CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE
     Casa de Asigurãri de Sãnãtate a Judetului Giurgiu Str.Vlad Tepes, bl. MUV, nr.1, 
         Tel: 0246216796, Fax: 0246216202,Telverde 0800800957 E-mail: office@casgr.ro
 
 
 
REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE
AL CASEI  DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE GIURGIU
 
 
 
SECŢIUNEA I
 
DISPOZIŢII GENERALE
 
Art.1. Casa de Asigurări de Sănătate Giurgiu este instituţie publică, de interes local, cu personalitate juridică, fără scop lucrativ, cu buget propriu, în subordinea Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi care are ca principal obiect de activitate asigurarea funcţionării unitare şi coordonare a sistemului de asigurări sociale de sănătate la nivel local. 
Art.2. Casa de Asigurări de Sănătate Giurgiu are sediul în municipiul Giurgiu, str. Vlad Tepes bl. MUV 1, parter şi funcţionează în baza prevederilor Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătatii, cu modificările ulterioare, ale statutului Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, statutului propriu şi ale prezentului regulament de organizare şi funcţionare, cu respectarea prevederilor legii şi a normelor elaborate de C.N.A.S.
Art.3. Casa de Asigurări de Sanatate Giurgiu aplică politica şi strategia generală a Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate în raza sa de competenţă. 
Art.4. Casa de Asigurări de Sănătate Giurgiu va utiliza sigla Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, cu menţionarea denumirii proprii.
Art.5.  Casa de Asigurări de Sănătate Giurgiu este operator de date cu caracter personal înregistrată la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sub numărul 290.
 
 
 
SECŢIUNEA II
 
STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A CASEI  DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
 
Art.6. Casa  de Asigurări de Sănătate Giurgiu are următoarele organe de conducere:
a)        Consiliul de Administraţie  
b)      Director General
c)      Director executiv Direcţia Economică
d)      Director executiv Direcţia Relaţii Contractuale 
e)      Director executiv adjunct  -  Medic Şef
 
Art.7.  În subordinea Directorului General al Casei de Asigurări de Sănătate Giurgiu îşi desfăşoară activitatea:
a) Directorul  executiv Direcţia  Economică
b) Directorul  executiv Direcţia  Relaţii Contractuale 
c) Directorul  executiv adjunct - Medic Șef
d) Compartiment Juridic, Contencios Administrativ
e) Compartiment Resurse Umane, Salarizare, Evaluare Personal
f) Compartiment Control 
g) Compartiment Tehnologia Informaţiei 
h) Compartiment Relaţii Publice și Purtător de Cuvânt*(activitatea se asigură la nivelul comp. analiză cereri și eliberare decizii îngrijiri la domiciliu și dispozitive medicale)
Art.8.  În subordinea Directorului Executiv Direcţia Economică îşi desfăşoară activitatea: 
a) Compartiment Buget, Financiar, Contabilitate 
b) Compartiment Evidenţă Asiguraţi, Carduri și Concedii Medicale
c) Compartiment Achiziţii Publice*(la nivelul comp. se asigura și activitățile specifice     
            secretariatului Directorului General)
d) Compartiment Logistică şi Patrimoniu
Art.9. În subordinea Directorului Executiv Direcţia Relaţii Contractuale îşi desfăşoară activitatea:
a) Serviciul Decontare Servicii Medicale, cu urmatoarea structura:
- Compartiment Evaluare, Contractare Servicii Medicale
            - Compartiment Analiză cereri şi eliberare decizii îngrijiri la domiciliu şi dispozitive 
            medicale
b) Compartiment Acorduri, Regulamente Europene, Formulare Europene
Art.10.   În subordinea  Medicului Şef îşi desfăşoară activitatea:
a) Serviciul Medical
b) Compartiment Programe de Sănătate, Comisii Terapeutice/Clawback
 
 
SECŢIUNEA  III
 
Capitolul 1
 
Atribuţiile Casei  de Asigurări de Sănătate Giurgiu
 
Art.11. Casa de Asigurări de Sănătate Giurgiu este institutie publică, cu personalitate juridică, cu buget propriu, în subordinea CNAS si are următoarele atribuţii:
1.Finanţează ocrotirea sanatatii populatiei din raza administrativ-teritorială de compentenţă, prin care se asigura accesul asiguratilor la un pachet de servicii de baza;
2. Protejează asiguratii fata de costurile serviciilor medicale în caz de boala sau accident;
3.Asigură protectia asiguratilor în mod universal, echitabil si nediscriminatoriu în conditiile utilizarii
   eficiente a Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate;
4. Administrează bugetul propriu;
5. Înregistrează şi actualizează datele referitoare la asiguraţi şi asigura comunicarea lor către  C.N.A.S.;
6. Elaborează proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli precum şi a celui de rectificare a bugetului anual;
7. Publica execuţia bugetară pe capitole şi subcapitole pentru anul următor;
8. Furnizează  gratuit informaţii, consultanţă, asistenţă în problemele asigurărilor sociale de sănătate şi ale serviciilor medicale persoanelor asigurate, angajatorilor şi furnizorilor de servicii medicale; 
9. Administrează  bunurile  casei de asigurări, conform prevederilor legale;
10.Negociază, contractează si deconteaza serviciile medicale, medicamentele şi dispozitivele  medicale cu furnizorii de servicii medicale, de medicamente şi de dispozitive medicale în condiţiile contractului cadru şi a normelor metodologice de aplicare a acestuia;
11.Monitorizează  numărul serviciilor medicale furnizate şi nivelul tarifelor acestora;
12.Asigură, în calitate de instituţii competente, activităţile de aplicare a documentelor internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii încheiate de România cu alte state, inclusiv cele privind rambursarea cheltuielilor ocazionate de acordarea serviciilor medicale şi a altor prestaţii, în condiţiile respectivelor documentelor internaţionale;
13.Efectuează sondaje în vederea evaluării gradului de satisfacere a asiguraţilor şi evaluarea interesului manifestat de aceştia faţă de calitatea serviciilor medicale;
14.Monitorizează şi controlează modul de derulare a contractelor de furnizare servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale;
15.Foloseşte mijloace adecvate de mediatizare pentru reprezentarea, informarea şi susţinerea intereselor asiguraţilor;
16.Organizează şi efectuează controlul serviciilor medicale care se acordă asiguraţilor în baza
     contractelor de furnizare servicii încheiate; 
17. Elaborează şi publică raportul anual şi planul de activitate pentru anul următor al CAS;
18. Exercită alte atribuţii prevăzute de acte normative în domeniul sănătaţii. 
 
 
Capitolul 2
 
Atribuţiile Consiliului de Administraţie  al  Casei  de Asigurări  de Sănătate Giurgiu
 
 Art.12. Consiliul de administraţie al Casei de Asigurări de Sănătate Giurgiu are următoarele atribuţii:
1. Aprobă proiectul statutului propriu elaborat în baza statutului – cadru;
2. Avizează proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli anual aferent Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate;
3. Aprobă rapoartele de gestiune semestriale şi anuale, prezentate de Directorul General;
4. Avizează politica de contractare de servicii medicale propusă de Directorul General, cu respectarea contractului-cadru;
5. Avizează programele de acţiuni de îmbunătăţire a disciplinei financiare;
6. Exercită alte atribuţii date prin lege sau prin statut.
 
 
Capitolul 3
 
Activităţile şi operaţiunile specifice care se desfăşoară la nivelul structurii secretariat al Consiliului de Administraţie
 
Art.13. Secretariatul Consiliului de Administraţie are următoarele atribuţii:
1. Asigură evidenţa şi păstrarea documentelor şi a corespondenţei primite şi emise de Consiliul de Administraţie;
2. Urmăreşte respectarea termenelor de întocmire şi prezentare a materialelor solicitate de Consiliul de Administraţie;
3. Asigură transmiterea convocării în scris a membrilor Consiliului de Administraţie şi difuzarea materialelor cu cel putin 5 zile înaintea fiecărei şedinte;
4. Asigură primirea şi păstrarea declaraţiilor de avere şi a declaraţiilor de interese, a membrilor Consiliului de Administraţie, precum şi transmiterea acestora către structura responsabilă pentru postarea pe site-ul Casei de Asigurări de Sănătate, precum şi către Agenţia Naţională de Integritate, conform legii;
5. Pregăteşte materialele pentru şedintele Consiliului de Administraţie potrivit ordinii de zi stabilite;
6. Asigură consemnările desfăşurării şedintelor Consiliului de Administraţie în Registrul de procese verbale şi pe suport magnetic, redactând procesul verbal; 
7. Furnizează informaţiile şi documente solicitate de membrii  Consiliului de Administraţie;
8. Redactează hotararile Consiliului de Administratie.
 
Capitolul 4
 
Atribuţiile Directorului General al Casei  de Asigurări  de Sănătate Giurgiu
 
     Art.14. Directorul General este preşedintele Consiliului de Administraţie al Casei de Asigurări de Sănătate Giurgiu, conduce activitatea Casei de Asigurări de Sănătate Giurgiu şi este numit prin concurs sau cu delagare, prin Ordin al Preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi încheie contract de management cu acesta, potrivit legii.
a) Directorul General al Casei de Asigurări de Sănătate este ordonator de credite în condiţiile 
legii şi în calitate de manager al sistemului la nivel local, realizează planul de management, urmărind execuţia obiectivelor şi indicatorilor de performanţă cuprinşi în contractul de management.
b) Pentru punerea în aplicare a hotărârilor Consiliului de administraţie al Casei de Asigurări de 
Sănătate, precum şi pentru exercitarea atribuţiilor care ii revin, potrivit actelor normative in vigoare, Directorul General emite decizii.
c) Directorul General al Casei de Asigurări de Sănătate poate delega, în condiţiile legii, 
atribuţii de reprezentare unuia dintre directorii executivi, cu aprobarea prealabila a Presedintelui CNAS, in conformitate cu prevederile Statului CNAS, aprobat prin HG nr.972/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
 
