adresate casei de asigurări de sănătate la care acesta este luat în evidenţă, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 3.

(3) Cererea, pentru prima solicitare de eliberare a adeverinţei, va fi însoţită de cardul naţional, în situaţia în care acesta a fost distribuit. În situaţia în care cardul naţional a fost returnat casei de asigurări de sănătate/CNAS anterior depunerii cererii de eliberare a adeverinţei de asigurat cu o valabilitate de 3 luni, asiguratul va face menţiunea acestui fapt în declaraţia pe propria răspundere.

(5) Pentru persoanele prevăzute la alin. (1), care au refuzat iniţial primirea cardului naţional, casele de asigurări de sănătate pot elibera cardurile naţionale oricând în perioada de valabilitate a acestora, pe baza unei cereri scrise a asiguraţilor. În această situaţie, cardul naţional se activează cu ocazia primei prezentări la medicul de familie în vederea acordării unui serviciu medical.