DOVADA CALITATII DE ASIGURAT IN SISTEMUL DE ASIGURARI DE SANATATE DIN ROMANIA

-Ordinul Presedintelui CNAS nr.1549/2018-

 

 

Documentele prin care se atestă calitatea de asigurat în sistemul de asigurări sociale de sănătate din România sunt, după caz:

 

a) cardul naţional de asigurări sociale de sănătate, în condiţiile în care persoanele deţinătoare se încadrează în una dintre categoriile de persoane asigurate potrivit legii şi prezentelor norme metodologice;

 

b) documentul rezultat prin accesarea electronică de verificare a calităţii de asigurat potrivit art. 9 de către furnizorii aflaţi în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate;

 

c) adeverinţa de asigurat, cu valabilitate de 3 luni, pentru asiguraţii care refuză în mod expres, din motive religioase sau de conştiinţă, primirea cardului naţional, eliberată prin grija casei de asigurări de sănătate la care este înscris asiguratul, în conformitate cu prevederile Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 98/2015 pentru aprobarea procedurii de eliberare, a modalităţii de suportare a cheltuielilor aferente producerii şi distribuţiei cardului duplicat către asigurat, precum şi a modalităţii de acordare a serviciilor medicale, medicamentelor şi dispozitivelor medicale până la eliberarea sau în cazul refuzului cardului naţional de asigurări sociale de sănătate;

 

d) adeverinţa de asigurat, eliberată prin grija casei de asigurări de sănătate la care este înscris asiguratul, numai în situaţia în care cardul naţional de asigurări de sănătate nu a fost emis, respectiv până la data la care asiguratul intră în posesia acestuia, dar nu mai târziu de 30 de zile de la data emiterii, doar dacă în urma accesării de către furnizori a instrumentului electronic prevăzut la lit. b) nu se poate face dovada calităţii de asigurat şi sunt îndeplinite condiţiile art. 8;

 

e) adeverinţa de înlocuire a cardului naţional, eliberată prin grija casei de asigurări de sănătate la care este înscris asiguratul, pentru situaţiile în care se solicită emiterea cardului duplicat, în conformitate cu prevederile Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 98/2015;

 

f) certificatul de naştere sau actul de identitate, după caz, pentru copiii în vârstă de până la 18 ani;

 

g) adeverinţa eliberată de instituţiile din subordinea Ministerului Afacerilor Interne pentru persoanele reţinute, arestate sau deţinute care se află în centrele de reţinere şi arestare preventivă, străinii aflaţi în centrele de cazare în vederea returnării ori expulzării, precum şi cei care sunt victime ale traficului de persoane, care se află în timpul procedurilor necesare stabilirii identităţii şi sunt cazaţi în centrele special amenajate potrivit legii, din care să rezulte că se află în această situaţie;

 

h) adeverinţa eliberată de unităţile în grija cărora se află persoanele care execută o pedeapsă privativă de libertate sau se află în arest preventiv în unităţile penitenciare, precum şi persoanele care se află în executarea unei măsuri educative ori de siguranţă privative de libertate, respectiv persoanele care se află în perioada de amânare sau de întrerupere a executării pedepsei privative de libertate.

 

(2) Documentul justificativ prevăzut la alin. (1) lit. g) şi h) este valabil pe perioada în care persoanele sunt încadrate în categoria de asiguraţi prevăzută la art. 224 alin. (1) lit. j) şi l) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

(3) Pentru copiii până la vârsta de 18 ani nu este necesară eliberarea unei adeverinţe.