Art.15. Directorul General al Casei de Asigurări de Sănătate are următoarele atribuţii: 
1. Atribuţiile directorului general al casei de asigurări sunt stabilite prin statutul-cadru şi contractul
de management, avându-se în vedere un plan de management pentru asigurarea funcţionării sistemului de asigurări sociale de sănătate la nivel local.
2. Directorul general al casei de asigurări, în calitate de manager al sistemului la nivel local, 
realizează planul de management urmărind execuţia indicatorilor de referință asociați standardelor de performanță.
3. Atribuţiile principale ale directorului general, manager al sistemului la nivel local, sunt:
a) aplică normele de gestiune, regulamentele de organizare şi funcţionare şi procedurile administrative unitare;
b) organizează și realizează activitatea de control privind derularea contractelor de furnizare de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale, tehnologii și dispozitive asistive;
c) organizează şi coordonează activitatea de urmărire şi control al colectării contribuţiilor
la fond;
d) propune programe de acţiuni de îmbunătăţire a disciplinei financiare;
e) stabileşte modalitatea de contractare, cu respectarea contractului-cadru;
f) organizează împreună cu alte structuri abilitate controale privind respectarea drepturilor asiguraţilor şi propune măsuri în caz de nerespectare a acestora;
g) supraveghează şi controlează organizarea şi funcţionarea sistemului de asigurări de sănătate la nivel teritorial şi prezintă anual rapoarte, pe care le dă publicităţii;
h) numeşte, promovează, sancţionează şi eliberează din funcţie personalul casei de asigurări de sănătate, cu respectarea dispozițiilor legale.
4. Răspunde pentru gestionarea şi administrarea, în condiţiile legii, a integrităţii patrimoniului casei de asigurări de sănătate, conform mandatului încredinţat;
5. Răspunde pentru realizarea indicatorilor de referință asociați standardelor de performanță prevăzuți in contractul de management;
6. Elaborează şi aplică politici şi strategii specifice în măsură să asigure desfăşurarea în condiţii performante a activităţii curente şi de perspectivă a casei de asigurări de sănătate, în concordanţă cu strategia CNAS, conform mandatului încredinţat;
7. Stabileşte şi urmăreşte realizarea atribuţiilor de serviciu, pe compartimente, ale funcţionarilor publici şi personalului contractual, salariaţi ai casei de asigurări de sănătate, în conformitate cu regulamentul de organizare şi funcţionare al acesteia;
8. Răspunde pentru îndeplinirea prevederilor bugetului anual de venituri şi cheltuieli al casei de asigurări de sănătate, asigurând o bună gestiune a Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate la nivel local, în condiţiile reglementărilor legale în vigoare, în limita mandatului încredinţat;
9. Nu transmite altei persoane drepturile şi obligaţiile care rezultă din mandatul încredinţat şi din prezentul contract de management decât în situaţii justificate şi cu aprobarea prealabilă a preşedintelui CNAS;
10. Respectă atribuţiile prevăzute de legislaţia finanţelor publice pentru ordonatorii de credite;
11. Răspunde pentru angajarea şi utilizarea fondurilor în limita creditelor de angajament şi a creditelor bugetare aprobate, pe baza bunei gestiuni financiare;
12. Reprezintă casa de asigurări de sănătate în raporturile cu terţii;
13. Respectă prevederile legale în vigoare referitoare la păstrarea confidenţialităţii asupra datelor, informaţiilor şi documentelor referitoare la activitatea casei de asigurări de sănătate;
14. Încheie acte juridice în numele şi pe seama casei de asigurări de sănătate, conform competenţelor sale, în condiţiile legii;
15. Prezintă semestrial preşedintelui CNAS situaţia economico-financiară a casei de asigurări de sănătate, modul de realizare a indicatorilor de referință asociați standardelor de performanță, a proiectelor şi programelor asumate, inclusiv măsurile pentru creşterea performanţei;
16. Stabileşte şi ia măsuri privind securitatea şi sănătatea în muncă, privind protecţia civilă, securitatea la incendii şi pentru asigurarea pazei instituţiei;
17. Dă dispoziţii cu caracter obligatoriu pentru personalul casei de asigurări de sănătate, sub rezerva legalităţii lor;
18. Răspunde de aplicarea normelor de gestiune, regulamentelor de organizare şi de funcţionare şi procedurilor administrative unitare, potrivit legii;
19. Exercită controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu şi a obiectivelor de către personalul angajat al casei de asigurări de sănătate;
20. Asigură elaborarea statutului propriu al casei de asigurări de sănătate, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, ale Statutului CNAS şi ale statutului-cadru aprobat de CNAS;
21. Convoacă consiliul de administraţie al casei de asigurări de sănătate, conduce şedinţele acestuia şi urmăreşte ducerea la îndeplinire a obligaţiilor prevăzute la art.297 din Legea nr. 95/2006, republicată;
22. Desemnează ca înlocuitor pentru perioadele în care nu este prezent în casa de asigurări de sănătate, prin decizie, unul dintre directorii executivi de la nivelul casei de asigurări de sănătate, cu aprobarea prealabilă a preşedintelui CNAS, potrivit Statutului Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
23. Îndeplineşte toate demersurile, în limita sa de competenţă, pentru respectarea drepturilor asiguraţilor;
24. Răspunde pentru organizarea şi derularea procesului de contractare, cu respectarea contractului-cadru şi în limitele mandatului încredinţat;
25. Organizează împreună cu alte structuri abilitate controale privind respectarea drepturilor asiguraţilor şi propune măsuri în caz de nerespectare a acestora;
26. Implementează sistemul de control managerial intern la nivelul Casei de Asigurări de Sănătate;
27. Acordă audienţe în cadrul programului stabilit;
28. Numeşte în condiţiile legii, purtătorul de cuvânt al instituţiei, ofiţerul cu securitatea, consilierul etic şi responsabilul cu accesul la informaţiile de interes public;
29. Exercită alte atribuţii date în competenţa sa de actele normative în vigoare și prin dispoziții exprese ale președintelui CNAS.
 
Capitolul 5
 
Activităţile şi operaţiunile specifice  structurilor de specialitate aflate în subordinea Directorului General al Casei  de Asigurări de Sănătate
Art.16. Activităţile şi operaţiunile specifice care se desfăşoară la nivelul Compartimentului Control:
1. Întocmeşte până la data stabilită de către DGMCA planul de activități, pe care îl supune aprobării directorului general în vederea transmiterii spre avizare DGMCA;
2. Actualizează planul de activități în funcţie de rezultatele obținute, de modificările legislative, organizatorice sau de altă natură intervenite, la solicitările CNAS sau ale directorului general;
3. Efectuează acțiuni de control conform legii şi normelor metodologice privind activitatea structurilor de control din cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordin al președintelui CNAS;
4. Constată contravențiile și aplicarea sancțiunilor prevăzute la art.47 și art.48 din OUG nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, cu modificările și completările ulterioare, respectiv art.312 și art.313 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
5. Efectuează acţiuni de control privind utilizarea fondurilor alocate pentru derularea Programelor Naţionale de Sănătate Curative conform obligaţiilor prevăzute în Normele Tehnice de aplicare a Programelor Naţionale de Sănătate Curative;
6. Verifică şi controlează aspectele cuprinse în memoriile, reclamaţiile şi/sau în sesizările primite de către directorul general al casei de asigurări de sănătate şi repartizate spre soluţionare structurii de control;
7. Verifică şi controlează aspectele cuprinse în memoriile, reclamaţiile şi/sau în sesizările primite de către DGMCA, transmise spre soluţionare de către aceasta;
8. În baza actelor de control întocmite, prezintă directorului general, spre aprobare, constatările, concluziile şi măsurile ce se impun;
9. Urmăreşte modul de implementare a măsurilor dispuse prin rapoartele de control şi aprobate de directorul general;
10. Efectuează controale la solicitarea DGMCA şi dispuse de directorul general;
11. Întocmeşte periodic rapoartele privind activitatea desfăşurată, conform solicitărilor  şi/sau prevederilor legale în vigoare.
12. Întocmeşte notificările de recuperare a sumelor necuvenite furnizorilor şi/sau de sancționare a acestora, în baza actelor de control încheiate sau a referatelor transmise de alte compartimente de specialitate;
13. Elaborează proceduri de control pe baza Normelor metodologice privind activitatea structurilor de control în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate în vigoare;
14. Participă la soluționarea contestațiilor depuse la rapoartele de control întocmite;
15. Înregistrază în SIUI datele referitoare la activitatea structurii de control (plan de activități, dispoziții de serviciu, rapoarte de control, etc)
16. Asigură confidențialitatea lucrărilor efectuate;
17. Îndeplineşte şi alte sarcini din dispoziția conducerii CAS Giurgiu;
 
Art.17. Activităţile şi operaţiunile specifice care se desfăşoară la nivelul Compartimentului Juridic, Contencios Administrativ:
1. Avizează din punct de vedere al respectării legii, al tehnicii legislative şi al corelării cu prevederile altor acte normative, a proiectelor de acte administrative iniţiate de structura Juridic şi Contencios Administartiv, precum şi de celelalte structuri de specialitate din cadrul CAS Giurgiu;
2. Avizează pentru legalitate deciziile directorului general al CAS Giurgiu;
3. Avizează pentru legalitate actele administrative privind încadrarea, promovarea, sancţionarea, numirea în funcţie, a funcţionarilor publici şi a personalului contractual din CAS Giurgiu emise de structura Resurse Umane;
4. Avizează pentru legalitate deciziile privind efectuarea acţiunilor de control în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate la nivel local dispuse de preşedintele CNAS si/sau de directorul general al CAS Giurgiu, elaborate de structura de specialitate. Avizeaza de legalitate dispoziţia de serviciu conform Ordinului Presedintelui CNAS nr. 1012/2013; 
5. Avizează pentru legalitate deciziile privind metodologiile, normele, regulamentele şi procedurile unitare de lucru pentru activităţile elaborate de structurile de specialitate din cadrul CAS Giurgiu;
6. Elaborează, în colaborare cu Secretariatul Consiliului de Administraţie, proiectele de hotărâri şi hotărârile Consiliului de Administraţie, în baza referatelor de aprobare, respectiv pe baza proceselor verbale de şedinţă ale acestuia şi avizează aceste documente pentru legalitate;
7. Informează conducerea CAS Giurgiu cu privire la actele normative aplicabile domeniului de activitate al CAS Giurgiu si elaborează Informarea privind lista actelor normative incidente sistemului adoptate şi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, în intervalul dintre şedinţele Consiliului de Administraţie;
8. Avizează pentru legalitate documentele emise de CAS Giurgiu care angajează răspunderea patrimonială, contractuală, civilă, penală, disciplinară sau cele cu privire la gestionarea patrimoniului CAS Giurgiu;
9. Acordă consultanţă, pe domeniul specific de competenţă, la negocierea, încheierea, modificarea, completarea şi încetarea contractelor încheiate de CAS Giurgiu, indiferent de natura juridică şi obiectul contractului;
10. Reprezintă şi asigură apărarea drepturilor şi intereselor legitime ale CAS Giurgiu în faţa instanţelor de judecată de toate gradele în care CAS Giurgiu este parte;
11. Redactează şi întocmeşte, în baza documentelor şi a punctelor de vedere puse la dispoziţie de structurile de specialitate, acte procedurale în dosarele aflate pe rolul instanţelor de judecată de toate gradele, în toate fazele procesuale şi, după caz, exercită căile de atac ordinare şi extraordinare pentru apărarea intereselor CAS Giurgiu, în cauzele în care aceasta este parte;
12. Urmăreşte şi ţine evidenţa numărului de litigii aflate pe rolul instanţelor de judecată în care CAS Giurgiu este parte;
13. Participă, alături de reprezentanţi ai direcţiilor de specialitate pe domeniul de competentă specific, la expertize judiciare în care CAS Giurgiu este convocată de către experţii judiciari, în cauzele în care CAS Giurgiu este parte;
14. Transmite structurilor de specialitate hotărârile judecătoreşti executorii pronunţate în contradictoriu cu CAS Giurgiu, în vederea punerii acestora în executare;
15. Reprezintă interesele legitime ale CAS Giurgiu, alături de reprezentanţi ai structurilor de specialitate, după caz, în faţa autorităţilor şi instituţiilor publice locale, precum şi în relaţiile cu terţii-persoane fizice sau juridice de drept public sau privat, în baza mandatului acordat de directorul general al CAS Giurgiu, pe domeniul de competenţă specific; 
16. Analizează şi soluţionează sub aspect juridic petiţiile adresate CAS Giurgiu şi repartizate structurii Juridic şi Contencios Administativ de către directorul general al CAS Giurgiu; 
17. Îndrumă, pe domeniul de competenţă specific, structurile de specialitate ale CAS Giurgiu, la solicitarea acestora, în vederea aplicării unitare a actelor normative în vigoare, precum si a practicii instanţelor de judecată;
18. Participă în grupurile de lucru organizate pentru elaborarea actelor administrative si/sau analiza proiectelor de acte normative care au incidenţă în sistemul de asigurări sociale de sănătate.
 
