MISIUNE, VIZIUNE, OBIECTIVE

MISIUNEA CASEI DE ASIGURARI DE SANATATE SATU MARE

Casa de Asigurări de Sănătate Satu Mare  este institutie publică autonomă de interes local, cu personalitate juridică, cu buget propriu, în subordinea Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, care gestionează Fondul naţional unic al asigurărilor sociale de sănătate, cu respectarea normelor elaborate de Casa Natională de Asigurări de Sănătate, asigurând funcţionarea sistemului de asigurări de sănătate la nivel judeţean.

Sistemul asigurărilor sociale de sanatate reprezinta principalul sistem de finantare a ocrotirii şi promovarii populatiei care ofera un pachet de servicii de baza care cuprinde servicii medicale, servicii de ingrijire a sănătăţii, medicamente, materiale sanitare şi dispozitive medicale.


Casa de Asigurări de Sănătate Satu Mare  îşi dedică întreaga activitate în slujba asiguraţilor săi ale căror contribuţii le gestionează cu maximă responsabilitate, conform normelor în vigoare şi reprezintă asiguraţii în relaţia cu furnizorii de servicii medicale.

Casa de Asigurări de Sănătate Satu Mare  este o instituţie deschisă pentru a colabora pe termen lung cu toţi factorii implicaţi activ în domeniul sănătăţii pentru promovarea calităţii la costuri minime.

Casa de Asigurări de Sănătate Satu Mare  colecteaza contributiile persoanelor fizice, altele decât cele pentru care colectarea veniturilor se realizează de catre Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, denumita în continuare ANAF, şi gestioneaza bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sanatate aprobat, cu respectarea prevederilor legii, asigurand functionarea sistemului de asigurări sociale de sanatate la nivel local. Casele de asigurări pot derula şi activitati pentru valorizarea fondurilor gestionate, respectiv inchirieri, proiecte, studii, manifestari stiintifice, exploatarea patrimoniului propriu, precum şi alte activitati în acest sens, aprobate prin hotarare a Guvernului.

Casa de Asigurări de Sănătate Satu Mare  functioneaza pe baza unui statut cadru aprobat prin Ordin al presedintelui CNAS şi are urmatoarele atributii:

sageataadministrează împreună cu Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, Fondul National Unic de Asigurări Sociale de Sănătate;
sageatacontrolează respectarea dreptului asiguraţilor la servicii medicale, medicamente şi materiale sanitare în mod nediscriminatoriu, în condiţiile legii;
sageatasă furnizeze gratuit informaţii, consultanţă, asistenţă în problemele asigurărilor sociale de sănătate şi ale serviciilor medicale persoanelor asigurate, angajatorilor şi furnizorilor de servicii medicale;
sageataparticipă la evaluarea medicilor şi a personalului sanitar care poate fi admis să lucreze în sistemul de asigurări sociale de sănătate;
sageatanegociază, contractează şi să decontează servicii medicale furnizorilor de servicii medicale în condiţiile contractului-cadru în limita condiţiilor prevăzute de contractul-cadru şi normele metodologice de aplicare a acestuia;
sageatadecontează furnizorilor de servicii medicale, de servicii farmaceutice şi de dispozitive medicale destinate corectării şi recuperării deficienţelor organice sau funcţionale ori corectării unor deficienţe fizice, contravaloarea serviciilor contractate şi prestate asiguraţilor, pe baza formularelor de raportare, stabilite prin ordin al Preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate;
sageataadministrează bugetele proprii;
sageataînregistrează, actualizează şi raportează datele referitoare la asiguraţi către CNAS;
sageataadministrează bunurile casei de asigurări, conform prevederilor legale;
sageatamonitorizează numărul serviciilor medicale furnizate şi nivelul tarifelor acestora;
sageataorganizează licitaţii în vederea contractării unor servicii din pachetul de servicii, pe baza prevederilor contractului-cadru;
sageataefectuează sondaje în vederea evaluării gradului de satisfacere a asiguraţilor şi de evaluare a interesului manifestat de către aceştia faţă de calitatea serviciilor medicale;
sageataasigură confidenţialitatea datelor conform actelor normative în vigoare;
sageataalte atribuţii prevăzute de acte normative în domeniul sănătăţii.