Cererile de restituire a indemnizatiilor de asigurari de sanatate platite de angajatori asiguratilor proprii care se suporta din bugetul FNUASS, impreuna cu documentele anexate la acestea, se depun la sediul CAS Buzau, dupa urmatorul program:

Luni, Miercuri, Joi, intre orele 08.30 - 14.00

Marti -  intre orele 8.30 - 18.30

Vineri - intre  orele 8.30 - 12.00

 

In vederea evitarii aglomerarii la sediul institutiei, atat prin prezenta asiguratilor care solicita rezolvarea diferitelor probleme in legatura cu asigurarile de sanatate sau diverse alte probleme medicale, cat si a agentilor economici, recomandam ca cererile de recuperare si documentele justificative sa fie transmise  prin corespondenta postala.

 

 

Modalitatea de restituire a indemnizatiilor de asigurari de sanatate care se suporta din FNUASS

 

Indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate pot fi solicitate pe baza actelor justificative, in termen de 90 de zile de la data la care beneficiarul era in drept sa le solicite, conform prevederilor art.69 din Ordinul nr.15/1311/2018 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate.

Termenul de 90 de zile se calculeaza incepand cu data de 25 a lunii urmatoare celei pentru care se datoreaza indemnizatiile asiguratilor si pentru care a fost depusa declaratatia fiscala 112.

Nedepunerea in termenul legal de 90 de zile a cererii de recuperare a sumelor pentru concedii medicale, insotita de toate documentele justificative mai jos mentionate, atrage respingerea cererii ca fiind tardiv formulata.

Depunerea centralizatorului privind certificatele de concediu medical si a exemplarului roz al certificatelor de concediu medical , fara a fi insotite de cererea de recuperare, nu va face obiectul analizarii dosarului de catre serviciul de specialitate din cadrul CAS Buzau.

 

Pentru recuperarea sumelor reprezentand indemnizatii achitate angajatilor care se suporta din FNUASS, angajatorul va depune la sediul CAS Buzau sau va transmite prin corespondenta posta urmatoarele documente, cumulativ:

 

 

Cererea de recuperare a sumelor reprezentand indemnizatii de concediu medical va contine in mod obligatoriu adresa corecta de corespondenta, numar de telefon si o adresa de email si un cont bancar valid.

 

 

Constituie refuzuri justificate la plata indemnizatiilor urmatoarele situatii:

 

OUG nr.158/2005 privind privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, actualizata

 

In situatia in care, in urma analizei cererii de recuperare a indemnizatiilor de concediu medical si a documentelor justificative se constata erori sau omisiuni in modul de completare a acestora, serviciul de specialitate din cadrul CAS Buzau va transmite o comunicare, prin corespondenta postala, cu confirmare de primire, care va cuprinde motivele respingerii sumelor solicitate, precum si termenul de rezolvare a acestora .

Potrivit art.64 alin (10) din Ordinul nr.15/1311/2018 privind normele  de aplicare ale OUG nr.158/2005, cu modificarile si completarile ulterioare , dupa remedierea cauzelor inscrise in comunicare, care au dus la respingerea platii totale/partiale a sumelor solicitate , angajatorul poate depune o noua cerere in termen de 90 de zile de la data primirii comunicarii. Cererea de recuperare se va depune dupa depunerea declaratiilor rectificative pentru lunile carora le sunt aferente sumele solicitate.

 

 

Pentru detalii sunt puse la dispozitie urmatoarele adrese de email:

cm1@casbz.ro

cm2@casbz.ro

cm3@casbz.ro

declaratii3@casbz.ro