Art.18. Activităţile şi operaţiunile specifice care se desfășoară la nivelul Compartimentului  Resurse Umane, Salarizare, Evaluare Personal: 
1. Face propuneri pentru elaborarea proiectului de buget pentru cheltuieli de personal în ceea ce priveşte numărul de posturi pe structura CAS;
2. Realizează studii şi analize privind numărul şi structura de funcţii pentru CAS, în scopul optimizării activităţii compartimentelor de specialitate;
3. Întocmeşte şi supune spre aprobare ordonatorului principal de credite organigrama şi statul de funcţii al CAS;
4. Colaboreaza, împreuna cu serviciile de specialitate, la elaborarea proiectul Statutului propriu, cu respectarea prevederilor legale in vigoare si ale Statutului cadru aprobat de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate;
5. Participă la elaborarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare pe baza ROF - cadru şi Regulamentului Intern al CAS;
6. Urmăreşte întocmirea fişei postului pentru personalul CAS, colaborând în acest sens cu toate direcţiile şi structurile CAS responsabile pentru realizarea fişei postului pentru personalul din structura proprie;
7. Colaborează direct cu ANFP în domeniul gestionării resurselor umane şi a funcţiilor publice în cadrul sistemului asigurărilor de sănătate, urmărind respectarea principiilor legale care stau la baza funcţiilor publice şi carierei funcţionarilor publici; 
8. Ţine evidenţa funcţiilor publice şi a tuturor funcţionarilor publici din cadrul CAS, pe portalul de management, transmite Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici modificările intervenite în situaţia funcţionarilor publici, conform legii şi orice altă situaţie solicitată;
9. Ţine evidenţa personalului contractual din cadrul CAS, întocmește registrul general de evidență a salariaților în formă electonică, transmite către ITM Giurgiu modificările intervenite in situația personalului contractual, conform legii;
10. Gestionează dosarele profesionale ale funcţionarilor publici în condiţiile prevederilor HG nr. 432/2004 privind dosarul profesional al funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare și a dosarelor de personal pentru personalul contractual în condiţiile prevederilor HG  nr. 905/2017 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor.
11. Reactualizează permanent portalul de evidenta si management de la nivelul ANFP pentru  personalul propriu al CAS şi răspunde pentru asigurarea corelatie între portal, statul de funcţii şi actele administrative; 
12. Întocmeşte documentaţia legală pentru organizarea, desfasurarea si participarea la concursurile organizate pentru ocuparea posturilor vacante/temporar vacante din cadrul institutiei;
13. Participa la organizarea si coordonarea activitatilor de recrutare si selectare a personalului;
14. Asigură monitorizarea activităţii de evaluare anuală a activităţii funcţionarilor publici, ca modalitate de creştere a motivaţiei în muncă a salariaţilor din sistemul asigurărilor sociale de sănătate;
15. Asigură îndeplinirea măsurilor de executare, modificare, suspendare sau încetare a raporturilor de serviciu a funcţionarilor publici, conform prevederilor legale;
16. Întocmeşte deciziile de încadrare/numire, promovare, precum şi a celor ce vizează orice altă modificare a clauzelor contractului de muncă, şi/sau de modificare a raporturilor de serviciu şi comunică salariaţilor;
17. Asigură primirea şi păstrarea declaraţiilor de avere şi a declaraţiilor de interese, precum şi transmiterea către direcţia responsabilă pentru postarea pe site-ul CAS, precum şi către Agenţia Naţională de Integritate (ANI), conform legii; 
18. Asigură păstrarea şi completarea registrului declaraţiilor de avere, respectiv interese;
19. Realizează propuneri privind promovarea personalului CAS, având în vedere cerinţele specifice de ocupare prevăzute de lege, necesităţile CAS, standardele şi performanţele profesionale individuale ale personalului (în condiţiile legii) pe baza sumelor aprobate în buget cu această destinaţie;
20. Întocmeşte contractele de muncă şi actele adiţionale ale angajaţilor CAS;
21. Eliberează legitimaţiile de serviciu pentru salariaţii CAS şi membrii Consiliului de administraţie;
22. Verifică documentele necesare în vederea stabilirii drepturilor de acordare a concediilor de odihnă, concediilor pentru incapacitate temporară de muncă şi a altor concedii, pentru salariaţii CAS;
23. Asigură evidenţa la zi operativă a datelor personalului CAS (funcţionari publici şi personal contractual);
24. Stabileşte salariile de bază precum şi alte drepturi salariale ale personalului din aparatul propriu la angajare, promovare, sau urmare a altor dispoziţii legale în materie;
25. Stabileşte cuantumul sporurilor de natură salarială în conformitate cu actele normative în vigoare;
26. Întocmeşte statele de plată pentru drepturile băneşti cuvenite salariaţilor CAS sau a persoanelor din afara unităţii (membrilor CA, reprezentanti ANFP), cu respectarea legislaţiei în vigoare;
27. Întocmeşte şi depune în termen declaraţiile lunare, trimestriale sau anuale aferente salariilor cu respectarea legislaţiei în vigoare;
28. Întocmeşte şi depune situaţiile statistice privind numărul mediu al salariaţilor, veniturile salariale, conform legislaţiei în vigoare;
29. Urmareste încadrarea cheltuielilor de personal pe fiecare subdiviziune bugetara din bugetul de venituri si cheltuieli aprobat, astfel incat plata sa fie cea corecta si sa corespunda  naturii cheltuielilor respective;
30. Propune repartizarea pe trimestre a cheltuielilor de personal conform Legii anuale a bugetului de  stat;
31. La solicitarea salariaţilor, eliberează adeverinţele referitoare la veniturile încasate sau contribuţiile virate la bugetul de stat sau bugetele fondurilor speciale;
32. Elaborează fișa postului corespunzătoare funcției publice deținute de consilierul de etică, în conformitate cu prevederile HG. 931/2021.
33. Realizează demersurile legale in ceea ce priveste organizarea si coordonarea activitatii de formare profesionala si indrumare metodologica pentru personalul CAS respectiv: 
a. Gestionează completarea de catre intreg personalul a chestionarelor transmise de CNAS in vederea identificarii nevoilor de perfectionare, finalizate cu  Rapoartele Directorilor Executiv si a Raportului Directorului General al Casei de Asigurari de Sanatate in vederea elaborarii planului anual de pregatire si formare profesionala;
b. Gestioneaza participarea salariatilor la cursuri, transmite confirmarile de participare, urmareste primirea adeverintelor, diplomelor de participare; 
c. Transmite la compartimentul de coordonare al instruirii din cadrul DRUSEP-CNAS, feed-back-urile completate pentru salariatii care au participat la cursuri, in termenele stabilite de  CNAS;
34. Asigură întocmirea, verificarea şi centralizarea monitorizării cheltuielilor de personal de la CAS Giurgiu precum şi înaintarea acesteia în termen la CNAS;
35. Întocmeşte rapoartele  specifice si chestionarele  statistice pentru: 
• Ancheta locurilor de munca  -  Institutul National de Statistica; 
• Date informative  privind monitorizarea numarului de personal, modificari, incetari  ale raportului de serviciu/muncă – transmise la CNAS;
36. Gestioneaza si evidentiaza emiterea, actualizarea si arhivarea diferitelor documente si acte,  decizii, note interne/de serviciu, instructiuni, adeverinte de salarii, concedii de odihna si medicale, condici de prezenta, pontaje, fise de evaluare a performantelor profesionale individuale, fise de post, procese verbale, note de lichidare, contractele de munca ale salariatilor, Registrul de evidenta al salariatilor;
37. Identifica  noi activitati procedurabile urmare implementarii unor activitati sau unor modificari legislative dupa care se va emite procedura operationala pentru activitatea procedurabila identificata;
38. Respecta termenele de raportare a datelor specifice in activitatea de resurse umane, organizare, salarizare, evaluare, perfectionare;
 
Art.19. Activităţile şi operaţiunile specifice care se desfăşoară la nivelul Compartimentului Tehnologia Informaţiei:
1. Administrează serverele de baze de date proprii, aplicaţii, comunicaţii;
2. Realizează şi administrează componenta transport date (cablare,   pachpanel-uri, prize, switch–uri) a reţelei de calculatoare proprie, asigură întreţinerea şi exploatarea în condiţii optime a acesteia;
3. Asigură buna funcţionare a tehnicii de calcul (computere, imprimante, copiatoare, print-servere) din cadrul CAS;
4. Configurează cu aplicaţii şi sisteme de operare staţiile de lucru din cadrul compartimentelor CAS;
5. Instalează şi configurează programele de tip antivirus pe staţiile de lucru şi servere;
6. Realizează monitorizarea funcţionalităţii programelor antivirus;
7. Realizează identificarea, evaluarea/estimarea si managementul riscurilor IT;
8. Verifică respectarea de către personalul CAS  a procedurii securitatea sistemului informatic al CAS;
9. Împlementează şi urmăreşte funcţionarea sistemului  de blocare automată a încercărilor de acces neautorizat;
10. Asigură supravegherea funcţionării echipamentelor de climă, securitate, grup generator în vederea asigurării condiţiilor optime de funcţionare a serverelor din cadrul CAS;
11. Administrează serverele CAS: proxy, router care asigură legătura reţelei cu serverele din Data Center;
12. Administrează sistemul de back-up al CAS;
13. Aplică procedurile de salvare/restaurare de date pentru servere pentru a face posibilă restaurarea lor în caz de corupere, distrugere a acestora; 
14. Asigură asistenţă tehnică în vederea desfăşurării în condiţii optime a videoconferinţelor organizate de către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate;
15. Asigură administrarea aplicaţiilor specifice aflate în exploatare,  întreţinerea în conformitate cu cerinţele exprimate în scris de utilizatorii din cadrul departamentelor casei de asigurări de sănătate;
16. Realizează prelucrări de date informatice, la solicitarea în scris a departamentelor de specialitate din cadrul CAS, în colaborare cu acestea, în vederea obţinerii de informaţii pentru diverse raportări, dacă acest lucru este posibil informatic;
17. Asigură asistenţă în exploatarea aplicaţiilor informatice în cadrul CAS;
18. Asigură administrarea aplicaţiei de legislaţie;
19. Formulează specificaţiile tehnice necesare întocmirii caietelor de sarcini cu specific IT;
20. Administrează site-ul http (www.casgr.ro);
21. Postează, pe site-ul casei de asigurări, la solicitarea scrisă a compartimentelor de specialitate, informaţiile de interes public, conform procedurilor în vigoare existente la nivelul CAS;
22. Administrează serviciile de internet SMTP, IMAP, HTTP, HTTPS, FTP, FTPS, DNS, VPN, MYSQL, LDAP (e-mail, site, acces internet, forum, raportări online liste concedii medicale  şi rectificative concedii medicale);
23. Concepe şi implementează împreună cu angajaţii CAS politici de securitate IT;
24. Supraveghează buna funcţionare a echipamentelor alocate sistemului ERP – SIUI din Data Center din punct de vedere hardware;
25. Asigură monitorizarea comunicaţiei cu serverele PIAS CNAS;
26. Asigură gestionarea informatică a utilizatorilor CAS şi a drepturilor de acces în reţeaua informatică a CAS şi în sistemul PIAS;  
27. Analizează problemele semnalate pe PIAS de compartimentele de specialitate, sau de catre furnizori/asigurati împreună cu personalul de specialitate din cadrul Compartimentului Tehnologia Informaţiei şi în cazul în care nu pot fi rezolvate la nivelul IT CAS le transmite către IT  CNAS/producătorului de soft în vederea rezolvării;
28. Asigură generarea de noi nomenclatoare, impusă de  modificări ale listelor de medicamente, necesare  aplicaţiilor de raportare desktop ale furnizorilor de servicii medicale  farmaceutice, şi dispozitive medicale;
29. Asigură condiţiile tehnice de funcţionare a activităţii de deblocare carduri naţionale şi verificare a cardurilor cu probleme tehnice, cat si instruirea operatorilor CEAS desemnati;
30. Prelucrează datele primite de la IT CNAS cu privire la loturile de carduri duplicat şi carduri noi tipăritecare sunt distribuite de către Poşta Română asiguraţilor;
31. Verifică conectivitatea certificatelor digitale ale furnizorilor de servicii medicale, farmaceutice şi dispozitive medicale, existente în SIUI şi generează serii de licenţă pentru noii furnizori intraţi în contract;
32. Întocmeşte referatele de necesitate pentru achiziţionarea de produse şi servicii informatice;
33. Întreţine aplicaţia de inventariere hard şi soft a staţiilor de lucru din cadrul CAS;
34. Propune actualizarea tehnicii de calcul sau scoaterea acesteia din uz (casare) în condiţiile legii; 
35. Asigură folosirea eficientă a întregii dotări tehnice precum şi a altor resurse;
36. Participă la recepţia de produse şi servicii cu specific informatic achiziţionate la nivel CAS;
37. Colaborează cu celelalte compartimente/birouri/servicii în vederea îndeplinirii atribuţiilor de serviciu;
38. Furnizează, la solicitare, date statistice necesare factorilor de decizie ai CAS si CNAS, dacă aceste date pot fi colectate cu aplicaţiile existente;
 
