.

 CAS BACAU

 

PROCEDURA DE DECONTARE A SUMELOR, PRIVIND CONCEDII SI INDEMNIZAŢII DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE, CĂTRE ANGAJATORI

Cererile de recuperare a sumelor privind concedii si indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate, plătite de angajatori asiguraţilor proprii, suportate din bugetul FNUASS, împreună cu documentele justificative anexate, se depun la sediul CAS BACAU, Cam. 3,PARTER SUD,

 

Modalitatea de recuperare a sumelor privind concedii si indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate care se suportă din FNUASS:

Concediile si indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate pot fi solicitate pe baza actelor justificative, în termen de 90 de zile de la data la care beneficiarul era în drept să le solicite, conform prevederilor art. 69 din Ordinul nr.15/1.311/2018 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate cu modificarile si completarile ulterioare.

Nedepunerea în termenul legal de 90 de zile a cererii de recuperare a sumelor privind concedii si indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate, însoţită de toate documentele justificative menţionate mai jos atrage după sine respingerea cererii ca tardiv formulată.

Pentru recuperarea sumelor privind concedii si indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate achitate angajaţilor care se suportă din FNUASS, angajatorul va depune la compartimentul de specialitate al CAS BACAU, următoarele documente:

1. Cererea de recuperare a sumelor pentru concedii medicale completată în două exemplare conform modelului prevăzut în Anexa 10 la Ordinul nr.15/1.311/2018;

2. Centralizator privind certificatele de concediu medical aferente lunii/lunilor pentru care se solicită recuperarea sumei conform modelului prevăzut în Anexa 1 la Ordinul nr.15/1.311/2018;

3. Copia declaraţiei D112, Anexa 1 si 1.1 până la secţiunea C2 inclusiv, randul 8, pentru luna/ perioada de recuperare;

4. Exemplarul al 2-lea (roz) al tuturor certificatelor de concedii medicale aferente lunii/perioadei pentru care se solicită recuperarea;

 5. Dovada platii la zi a obligatiilor pentru concedii si indemnizatii – FISA 480 de la ANAF.


 


 

Cererea de recuperare va conţine în mod obligatoriu şi următoarele elemente:

- contul de bancă în care se va efectua plata, în cazul agenţilor economici sau contul de trezorerie în cazul instituţiilor bugetare;

- numărul de telefon şi adresa de e-mail al angajatorului;

- persoana de contact.

Conform art.71 din Ord. 15/2018 constituie refuzuri justificate la plata indemnizaţiilor următoarele situaţii:

  1. nu se face dovada calităţii de asigurat pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate;

  2. neîndeplinirea stagiului complet de asigurare, cu excepţiile prevăzute de lege;

  3. necompletarea tuturor rubricilor din certificatul de concediu medical de către medicul care a eliberat/vizat respectivul certificat;

  4. neprezentarea certificatului de concediu medical în termenele prevăzute de lege;

  5. acordarea retroactivă a certificatelor de concediu medical în afara situaţiilor prevăzute de lege;

  6. certificate de concediu medical ce depăşesc duratele maxime prevăzute de prezentele norme.

În baza cererii de recuperare se face analiza certificatelor de concedii medicale anexate în vederea validării din punct de vedere medical şi economic.

Declaraţiile 112 rectificative pot fi depuse din iniţiativa angajatorilor sau asimilaţi acestora, pentru situaţii ce implică rectificarea datelor şi/sau a sumelor cuprinse în declaraţiile iniţiale, sau la sesizarea CAS BACAU.

Atenţie!

- pentru luna/perioada în care nu se solicită recuperare, certificatele de concedii medicale exemplarul al 2-lea (roz) se vor păstra la ANGAJATOR.

Angajatorul (nume, prenume reprezentant legal, semnatura ) isi asuma raspunderea si confirma existenta si depunerea documentelor justificative care insotesc cererile de recuperare pentru concedii medicale si indemnizatii, precum si realitatea si legalitatea datelor si informatiilor inscrise in acestea.


 


 


 


 

 

Nr Crt

Specificare/document

1.

