Potrivit reglementarilor OUG nr. 15/2022 privind acordarea de sprijin si asistenta umanitara de catre statul roman cetatenilor straini sau apatrizilor aflati in situatii deosebite, proveniţi din zona conflictului armat din Ucraina - astfel cum a fost modificata si completata prin OUG nr. 20/2022, categoriile de persoane prevazute la art. 1, alin. (4) din actul normativ mentionat anterior si anume:

care necesita servicii medicale, materiale sanitare, medicamente si dispozitive medicale beneficiaza de pachetul de servicii de baza prevazut in Contractul-cadru si in Normele metodologice de aplicare ale acestuia,precum si de medicamente, materiale sanitare, dispozitive medicale si servicii medicale cuprinse in Programele nationale de sanatate curative, ca si asiguratii romani, fara plata contributiei de asigurari sociale de sanatate, a contributiei personale pentru medicamentele acordate in tratamentul ambulatoriu si cu scutirea de la coplata.

In cazul cetatenilor ucranieni care au intrat in Romania anterior intrarii in vigoare a OUG nr. 15/2022 si pentru care s-a deschis dreptul la servicii medicale anterior acestei date sunt aplicabile dispozitiile Conventiei intre Republica Populara Romana si Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste privind colaborarea in domeniul prevederilor sociale, semnata la Bucuresti la 24 decembrie 1960 si si ratificata prin Decretul nr. 165/1961.

Totodata, la art. (1), alin. (6) si (7) din OUG nr. 15/2022, cu modificarile si completarile ulterioare, se reglementeaza faptul ca furnizorii de servicii medicale, materiale sanitare, medicamente si dispozitive medicale aflati in relatii contractuale cu casele de asigurari de sanatate, inclusiv pentru programele nationale de sanatate curative, sunt obligati:

Asumarea serviciilor medicale, materialelor sanitare, medicamentelor, dispozitivelor medicale acordate de furnizori se face prin semnatură electronica extinsa/calificata potrivit legislatiei nationale/europene in vigoare privind serviciile de incredere.

Serviciile medicale, materialele sanitare, medicamentele, dispozitivele medicale inregistrate offline se transmit in platforma informatica din asigurarile de sanatate in maximum 3 zile lucratoare de la data acordarii acestora. La stabilirea acestui termen nu se ia in calcul ziua acordarii serviciilor medicale si acesta se implineste in a treia zi lucratoare de la aceasta data. Serviciile medicale, materialele sanitare, medicamentele, dispozitivele medicale din pachetele de baza, respectiv din programele nationale de sanatate curative, acordate in alte conditii decat cele prevazute de OUG nr. 15/2022, nu se deconteaza furnizorilor de catre casele de asigurari de sanatate.

Regasiti atasat manualul si instructiunile de utilizare a aplicatiei Generare numere unice temporare de inregistrare pentru cetatenii din Ucraina.

 

 

Conducerea CAS Satu Mare

 

Fișiere atașate

ORDIN_816_15-03-2022.docx Instructiuni_Aplicatie_Migranti.doc ORD_DE_URGENTA_20_07-03-2022.docx ORDIN_815_15-03-2022.docx ORDIN_155_2022.docx