 
 
 
Capitolul 6
 
Activităţile şi operaţiunile specifice structurilor de specialitate  aflate în subordinea Direcţiei  Economice 
Art.20. Activităţile şi operaţiunile specifice Directorului executiv al Direcţiei  Economice:
A. Atribuţii generale
1. Organizează, planifică, coordonează controlul şi evaluarea tuturor activităţilor specifice din subordine;
2. Organizează şi implementează sistemul de control managerial intern la nivelul tuturor structurilor din subordine;
3. Organizează şi coordonează colectarea, prelucrarea  datelor, aferente serviciilor din subordine, necesare fundamentării şi realizării indicatorilor de performantă din planul de management;
4. Coordonează activitatea de evaluare a personalului Direcţiei;
5. Propune sancţionarea, avansarea, promovarea salariaţilor din subordine, recomandă programele de formare profesională  ce se impun a fi urmate de fiecare salariat;
6. Coordonează şi centralizează raportul de activitate, la nivelul direcţiei, în acest sens evaluând, măsurând şi înregistrând în permanenţă rezultatele, prin compararea cu obiectivele, identifică abaterile, propune aplicarea de măsuri corective;
B. Atributii specifice
B1. Coordonarea activităţii privind concediile medicale
1. Organizează şi coordonează activitatea de restituire a sumelor reprezentând îndemnizaţii de concedii medicale angajatorilor, conform legislaţiei în vigoare;
2. Organizează şi coordonează activităţile de executare silită a persoanelor fizice care se asigura pentru concedii si indemnizatii;
3. Coordonează activitatea privind plata cheltuielilor ocazionate de acordarea drepturilor de concedii si indemnizatii pentru incapacitate de munca, pentru persoane fizice;
4. Verifică si urmăreşte activitatea de executare silită, elaborează planurile de măsuri, asigură implementarea acestora in vederea recuperării sumelor reprezentând creanţe la F.N.U.A.S.S. pentru concedii şi indemnizaţii şi certificatele medicale.
 
B2. Coordonarea activităţii Buget, Financiar, Contabilitate
1. Conduce şi organizeaza evidenta contabila din cadrul compartimentului buget, financiar, contabilitate;
2. Organizează şi asigură efectuarea plăţilor în limita creditelor bugetare şi a deschiderilor de credite;
3. Organizează activitatea de evidenţiere în contabilitate a operaţiunilor legate de decontări externe;
4. Coordonează realizarea execuţiei bugetare pentru toate capitolele prevăzute în buget;
5. Coordonează şi organizează inventarierea patrimoniului, de valorificarea rezultatelor acesteia, luând măsuri pentru prevenirea pagubelor şi recuperarea lor;
6. Coordonează şi asigură întocmirea situaţiilor financiare, depunerea acestora la termen la organele de drept;
7. Coordonează fundamentarea proiectului bugetului de venituri şi cheltuieli, elaborarea acestuia conform principiilor legii finanţelor publice, îl supune avizării Consiliul de Administraţie al CAS şi îl transmite spre analiză si aprobare C.N.A.S.; 
8. Monitorizeaza mentinerea echilibrului executiei bugetare, urmarind atat gradul de realizare al veniturilor, transmise de catre ANAF, incasarilor la fond pe surse, cat si nivelul cheltuielilor/ platilor bugetare, incadrarea in prevederile bugetare aprobate institutiei;
9. Analizează propunerile de modificare a prevederilor bugetare trimestriale, avizează virările de credite, propune  rectificarea bugetului CAS şi le înaintează spre aprobare conducerii CNAS;
10. Asigură buna gestiune financiară prin angajarea şi utilizarea creditelor bugetare în condiţii de eficienţă şi eficacitate potrivit destinaţiilor aprobate;
11. Asigură efectuarea la timp şi în bune condiţii a tuturor raportărilor financiar contabile cerute de CNAS; 
12. Organizeaza activitatea de control  financiar preventiv propriu, în conformitate cu prevederile actelor normative specifice exercitării vizei C.F.P.P. .
13.Asigura arhivarea conform legii a documentelor pe care le creaza ,asigura scoaterea din arhiva a   
     documentelor cu termen depasit;
 
B3.Coordonarea Compartimentului Logistică si Patrimoniu
1. Înaintează către C.N.A.S la finele exerciţiului bugetar spre aprobare propunerea listei de investiţii; 
2. Coordonează activitatea privind arhivarea documentelor existente la nivelul CAS şi propunerile privind revizuirea nomenclatorului arhivistic;
3. Coordonează activitatea de transport.
4. Asigura arhivarea conform legii a documentelor pe care le creaza ,asigura scoaterea din arhiva a   
documentelor cu termen depasit
5. Coordoneaza activitatea de protectie si securitate a muncii si de protectie impotriva incendiilor
 
B4. Coordonarea Compartimentului Achiziţii Publice   
1. Coordoneaza elaborarea-„Strategiei anuale de achizitie publica” la nivelul unitatii contractante.
2. Coordoneaza derularea procedurilor specifice procesului de achizitie publica, in urmatoarele etape:
a. Etapa de planificare/pregatire
b. Etapa de organizare a procedurii de atribuire a contractului/acordului cadru 
c. Etapa postatribuire contract/acord cadru
 
Art.21. Activităţi şi operaţiuni specifice Compartimentului Evidenţă Asiguraţi, Carduri şi Concedii Medicale:
A. Activităţi specifice generate de legislaţia în vigoare privind concediile medicale
1. Primeşte si  verifică documentatia depusa de persoanele fizice pentru incheierea contractelor de asigurare pentru concedii si indemnizatii şi înregistrează în sistemul informatic contractele de asigurare;
2. Verifica documentatia depusa de persoanele fizice pentru plata indemnizatiilor de concediu medical, intocmeste documentatia in vederea platii acestora;
3. Primeşte şi verifică documentaţia de restituire pentru contribuţia de concedii şi indemnizaţii depusa de anga jatori , intocmeste documentatia  in vederea platii acestora ; 
4. Supune vizei CFPP referatul/decizia de restituire, pe care le înaintează aprobării Directorului Executiv Economic şi Directorului General, asigurând ordonanţarea la plata a cheltuielilor. 
5. Conduce evidenţa analitică a debitorilor la contribuţia de concedii şi indemnizaţii şi face cunoscută lunar situaţia sumelor debitate şi a încasărilor, către Comp.BFC,  în vederea înregistrării lor;
6. Furnizează datele necesare fundamentării veniturilor pentru proiectul de buget anual şi pentru proiecţia acestora în următorii ani, conform precizărilor CNAS;
7. Urmăreşte încadrarea cheltuielilor privind indemnizaţiile de concediu medical, în prevederea bugetară repartizată prin fila de buget de către CNAS la capitolul Asistenţă Socială:
                              - în caz de boală şi invaliditate; 
      - pentru familie şi copii.
8. Organizează şi răspunde de înregistrarea plăţii contribuţiei pentru concedii şi indemnizaţii efectuate de către persoanele fizice care nu au calitatea de angajat, asigurate pe bază de contract de asigurare, întocmeşte dispoziţii de încasare a acestora către casierie;
9. Organizează şi răspunde de desfăşurarea procedurii de executare silită pentru contribuţia de concedii şi indemnizaţii,  prin emiterea somaţiei şi titlului executoriu, urmărind astfel prescrierea creanţelor;
10. Procedează la încetarea executării silite privind contribuţia de concedii şi indemnizaţii, potrivit prevederilor din Codul de procedură fiscală;
11. Analizează şi pune în aplicare hotararile judecatoresti primite de la serviciul de specialitate, în situaţia în care prin dispozitivul hotararii se stabileşte anularea sumelor cuprinse în actele administrativ fiscale emise de CAS. Solicită comp.juridic precizări în legătură cu diferitele aspecte care necesită pregătire juridică în vederea evitării interpretării eronate a dispozitivelor hotararilor judecatoresti;
12. În urma verificării de către Medicul Şef a modului de completare şi eliberare a certificatelor medicale, a căror plată se face direct de către CAS conform art.36 lit.(c) din OUG nr.158/2005 şi a validării  pe cererea tip privind solicitarea indemnizaţiei de asigurări sociale de sănătate depusă de către solicitant la secretariatul instituţiei, documentaţia este înaintată Compartimentului EACCM unde se face verificarea şi validarea din punct de vedere economic a certificatelor medicale şi a documentelor depuse impreună cu cererea tip, necesare plăţii acestora. Urmare a verificării şi validării  din punct de vedere a modului de completare şi eliberare  şi a verificării din punct de vedere economic,  se procedează la întocmirea statelor de plată pe care se acordă  viza de certificare în privinţa realităţii, regularităţii şi legalităţii  precum şi  “Bun de plată” conform Ordinului 1792/2002 si a deciziei nr.162/2006, a recapitulaţiei precum şi a ordonanţării, care se înaintează Comp BCF pentru efectuarea plăţii.
13. Intiaza  corespondenţă cu angajatorii în vederea rezolvării problemelor sesizate cu ocazia verificării documentelor în vederea efectuării plăţii concediilor medicale şi comunicate acestora prin refuzul la plată.
14. Transmite lunar la  Comp.BCF,  conform machetei unitare, lucrarea ,,Situaţia sumelor reprezentând indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate suportate din bugetul FNUASS solicitate de angajatori.”
15.Transmite lunar către CNAS  machetele solicitate cu privire la contribuţia de concedii şi indemnizaţii  si platilor efectuate pentru concedii si indemnizatii ;
16.În conformitate cu prevederile Codului de procedura fiscala, întocmeşte referate prin care solicită 
     anularea creanţelor fiscale restante mai mici de 40 de lei, care vor avea semnătura directorului 
     Direcţiei economice şi care vor fi supuse aprobării directorului general, pe care le înaintează 
     Comp. BFC pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale.
       17.Elaborează propuneri privind modificarea actelor normative  şi le înaintează CNAS.
18. Asigura arhivarea conform legii a documentelor pe care le creaza, asigura scoaterea din arhiva a   
     documentelor cu termen depasit.
 
