INFORMARE

 

 

        Prin prezenta, vă aducem la cunoștință că în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 848 și 848 bis, a fost publicat Ordinul ministrului transporturilor și infrastructurii și al ministrului sănătății nr. 1.151/1.752/2021 pentru aprobarea cadrului general privind examinarea medicală și psihologică a personalului cu atribuții în siguranța transporturilor.

 

Potrivit reglementărilor actului normativ mai sus menționat:

examinarea medicală și psihologică este obligatorie pentru funcțiile cu atribuții în siguranța transporturilor;

[Anexa 3, art. 1 alin. (1)]

examinarea medicală și psihologică a personalului cu atribuții în siguranța transporturilor se asigură de către unitățile specializate medicale și/sau psihologice, publice sau private, agreate de Ministerului Transporturilor și lnfrastructurii pentru a examina personalul cu atribuții în siguranța transporturilor. Unitățile specializate medicale și/sau psihologice trebuie să dețină certificat de agreare emis de către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii;

Unul dintre documentele pe baza cărora se obține certificatul de agreare de către unitatea medicală/psihologică este componența comisiei medicale ce trebuie însoțită și de declaratie pe proprie răspundere a medicilor priuvind programul de activitate, vizată de Casa Județeană de Asigurări de Sănătate, a Municipiului București sau Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranței Naționale și Autorității Judecătorești, după caz”. Avizul casei de asigurări de sănătate se acordă numai pentru programul în cadrul căruia medicul îsi desfăsoară activitatea în relatie contractuală cu casa de asigurări de sănătate.

[Anexa 5, art. 1 alin. (1), art. 4 alin. (1) pct. 19 lit. c); Anexa 5.5]

- comisiile medicale și/sau psihologice în siguranța transporturilor sunt organizate și funcționează în cadrul ambulatoriilor de specialitate/integrate din rețeaua sanitară proprie a Ministerului Transporturilor și Infrastructurii precum și în cadrul unităților specializate medicale și/sau psihologice agreate de către acesta și care au ca atribuție eliberarea avizelor de aptitudine medicală și/sau psihologică în urma examinărilor de specialitate pentru personalul cu atribuții în siguranța transporturilor.

În cazul în care unul dintre membrii comisiei medicale este indisponibil, reprezentantul legal al furnizorului de servicii medicale în care funcționează comisia medicală va solicita în scris Direcției Medicale din cadrul Ministerului Transporturilor și lnfrastructurii aprobarea pentru înlocuirea acestuia, prezentând în acest scop următoarele documente:

-contractul individual de muncă cu minim 17,5 ore/săptămână, însoțit de un extras tip REVISAL/ REGES,

-certificatul de membru eliberat de Colegiului Medicilor din România, vizat Ia zi și

 

        -declarația pe proprie răspundere a medicului privind programul de activitate, vizată de Casa Județeană de Asigurări de Sănătate, a Municipiului București sau Casa Asigurărïlor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranței Naționale și Autorității Judecătorești, după caz.

[Anexa 4 art. 1 alin. (1), art. 3 alin. (2)]

 

Raportat la cele de mai sus, casele de asigurări de sănătate au obligația punerii în aplicare a reglementărilor cu privire la atribuțiile ce revin acestora potrivit Ordinului ministrului transporturilor şi ïnfrastructurii şi al ministrului sănătății nr. 1.151/1.752/2021 pentru aprobarea cadrului general privind examinarea medicală şi psihologică a personaluluï cu atribuții in siguranța transporturilor.