CEREREA pentru recuperarea sumelor privind concedii si indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate este intocmita conform anexei 10 la Ord. nr.15/2018.

 

- contul de banca-agenti economici/ contul de trezorerie-institutii bugetare

 

- este semnata de conducatorul unitatii, nume si prenumele

 

- are mentionata persoana de contact , numar de telefon, adresa de mail

2

CENTRALIZATOR privind certificatele de concediu medical aferent lunii/lunilor ....... conform anexei 1 la Ord. nr. 15/2018.

3.

DECLARATIA 112 - Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit si evidenţa nominală a persoanelor asigurate

 

- dovada depunerii/transmiterii la ANAF

3.1

DECLARATIE RECTIFICATIVA 112 (daca a fost cazul)

 

- dovada depunerii/transmiterii la ANAF

3.2

ANEXA 1.1 din declaratia 112 in sectiunea C2 are trecuta suma de recuperat de la F.N.U.A.S.S. pentru concedii si indemnizatii

 

- este concordanta intre suma inscrisa in cererea de recuperare concedii medicale si indemnizatii si „Total suma de recuperat de la F.N.U.A.S.S. pentru concedii si indemnizatii” inscrisa in Declaratia 112, ANEXA 1.1, sectiunea C2, randul 8.

3.3

ANEXA 1.1 din declaratia 112 rectificativa (daca a fost cazul) in sectiunea C2 are trecuta suma de recuperat de la F.N.U.A.S.S. pentru concedii si indemnizatii

 

- este concordanta intre suma inscrisa in cererea de recuperare concedii medicale si indemnizatii si suma de recuperat de la F.N.U.A.S.S. pentru concedii si indemnizatii inscrisa in ANEXA 1.1 (anexa angajator) din declaratia 112 rectificativa (daca a fost cazul) in sectiunea C2

4

EXEMPLARUL 2 (de culoarea roz) AL CERTIFICATELOR MEDICALE

 

- are stampila unitatii sanitare emitente

 

- are parafa si semnatura medicului prescriptor al concediului medical

 

- are stampila, semnatura si data luarii in evidenta la medicul de familie

 

- are stampila, semnatura si data acceptarii la plata in rubrica „viza platitorului”

 

- la concediile medicale pe cod indemnizatie 06 este trecuta data, semnatura si stampila la rubrica urgente medico-chirurgicale

 

- concediile medicale acordate la externarea din spital pe o perioada mai mare de 7 zile au semnatura si parafa sefului de sectie

 

- concediul medical „in continuare” are acelasi cod de diagnostic ca si concediul medical initial

 

- baza de calcul si numar zile baza de calcul pe concediu medical „in continuare” sunt aceleasi ca si pe concediu „initial”

 

- concediul medical pe cod indemnizatie 15 (risc maternal) are viza medicului de medicina muncii

 

- concediul medical cu cod indemnizatie 15 (risc maternal) are cod diagnostic RM

 

- concediul medical cu cod indemnizatie 08 are cod diagnostic 995

 

- stagiul minim de cotizare este de 6 luni realizate in ultimile 12 luni anterioare lunii pt.care se acorda concediul medical(exceptie fiind urgentele medico-chirurgicale, tuberculoza, bolile infecto-contagioase din grupa A, neoplaziilor si SIDA, concediul si indemnizatia de risc maternal, dreptul la concediu si indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca nu e conditionata de realizarea stagiului de cotizare)

 

- primele 5 zile calendaristice ale concediului medical sunt suportate de angajator, iar restul zilelor din F.N.U.A.S.S. (exceptie indemnizatia de maternitate, indemnizatia pentru ingrijirea copilului bolnav, indemnizatia de risc maternal - unde indemnizatia se suporta integral din F.N.U.A.S.S.)

 

EXCEPTII:

a. La codurile de indemnizatie 07, 08 si 14, certificatele medicale initiale, in continuare, la externare, pot fi eliberate si la o data ulterioara, numai pentru luna in curs sau luna anterioara;

b. Pentru codurile de indemnizatie 02, 03, 04, 10 si 11, certificatele medicale se depun la Casa de Pensii

5

Plata la zi a contributiei asiguratorii pentru munca - fisa sintetica 480 ANAF