B. Activităţi specifice generate de  activitatea de Evidenţă Asiguraţi
 
1. Primeste şi elibereaza documente, acorda consultanţă de specialitate, redacteaza răspunsuri la solicitări cu privire la activitatea curentă a compartimentului;
2. Elibereaza adeverinte de asigurat asiguratilor care au refuzat cardul din motive religioase ori de constiinta si asiguratilor care au pierdut cardul national de sanatate la solicitarea acestora;
3. Verifica, înregistreaza în SIUI şi arhiveaza documentele justificative privind stabilirea calităţii de asigurat;
4. Actualizeaza în SIUI informaţiile privind persoanele care beneficiază de asigurare fără plata contribuţiei, în baza documentelor justificative;
5. Actualizeaza în SIUI  informaţiile privind persoanele care beneficiază de asigurare cu plata contribuţiei din alte surse;
6. Actualizeaza  în SIUI oricare modificare intervenita în legătură cu elementele de identificare a asiguraţilor CAS;
7. Înregistreaza în SIUI angajatorii noi pe baza Certificatului Unic de Înregistrare/informaţiilor existente pe site-ul oficial al Ministerului de Finanţe;
8. Valideaza, la solicitarea structurii Acorduri, Regulamente Europene, Formulare Europene,  calitatea de asigurat a solicitanţilor de formulare europene sau a persoanelor care au primit asistenţă medicală în străinătate fără acordul CAS şi care solicită recuperarea contravalorii serviciilor medicale conform actelor normative în vigoare;
9. Verifica îndeplinirea conditiilor necesare pentru a se face plata pe baza formularelor E 125 conform prevederilor Ordinului Presedintelui CNAS nr. 592/2008, cu modificarile si completarile ulterioare;
10. Gestioneaza activitatea de actualizare a protocoalelor privind furnizarea de date referitoare la categoriile de asigurati incheiate de CNAS si sau casele de asigurari de sanatate cu institutiile care gestioneaza astfel de date si transmiterea acestora catre casele de asigurari de sanatate, respectiv CNAS, precum si procesarea lunara a acestora ca urmare a protocolului;
11. Completeaza baza de date cu noii contribuabili sau modificarea statutului celor existenţi;
12. Organizarea activitatii de inregistrare a formularelor europene, comunicate de compartimentul de specialitate;
13. Proceseaza declaratiile transmise de CNAS;
14.Asigura arhivarea conform legii a documentelor pe care le creaza ,asigura scoaterea din arhiva a documentelor cu termen depasit;
 
C. Activităţi specifice generate de legislaţia în vigoare privind cardul naţional de asigurări sociale de sănătate
 
1. Preia pe baza de proces verbal de la CNAS cardurile tipărite in contul CAS şi le predă pe baza de proces verbal operatorului de servicii postale pentru a fi distribuite;
2. Înregistreaza/scaneaza cardurile naţionale de asigurări de sănătate tipărite în contul CAS, care nu au putut fi distribuite de către operatorul de servicii poştale şi au fost returnate la CAS;
3. Înregistreaza/scaneaza cardurile naţionale de asigurări de sănătate duplicat tiparite de CN Imprimeria Nationala SA în contul CAS  ale căror cheltuieli aferente producerii şi distribuţiei sunt suportate de către asigurat şi de către operatorul de servicii poştale care a realizat distribuţia, dupa caz, pentru a fi predate pe bază de proces verbal în vederea distribuirii de către operatorul de servicii postale;
4. Preia şi înregistreaza/scaneaza cardurile naţionale de asigurări de sănătate duplicat tipărite în contul CAS  ale căror cheltuieli aferente producerii şi distribuţiei sunt suportate de CN Imprimeria Nationala SA pentru a fi distribuite asiguraţilor CAS prin intermediul operatorului de servicii postale;
5. Înregistreaza solicitările de ridicare a cardului naţional de asigurări de sănătate depuse de asiguraţii CAS;
6. Identifica şi extrage în vederea distribuirii a cardurilor naţionale de asigurări de sănătate tipărite în contul CAS, nedistribuite şi predate de către operatorul de servicii poştale instituţiei;
7. Distribuie către asiguraţi, urmare solicitărilor depuse de către aceştia, a cardurilor naţionale de asigurări de sănătate care au fost returnate la CAS;
8. Transmite cardurile naţionale de asigurări de sănătate tipărite în contul CAS solicitate de CAS-uri/CAS MB/ CASOPSNAJ în vederea distribuirii acestora;
9. Solicita cardurile naţionale de asigurări de sănătate de la CAS-uri/CAS MB/CASOPSNAJ în vederea distribuirii către asiguratii CAS  care au cerut ridicarea acestora de la sediul CAS;
10. Înregistreaza documentele în SIUI, schimba starea cardurilor în CEAS și elibereaza adeverințele de înlocuire card naţional din SIUI, atât pentru cardurile inițiale tipărite în contul CAS, cât și pentru cardurile inițiale tipărite în contul altor CJAS-uri/CAS MB/CSOPSNAJ;
11. Transmite la CNAS, pe bază de borderou centralizator, a cardurilor naţionale de asigurări de sănătate care prezintă defecţiuni tehnice, erori ale informaţiilor înscrise sau care nu pot fi utilizate din motive tehnice de funcţionare, confirmate în acest sens de casa de asigurări de sănătate;
12. Înregistreaza documentele în SIUI, schimba starea cardurilor în CEAS, evidențieaza, păstreaza cardurile refuzate și elibereaza adeverințele înlocuitoare în caz de refuz în mod expres, din motive religioase sau de conştiinţă al cardului național de asigurări de sănătate, atât pentru cardurile tipărite în contul CAS, cât și pentru cele inițiale tipărite în contul altor CAS/CAS MB/CASOPSNAJ;
13. Verifică si inregistreaza platile reprezentand contravoaloare reemitere carduri nationale de asigurari de sanatate duplicate suportate de către asiguraţi;
14. Înregistreaza şi evidenţieaza cheltuielile aferente producerii cardurilor nationale de sanatate suportate de catre operatorul de servicii postale, ca urmare a pierderilor sau deteriorarii cardurilor in procesul de distributie;
15. Pentru cardurile duplicat a caror contravaloare de tiparire si distributie a fost suportata de asigurat si care au fost facturate catre CAS dar au fost incasate de catre alte CAS, solicita CAS care au incasat contravaloarea, transferul acestor sume catre CAS unde au fost facturate;
16. Transfera, la solicitarea CAS/CASMB/CASAOPSNAJ sumele reprezentând contravaloarea remiterii cardurilor naţionale de asigurări de sănătate încasate de la asiguraţi de către CAS  dar facturate catre o alta CAS;
17. Asigura păstrarea şi arhivarea cardurilor naţionale de asigurări de sănătate refuzate în mod expres, din motive religioase sau de conştiinţă, urmând ca la solicitarea asiguraţilor să se poată elibera cardurile naţionale oricând în perioada de valabilitate a acestora, pe baza unei cereri scrise a asiguraţilor, sau la expirarea perioadei de arhivare stabilite în condiţiile legii să se procedeze la distrugerea acestora;
18. Asigura păstrarea şi arhivarea cardurilor naţionale de asigurări de sănătate returnate de operatorul de servicii poştale, urmând ca la expirarea perioadei de arhivare stabilite în condiţiile legii să se procedeze la distrugerea acestora;
19. Opereaza în baza de date SIUI a oricăror modificări intervenite în legătura cu elementele de identificare ale asiguraţilor CAS;
20. Asigura legătura cu mediul extern: plătitori, Compania Naţională Poşta Română, Compania Naţională “Imprimeria Naţională” şi alte instituţii cu care are legături directe în gestionarea cardurilor naţionale de asigurări de sănătate;
21. Intocmeste situaţiile lunare sau periodice solicitate de către conducerea CAS  sau alte instituţii implicate în activitatea de gestionare a cardurilor naţionale de asigurări de sănătate(CNAS, CNIN, CNPR).
 22.Asigura arhivarea conform legii a documentelor pe care le creaza, asigura scoaterea din arhiva a   
 documentelor cu termen depasit;
 
D. Activităţi specifice generate de legislaţia în vigoare privind cardul european de asigurări sociale de sănătate
1. Primeste, verifica, înregistreaza documentele solicitate în vederea eliberării cardului european de asigurări sociale de sănătate/certificatului de înlocuire provizoriu, precum şi verificarea calităţii de asigurat a solicitantului;
2. Proceseaza/valideaza cererile în sistemul informatic unic naţional care gestionează aplicarea regulamentelor UE privind drepturile asiguraţilor aflaţi în şedere temporară într-un stat membru al UE sau al SEE;
3. Întocmeste certificatul de înlocuire provizoriu a cardului european de asigurări sociale de sănătate;
4. Elibereaza un exemplar al certificatului de înlocuire provizoriu a cardului european de asigurări sociale de sănătate;
5. Arhiveaza cererile de eliberare a cardului european de asigurări sociale de sănătate.
 
Art. 22. Activităţile şi operaţiunile specifice care se desfăşoară la nivelul Compartimentului Buget, Financiar, Contabilitate:
 1. Analizeaza si intocmeste propunerile bugetului de venituri si cheltuieli a Casei de Asigurari de Sanatate si a repartizarii pe trimestre a bugetului aprobat;
 2. Analizeaza si intocmeste proiectul de rectificare a bugetului anual a necesarului de fonduri in baza notelor de fundamentare elaborate de structurile de specialitate;
 3. Analizeaza si intocmeste cererile de virari de credite intre subdiviziunile clasificatiei bugetare conform prevederilor art.47 din Legea nr.500/2002;
 4. Intocmeste cererile de deschidere de credite bugetare si a notelor de fundamentare pe baza referatelor de necesar de credite solicitate de la structurile de specialitate din cadrul  Casei de Asigurari de Sanatate;
 5. Intocmeşte alte situatii solicitate de CNAS referitoare la executia bugetara, la termenele solicitate;
 6. Analizeaza si intocmeste proiectul de buget pentru anul urmator si a estimarilor pe urmatorii trei ani, in baza metodologiei transmise de CNAS si a notelor de fundamentare insotite de anexele din proiectul de buget(intocmite de structurile de specialitate din cadrul Casei de Asigurari, in functie de indicatorii primiti de la CNAS);
 7. Conduce evidenţa contabilă in partida dubla, ca activitate specializata in masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor, asigurand prelucrarea, prezentarea si pastrarea informatiilor cu privire la situatia financiara, atat pentru cerintele interne cat si pentru organul ierarhic superior, in conformitate cu prevederile legale in vigoare;
 8. Organizează si conduce contabilitatea drepturilor constatate si a veniturilor incasate, precum si a angajamentelor si platilor efectuate conform bugetului aprobat;
 9. Inregistrează cronologic si sistematic operatiunile patrimoniale in registrul jurnal;
10.Inregistrează rezultatul inventarierii si completarii registrului inventar cu rezultatele obtinute ca urmare a operatiunii de inventariere;
11.Inregistrează cronologic si sistematic operatiunile contabile;
12.Intocmeşte si pastrează registrele contabile obligatorii conform normelor elaborate de Ministerul   Finantelor Publice;
13.Intocmeste contul de executie pentru veniturile si cheltuielile institutiei;
14.Intocmeste in termen si in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare balantele lunare de verificare a conturilor analitice si sintetice;
15.Intocmeste situatiile financiare si depune un exemplar la CNAS, in conformitate cu prevederile legale in vigoare;
16. Urmareste stingerile debitelor provenite din activitatea proprie si din derularea contractelor cu furnizorii de servicii medicale;
17. Acorda viza de CFPP pe operatiunile economice precizate in decizia directorului general al CAS Giurgiu;
18. Urmareste si asigura incadrarea platilor in bugetul de venituri si cheltuieli;
19. Asigura intocmirea, circulatia si arhivarea documentelor justificative care stau la baza inregistrarilor in contabilitate;
20. Intocmeste documentatia derularii prin trezorerie a operatiunilor legate de efectuarea cheltuielilor pentru investitii;
21. Urmareste si pune in practica actele normative aparute, referitor la activitatea financiar- contabila;
22. Organizeaza si conduce contabilitatea de angajamente in conturi in afara bilantului conf Ord.1792/2002 cu completarile si modificarile ulterioare.Utilizeaza aplicatiile de ERP specifice activitatilor din cadrul compartimentului;
23. Colaborează cu structura Acorduri/Regulamente, Formulare Europene în vederea comunicării către aceasta a confirmării plăţilor aferente documentelor justificative care au stau la baza acordării serviciilor medicale asiguraţilor români în UE, SEE si Confederatia Elvetiana în conformitate cu prevederile Ordinului Preşedintelui CNAS nr. 729/2009 si HG nr. 304/2014;
24. Raspunde de datele inscrise in coloanele 1,2 si 3 din propunerea de angajare a unei cheltuieli in limita creditelor de angajament(anexa 1 la Ordinul nr.1792/2002) si propunerea de angajare a unei cheltuieli in limita creditelor bugetare(anexa 1 b la Ordinul nr.1792/2002), precum si de datele inscrise in coloana 1 in ordonantarea de plata(anexa 3 la Ordinul nr.1792/2002).
25.Asigura inregistrarea in aplicatia informatica FOREXE BUG a creditelor bugetare aprobate, asigura si raspunde de realizarea receptiilor in vederea efectuarii platilor in termen, asigura, raspunde si transmite in termen situatiile solicitate de Trezoreria Giurgiu lunar, trimestrial si anual. 
a )Atributii privind operatiunile de incasari si plati prin virament:
1. In baza ordonantarilor de plata transmise din SIUI in ERP de catre serviciile de specialitate, insotite de documentele justificative întocmeşte ordinele de plata pentru furnizorii de servicii medicale, activitate proprie si asistenta sociala;
2. Tine evidenta cronologica a ordinelor de plata emise in Registrul ordinelor de plata;
3.Emite ordinele de plata pentru furnizorii de servicii medicale si farmaceutice, prestatii medicale acordate in baza documentelor internationale;
4. Urmareste decontarile in extrasele de cont, identifica si rezolva eventualele probleme de decontare;
5. Urmareste si inregistreaza in contabilitate incasarile de contributii pentru concedii si indemnizatii datorate de asigurati, venituri din finantarea anilor precedent si alte venituri in baza extraselor de cont zilnice;
6. Urmareste si verifica disponibilul existent zilnic in vederea efectuarii platilor;
b)Atributii privind operatiuni de incasari si plati in numerar:
1.Intocmeste cecurile in numerar in baza documentelor de plata in numerar avizate de persoanele imputernicite;
2..Intocmeste foile de varsamant pentru depunerile de numerar in conturile deschise la trezorerie;
3.Acorda avansuri in numerar pentru procurari de materiale si pentru deplasari in interes de serviciu;
4.Verifica borderourilor zilnice cu sumele si contributiile incasate pe concedii medicale, formularele tipizate si a altor sume stabilite si dispuse de conducere;
5.Verifica deconturile de cheltuieli pentru justificarea avansurilor spre deplasare;
6. Intocmeste zilnic registrul de casa  in baza documentelor justificative si prezenta pentru    
            verificare;
   7.Verifica extrasele de cont cu documentele de intrari si iesiri , in vederea identificarii si 
   rezolvarii eventualelor erori sau neconcordante;
   8.Incasează contravaloarea contributiei la fondul asigurarilor sociale de sanatate de la persoanele
   fizice care doresc sa se asigure pentru concedii si indemnizatii ;
   9.Incaseaza contravaloarea cardului national de sanatate de la persoanele care l-au pierdut;
   10.Intocmeste borderoul zilnic al incasarilor pentru contributia de asigurari incasata ;
   11.Plateste avansurile spre deplasare pentru personalul Casei de Asigurari trimis in delegatie;
   12.Incaseaza diverse debite ;
   13.Indosariaza zilnic documentele de incasari si plati.
 
Art.23. Activităţile şi operaţiunile specifice care se desfăşoară la nivelul Compartimentului Achiziţii Publice:
1. Organizează şi coordonează activitatea de achiziţii publice de bunuri, servicii si lucrari pentru CAS;
2. Primeste si centralizeaza   referatele de necesitate pentru activităţi proprii ale CAS ;
3. Întocmeşte documentaţia pentru procedurile de achiziţie publică la nivelul instituţiei;
4. Asigura aplicarea legislatiei specifice in derularea procedurilor privind achizitiile publice, in urmatoarele etape:
a.  Etapa de planificare/pregatire;
b.  Etapa de organizare a procedurii de atribuire a contractului/acordului cadru ;
c.  Etapa postatribuire contract/acord cadru.
5. Transmite Comp.JCA rezultatul achizitiilor efectuate prin SEAP in vederea incheierii  angajamentelor legale ;
6. Elaboreaza “ Programul anual al   achizitiilor publice” ca parte a strategiei:
• solicita referate cu necesarul obiectiv de produse, servicii si lucrari ;
• centralizeaza referatele de necesitate transmise de compartimentele de specialitate si elaboreaza “Programul anual al achizitiilor publice”;
• dupa aprobarea bugetului propriu, actualizeaza “ Programul anual al achizitiilor publice” in functie de fondurile alocate;
• Urmareste derularea“Programul anual al achizitiilor publice” si asigura modificarea acestuia, daca este cazul, in conditiile legii.
      7.Organizează şi răspunde de activitatea în domeniul arhivistic conform reglementarilor în materie.
      8.Organizează şi monitorizează  activitatea  de efectuare a cheltuielilor pentru activitate proprie cu 
          încadrare în articolele bugetare din BVC.
      9.Întocmeşte următoarele documente justificative  pentru plata facturilor aferente serviciilor prestate     
          şi a bunurilor achiziţionate: nota jusificativă (unde este cazul),  comanda.
    10.Acordă certificarea în privinţa realităţii, regularităţii şi legalităţii a bunurilor de plată în vederea 
    obţinerii vizei CFP în conformitate cu Ordinul MFP nr.1792/2002, pentru cheltuielile cu bunuri şi   
    servicii pentru activitatea proprie a CAS.
     11. Întocmeşte propuneri de angajare a cheltuielilor , angajamente bugetare şi ordonanţări de plată, 
            în conformitate cu Ordinul MFP nr.1792/2002, pentru cheltuielile cu bunuri şi servicii pentru 
            activitatea proprie a CAS.
 
Activităţile şi operaţiunile specifice secretariatului Directorului General care se desfăşoară in cadrul Comp. Achizitii Publice, sunt:
1. Asigură primirea, înregistrarea si repartizarea sub semnatură a corespondentei adresata institutiei prin Registrul de corespondenta cu aceasta destinatie, conform rezoluţiilor date de către Directorul General;
2.Gestionează agenda de întâlniri a directorului general;
3.Organizează programul de audiente al directorului general;
4.Realizează şi mentine legatura cu alte institutii;
5.Răspunde de distribuirea, sub semnatura, a documentelor interne(note interne, referate, etc) emise de compartimentele ale institutiei prin Registrul de corespondenta cu aceasta destinatie; 
6.Primeste şi tine evidenţa transmisiilor fax şi notelor; 
7.Tine evidenta ordinelor de deplasare; 
8.Răspunde de buna funcţionare a aparaturii din dotare;
 9.Asigura secretizarea şi verificarea fluxului informaţional – convorbiri telefonice, fax-uri, corespondenţa, documente multiplicate;
 
Art.24. Activităţile şi operaţiunile specifice care se desfăşoară la nivelul Compartimentului Logistică si Patrimoniu:
1.Organizează activitatea de întreţinere, funcţionare, reparare, conservare şi utilizare a parcului auto al instituţiei:
 2.Asigură stocul limită de combustibil cu încadrare în prevederile legale;
 3.Intocmeşte situaţia lunară a consumului de combustibil şi verifică încadrarea lui în limitele legale
 4.Urmăreşte respectarera măsurilor, referitoare la parcul auto şi la conducătorii auto, dispuse de conducerea C.A.S.
 5.Verifică corectitudinea celor înscrise în foile de parcurs pe care conducătorii auto le depun zilnic;
 6.Prezintă lunar, până în 10 ale lunii structurii BCF pentru luna  precedentă, situaţia consumului de combustibil, însoţită de foile de parcurs, bonurile de consum, referatele de necesitate, bonurile nefiscale, conform procedurii pentru înregistrarea în contabilitate a cheltuielilor cu carburanţii.
 7.Conducătorii auto asigură confidenţialitatea documentelor transportate, activitate încredinţată de şefii de compartimente sau de personalul de la secretariatul instituţiei, către furnizorii de servicii medicale sau alte instituţii
  8.Conducătorii auto asigură şi răspund de transportul salariaţilor în vederea realizării sarcinilor de 
     serviciu.
  9.Urmăreşte datele de începere, derularea şi expirarea asigurărilor tip RCA, CASCO, a
     rovignietelor cât şi Inspecţia Tehnică Periodică a autoturismelor din parcul auto al instituţiei.
       10.Urmăreşte comportarea construcţiei sediului CAS, în exploatare.
11.Gestioneaza  patrimoniul CAS şi adoptă măsuri pentru asigurarea integrităţii acestui patrimoniu.
12.Monitorizează şi realizează activităţi de evidenţiere cadastrală a patrimoniului reprezentat de 
     terenurile şi construcţiile deţinute de către  CAS.
13.Efectuează reevaluarea imobilelor terenuri/construcţii deţinute de CAS, la termenele prevăzute    
     de lege.
14.Gestionează modul de realizare a măsurii de renovare anuală a 3% din suprafaţa totală a clădirii 
      deţinute şi ocupate de CAS, în aplicarea Legii nr. 121/2014 privind eficienţa energetică.
       15.Organizează şi coordonează activităţile de întreţinere şi reparaţii  curente şi capitale în cadrul 
            casei: urmăreşte, asigură buna funcţionare a instalaţiilor, echipamentelor şi dotărilor tehnologice 
în colaborare cu comp. Tehnologia Informaţiei şi SIUI  prin aplicarea prevederilor legale în   
             domeniu
16.Asigură/verifică elaborarea planului de pază al obiectivelor  şi bunurilor din cadrul instituţiei şi    
     îl pune la dispoziţia firmei de pază.
17.Verifică exploatarea corectă, întreţinerea şi repararea  instalaţiilor  şi echipamentelor   
      tehnologice, conform  prescripţiilor din Cartea Tehnica a Construcţiei.
  18.Asigură respectarea normelor de protecţia muncii, prevenirea şi stingerea incendiilor în
       conformitate cu Legea  nr.319/2006.
  19.Verifica starea de funcţionare a sistemelor de alarmare, avertizare, semnalizare de urgenţă,
       precum şi a sistemelor de siguranţă.
  20.Organizează gestiunea şi supraveghează activitatea gestionarului conform legislaţiei în vigoare. 
  21.Asigură recepţionarea, manipularea şi depozitarea corespunzătoare a bunurilor din dotare 
      conform legii.
  22.Prezintă la sfârşitul fiecarei luni, Comp.BFC, bonurile de consum materiale, transfer sau 
       predare obiecte de inventar, mijloace fixe, conform procedurii.
  23.Asigură distribuirea către furnizorii de servicii medicale a formularelor cu regim special   
      (concedii medicale, bilete de trimitere).
  24.Întocmeste situaţia vânzărilor şi a stocurilor la sfărşit de lună şi transmite comenzi pentru
       formulare cu regim special către Imprimeria Naţională până în 5 ale fiecarei luni.
 
Capitolul 7
 
Activităţile şi operaţiunile specifice structurilor de specialitate aflate în subordinea Directiei Relaţii Contractuale
 
Art. 25. Activităţile şi operaţiunile specifice Directorului Relaţii Contractuale:
1.  Organizează, planifică, coordonează, controlează, monitorizează şi evaluează toate activităţile specifice structurilor din subordine, respectiv:
a.  Nominalizarea persoanelor din cadrul Direcţiei Relaţii Contractuale care asigură secretariatul Comisiei de evaluare care funcţionează la nivelul casei de asigurări de sănătate,
b. Contractarea serviciilor medicale (inclusiv a celor de monitorizare a starii de sanatate a populatiei, de vaccinare si de testare impotriva virusului SARS-CoV-2 si a centrelor de evaluare din spitale), a medicamentelor, materialelor sanitare şi a dispozitivelor medicale, tehnologiilor si dispozitivelor asistive;
c. Încheierea convenţiilor pentru recunoașterea biletelor de trimitere/internare şi a prescripţiilor medicale, conform reglementărilor legale în vigoare,
d. Analiza cererilor şi eliberarea deciziilor pentru servicii de îngrijiri la domiciliu si dispozitive medicale împreună cu Serviciul Medical,
e. Verificarea şi validarea prin SIUI a raportărilor periodice efectuate de furnizorii de servicii din toate domeniile de asistenţă medicală, in vederea decontării serviciilor medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale acordate în baza contractelor încheiate,
f. Întocmirea borderoului centralizator pentru iniţierea ordonanţărilor la plată a serviciilor medicale, a medicamentelor, si a dispozitivelor medicale,
g. Aplicarea reglementărilor specifice cu privire la eliberarea/primirea (înregistrarea) formularelor europene, precum şi cu privire la acordurile internaţionale,
h.  Elaborează şi supune spre aprobare directorului general politica de contractare a serviciilor medicale, a medicamentelor cu şi fără contribuţie personală şi unele materiale sanitare în tratamentul ambulatoriu și a dispozitivelor medicale, inclusiv a celor acordate in cadrul programelor nationale de sanatate curative in concordanta cu prevederile legale în vigoare,
i. Organizează, planifică, coordonează și controlează activitatea de negociere, urmărind încheierea în termen a contractelor/convențiilor/actelor adiţionale cu furnizorii autorizaţi şi evaluaţi de servicii medicale, de medicamente cu şi fără contribuţie personală şi unele materiale sanitare în tratamentul ambulatoriu, și de dispozitive medicale inclusiv a celor acordate în cadrul programelor naţionale de sănătate, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare,
j. Organizează întrunirile comisiilor constituite conform prevederilor legale în vigoare în vederea stabilirii necesarului de medici, a specialităților și zonelor deficitare pentru domeniile de asistență medicală prevăzute de actele normative în vigoare.
2. Colaboreaza cu Directia Economica și Directia Medic Sef la intocmirea proiectului de buget pentru anul urmator si de rectificare a bugetului pentru anul in curs, in ceea ce priveste necesarul de finantare pe toate domeniile de asistenta medicala,
3. Organizeaza, coordoneaza şi monitorizeaza activităţile comisiei de contractare de la nivelul CAS,
4. Coordoneaza activitatea secretariatului comisiei de evaluare a furnizorilor,
5. Asigura implementarea în cadrul procesului de contractare a hotărârilor adoptate de către Comisiile constituite în baza prevederilor Contractului-cadru,
6. Supune spre avizare consiliului de administraţie al CAS politica de contractare a serviciilor medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale, inclusiv a celor acordate în cadrul programelor naţionale de sănătate şi asigura punerea in aplicare a acesteia de către comisia/comisiile de contractare,
7. Participa la negocierea contractelor cu furnizorii din toate domeniile de asistenţă medicală, inclusiv a contractelor încheiate pentru derularea programelor naţionale de sanatate,
8. Coordoneaza activitatea de informare a furnizorilor de servicii medicale, de medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu, de materiale sanitare şi de dispozitive medicale destinate recuperării unor deficienţe organice sau funcţionale în ambulatoriu cu privire la condiţiile de contractare, precum şi la eventualele modificări ale acestora survenite ca urmare a apariţiei unor noi acte normative, prin publicare pe pagina web a casei de asigurări de sănătate; coordoneaza activitatea de informare a furnizorilor de servicii medicale cu privire la documentele comunitare în vigoare, precum şi despre acordurile, înţelegerile, convenţiile sau protocoalele internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii, prin publicare pe pagina web a casei de asigurări de sănătate; coordoneaza organizarea trimestriala şi ori de câte ori este nevoie, de întâlniri cu furnizorii, pentru a analiza aspecte privind respectarea prevederilor actelor normative în vigoare. 
9. Coordonează activitatea de monitorizare a derulării contractelor de furnizare de servicii medicale, medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu, materiale sanitare și dispozitive medicale, tehnologii si dispozitive asistive destinate recuperării unor deficienţe organice sau funcţionale în ambulatoriu, și coordonează  activitatea de verificare a respectării obligațiilor contractuale în conformitate cu prevederile legale și în limita competenței,
10. Semnalează directorului general, in limita ariei de competență, cazurile de nerespectare a clauzelor contractuale de catre furnizorii de servicii medicale, de medicamente, de materiale sanitare și de dispozitive medicale, cu excepția celor acordate în cadrul programelor naţionale de sănătate.
11. Înaintează Compartimentului Buget, Financiar, Contabilitate solicitarea de deschidere de credite pentru plata serviciilor medicale, a medicamentelor, materialelor sanitare și a dispozitivelor medicale, în luna următoare, în conformitate cu prevederile legale,
12. Coordonează activitatea de monitorizare a procesului de încheiere şi derulare a convenţiilor privind eliberarea certificatelor de concediu medical, în conformitate cu prevederile legislative privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate,
13. Urmăreşte implementarea dispoziţiilor şi metodologiilor de lucru elaborate de C.N.A.S. în cadrul Direcţiei Relaţii Contractuale,
14. Verifică corectitudinea şi transmiterea la termen a raportărilor periodice către C.N.A.S. şi către alte instituţii, după caz, precum și a situațiilor statistice in raport cu atributiile specific,
15. Sesizează directorul general despre situaţiile deosebite apărute pe parcursul derulării contractelor, în vederea asigurarii continuitatii derularii acestora sau a îmbunătăţirii actelor normative cu incidență în sistemul asigurărilor sociale de sănătate, in limita ariei de competenta.
 
Art. 26. Activităţi şi operaţiuni specifice Compartimentului Evaluare, Contractare Servicii Medicale:
A. Activitatea de Contractare
A1.    Personalul din cadrul Direcţiei Relaţii Contractuale desfășoară următoarele activități:
1. Participa, in calitate de membri desemnaţi de către director general, în comisiile constituite în baza prevederilor Contractului-cadru;
2. Primeste, înregistreaza si verifica documentele depuse de furnizori in vederea încheierii contractelor;
3. Participa la negocierea și încheierea contractelor/convențiilor/actelor adiționale de furnizare de servicii medicale, de medicamente cu și fără contribuție personală în tratamentul ambulatoriu, de materiale sanitare și de dispozitive medicale, tehnologii si dispozitive asistive destinate recuperării unor deficienţe organice sau funcţionale în ambulatoriu, inclusiv a celor acordate în cadrul programelor naţionale de sănătate, precum si la stabilirea valorilor de contract conform prevederilor legale în vigoare pentru domeniile de asistenţă medicală unde este prevăzută valoare de contract;
4. Tine evidența şi gestioneaza contractele/convențiile/actele adiționale încheiate cu furnizorii de servicii medicale, de medicamente cu și fără contribuție personală în tratamentul ambulatoriu, de materiale sanitare și de dispozitive medicale destinate recuperării unor deficienţe organice sau funcţionale în ambulatoriu, inclusiv a celor acordate în cadrul programelor naţionale de sănătate, precum și documentele care au stat la baza incheierii acestora conform prevederilor legale în vigoare;
5. Predă structurii Programe de Sanatate, copii ale propunerilor de angajare a unor cheltuieli in
      limita creditelor de angajament (sumele angajate prin contractele/actele aditionale incheiate cu 
      furnizorii care deruleaza programe/subprograme naţionale de sănătate);
6. Monitorizeaza  derularea contractelor/convențiilor/actelor adiționale încheiate cu furnizorii de servicii medicale, de medicamente cu și fără contribuție personală în tratamentul ambulatoriu si de dispozitive medicale destinate recuperării unor deficienţe organice sau funcţionale în ambulatoriu si celor pentru acordarea serviciilor din cadrul programelor naționale; urmărește valabilitatea documentelor care au stat la baza incheierii contractelor/convențiilor/actelor adiționale, inclusiv a celor încheiate pentru furnizarea  serviciilor din cadrul programelor naționale.
7. Încheie, monitorizează, ține evidența și gestionează convenţiile încheiate cu medicii menţionaţi în Contractul-cadru şi Normele metodologice de aplicare a acestuia în vederea recunoaşterii biletelor de trimitere eliberate de aceştia pentru servicii medicale clinice/pentru investigaţii medicale paraclinice/pentru internare, precum şi a prescripţiilor medicale pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală eliberate de aceştia
8. Desfășoară activitati specifice privind intocmirea, evidenţa, monitorizarea și gestionarea convenţiilor încheiate de CAS cu furnizorii de servicii medicale pentru eliberarea de certificate de concediu medical, precum şi a actelor adiţionale ale acestora,
9. Intocmeste situaţii statistice in raport cu atributiile specifice Compartimentului Evaluare, Contractare Servicii Medicale precum și raportări periodice către C.N.A.S. şi către alte instituţii, după caz;
10. Informeaza furnizorii de servicii medicale, de medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu, de materiale sanitare şi de dispozitive medicale, tehnologii si dispozitive asistive destinate recuperării unor deficienţe organice sau funcţionale în ambulatoriu cu privire la condiţiile de contractare, precum şi la eventualele modificări ale acestora survenite ca urmare a apariţiei unor noi acte normative, prin publicare pe pagina web a casei de asigurări de sănătate; participa la întâlnirile cu furnizorii, pentru a analiza aspecte privind respectarea prevederilor actelor normative în vigoare,
11. Intocmeste notificarile catre furnizori pentru suspendarea/încetarea/rezilierea contractelor/ convențiilor/actelor adiționale încheiate cu aceștia pentru neîndeplinirea obligaţiilor contractuale, 
12. Participa la intocmirea proiectului de buget pentru anul urmator si de rectificare a bugetului pentru anul in curs, in ceea ce priveste necesarul de finantare pe toate domeniile de asistenta medicala.
B. Activitatea de Evaluare
 
1. Asigura secretariatul comisiei de evaluare care funcţionează la nivelul CAS Giurgiu, secretarul fiind desemnat prin act administrativ al directorului general.
2. Primeste, inregistreaza documentele si dosarele de evaluare in registrul unic de evidenta a dosarelor de evaluare.
3. Inregistreaza contestatiile referitoare la procesul de evaluare.
4. Poate sa participe prin reprezentanţi la activitatea comisiei de evaluare si la procesul de evaluare.
5. Convoaca lunar sau de cate ori este necesar membrii comisiei de evaluare(membrii din DSP si CAS).
6. Pastreaza si arhiveaza documentele de lucru ale comisiei de evaluare(procese verbale de sedinţă, adrese, corespondenta, rapoarte de evaluare, notificari privind evaluarea, decizii de evaluare, raportul anual de activitate).
7. Informează comisia de evaluare în cazul pierderii valabilităţii documentelor care au stat la baza emiterii deciziei de evaluare.
8. Întocmeşte situaţii statistice, în raport cu atribuţiile specifice Compartimentului Evaluare Contractare Servicii Medicale
9. Preda, pe baza de proces verbal, dosarele si deciziile de evaluare – cu exceptia celor ale unitatilor de dializa private si a notificarilor privind evaluare -  catre structura de relatii contractuale, din cadrul directiei;
 
     Art. 27  Activităţi şi operaţiuni specifice Serviciului Decontare Servicii Medicale
1. Primeste raportarile si facturile (însoţite de desfasuratoarele de raportare si de documentele justificative) privind activităţile realizate la raportările bilunare/lunare/trimestriale, după caz, în format electronic, înaintate de către furnizorii de servicii medicale, de medicamente cu si fara contributie personala in tratamentul ambulatoriu şi de dispozitive medicale, tehnologii si dispozitive  destinate recuperării unor deficienţe organice sau funcţionale în ambulatoriu.
2. Verifica existenţa angajamentelor legale, a realităţii sumei datorate şi a condiţiilor de exigibilitate ale angajamentului legal, pe baza documentelor justificative scriptice sau informatice dupa caz, care să ateste operaţiunile respective.
3. Asigura circuitul documentelor pe parcursul fazei de lichidare a cheltuielilor, pana la obtinerea vizei cu sintagma „bun de plata”.
4. Intocmeste borderoul centralizator pentru iniţierea ordonanţărilor la plată;
5. Efectueaza monitorizarea cantitativa a serviciilor medicale, medicamentelor si dispozitivelor medicale acordate/eliberate de către furnizorii de servicii medicale medicamente si dispozitive medicale destinate corectarii unor deficiente fizice si/sau functionale.
6. Informeaza privind modul de utilizare a creditelor de angajament si bugetare, în vederea realizării virărilor de credite între subdiviziunile clasificaţiei bugetare pe servicii medicale, medicamente, materiale sanitare si dispozitive medicale.
7. Organizeaza şi conduce o evidenţa distincta a prescripţiilor medicale eliberate personalului contractual din unităţile sanitare publice.
8. Participa la elaborarea propunerilor pentru deschiderea de credite bugetare lunare pe domenii de asistenta.
9. Participa la întocmirea proiectului de buget de venituri şi cheltuieli precum şi la întocmirea proiectelor de rectificare a bugetului de venituri şi cheltuieli.
10. Întocmeste situaţii statistice  în raport cu atribuţiile specifice Structurii de decontare.
11. Efectuează şi decontează regularizarea serviciilor medicale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
12. Transmite, prin notă internă către structura „Contractare”, situaţia privind sumele neconsumate lunar/trimestrial in vederea distribuirii economiilor, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în vederea încheierii actelor adiţionale.
13. Comunică furnizorilor motivarea scrisă si/sau în format electronic, cu privire la erorile de raportare şi refuzul decontării anumitor servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale.
14. Verifică raportarea distinctă a cazurilor de către furnizori, precizate de normele metodologice ca nefiind suportate din FNUASS, în vederea întocmirii documentaţiei necesare recuperării contravalorii serviciilor acordate acestora(cazurile ce reprezintă accidente de muncă şi boli profesionale, cazurile prezentate ca urmare a situaţiilor în care le-au fost aduse prejudicii sau daune sănătăţii) si emite facturi catre CNPP, conform Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale. 
15. Verifică raportarea distinctă a serviciilor acordate pacienţilor din statele cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii, care au dreptul şi beneficiază de servicii medicale acordate pe teritoriul României.
16. Verifică raportarea distinctă a serviciilor acordate pacienţilor din statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiul Economic European/Elveţia, titulari ai cardului european de asigurări sociale de sănătate, respectiv beneficiari ai formularelor/documentelor europene emise în baza Regulamentului (CE) nr.883/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială precum  şi pentru pacienţii din alte state cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii care au dreptul şi beneficiază de servicii medicale pe teritoriul României.
17. Transmite semestrial, prin notă internă, către structura Acorduri, Regulamente Europene, Formulare Europene situaţia privind contravaloarea serviciilor(inclusiv per capita) raportate de furnizori pentru posesorii de formulare europene, în conformitate cu prevederile legale. 
18. Transmite, prin notă internă, către structura Buget Financiar Contabilitate situaţia privind serviciile medicale acordate pentru accidente de muncă şi boli profesionale, precum şi pentru cazurile prezentate ca urmare a situaţiilor în care le-au fost aduse prejudicii sau daune sănătăţii de către alte persoane, însoţită de documentele justificative.
 
Art.28. Activităţi şi operaţiuni specifice Compartimentului Acorduri, Regulamente Europene, Formulare Europene
1. Întocmeşte, completează, confirmă, anulează şi organizează evidenţa formularelor europene E si a documentelor portabile S sau SED echivalent emise de Casa de Asigurări de Sănătate Giurgiu, precum şi cele emise de statele membre  ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European şi Confederaţia Elveţiană în baza regulamentelor europene privind coordonare sistemelor de securitate socială;
2. Întocmește, completează şi organizează evidenţa documentelor justificative emise pentru acordarea asistenţei medicale cetăţenilor statelor cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale de reciprocitate în domeniul sănătăţii, precum şi cetăţenilor români aflaţi pe teritoriul acestor state, în contra partidă;
3. Asigură utilizarea corectă a documentelor specifice emise în aplicarea Regulamentelor Europene (CEE) nr.883/2004 şi (CEE) nr.987/2009 privind coordonarea sistemelor de securitate socială, precum si a altor acorduri înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii la care România este parte;
4. Asigură redirecţionarea către casele de asigurări de sănătate competente a formularelor europene E, a documentelor portabile S sau SED echivalent, a solicitărilor de certificate provizorii de înlocuire a cardului european sau a altor documente primite eronat de la statele membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European şi Confederaţia Elveţiană, precum şi de la statele cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale de reciprocitate în domeniul sănătăţii;
5. Asigură evidenţa, verifică cererile impreuna cu intreaga documentaţie anexată  şi întocmeşte notele de calcul in vederea rambursării cheltuielilor reprezentând asistenţa medicală devenită necesară acordată în statele membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European şi Confederaţia Elveţiană, conform Ordinului CNAS nr.729/2009 şi rambursării contravalorii asistenţei medicale transfrontaliere acordată în statele membre ale Uniunii Europene, conform Hotărârii Guvernului nr. 304/2014;
6. Asigură evidenţa şi verifică, în termenele şi  condiţiile prevazute de regulamentele europene privind coordonarea sistemelor de securitate socială, cererile de rambursare a cheltuielilor ocazionate de acordarea serviciilor medicale asiguraţilor Casei de Asigurări de Sănătate Giurgiu (E125 UE/SEE/CH sau SED echivalent ), întocmite de statelor membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European si Confederaţia Elvetiană, transmise de Casa Naţionala de Asigurări de Sănătate; 
7. Remite Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, cererile de rambursare (E125 UE/SEE/CH sau SED echivalent ) introduse de statele membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European si Confederaţia Elveţiană, refuzate la plată sau a căror beneficiari sunt în evidenta altei case de asigurări de sănătate, în termenele si  condiţiile prevazute de regulamentele europene privind coordonarea sistemelor de securitate socială;
8. Asigură evidenţa, întocmeşte şi transmite Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate cererile de rambursare a cheltuielilor ocazionate de acordarea serviciilor medicale asiguraţilor statelor membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European si Confederaţia Elvetiană de către furnizorii de servicii medicale aflaţi în relaţie contractuală cu Casa de Asigurări de Sănătate Giurgiu (E125 RO), în termenele si condiţiile prevazute de regulamentele europene privind coordonarea sistemelor de securitate socială;
9. Răspunde în termenele prevăzute de Regulamentele europene (CEE) nr. 883/2004 şi (CEE) nr. 987/2009 privind coordonarea sistemelor de securitate socială precum si de acordurile, înţelegerile, convenţiile sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii la care România este parte la contestaţiile  formulate de statele membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European şi Confederaţia Elveţiană, respectiv de statele cu care s-au încheiat  acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii, la cererile de rambursare emise de casele de asigurări de sănătate(E125 RO sau echivalent) prin intermediul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate;
10. Intocmeste  solicitările  pentru acordare de prevedere bugetară, conform prevederilor Ordinului CNAS nr.729/2009 şi ale Hotărârii Guvernului nr.304/2014;
11. Soluţioneaza petiţiile, acorda asistenţă activă şi informaţii referitoare la dispoziţiile Regulamentelor Europene (CEE) nr.883/2004 şi (CEE) nr.987/2009 privind coordonarea sistemelor de securitate socială, ale Ordinului CNAS nr.729/2009, ale Hotărârii Guvernului nr. 304/2014,  precum şi ale înţelegerilor, acordurilor, convenţiilor, protocoalelor cu prevederi în domeniul sănătăţii la care România este parte, în condiţii de maxima eficientă, rapiditate şi accesibilitate; 
12. Certifică în privinţa realitătii, regularitătii si legalitătii, Notele de fundamentare privind lichidarea cheltuielilor cu serviciile medicale, conform prevederilor Ordinului CNAS nr.729/2009 si Hotararea Guvernului nr.304/2014;
13. Asigură procesarea cererilor depuse de beneficiarii de pensie din România conform prevederilor  Ordinului  CNPB/CNAS nr.1285/437/2011 privind reţinerea contribuţiilor la Fondul National Unic de Asigurari Sociale de Sanatate în cazul pensionarilor sistemului public de pensii din Romania avand resedinta sau domiciliu declarat pe teritoriul altui stat;
14. Colaborează cu direcţiile, serviciile, birourile şi compartimentele din cadrul Casei de Asigurări de Sănătate Giurgiu pentru îndeplinirea obligaţiilor ce decurg din  Regulamentelor Europene (CEE) nr.883/2004 şi (CEE) nr.987/2009 privind coordonarea sistemelor de securitate socială, ale Ordinului CNAS nr.729/2009, ale Hotărârii Guvernului nr.304/2014,  precum şi ale înţelegerilor, acordurilor, convenţiilor, protocoalelor cu prevederi în domeniul sănătăţii la care România este parte, pentru domeniile aflate în competenţa sa;
15. Asigură întocmirea şi transmiterea rapoartelor şi a situaţiilor specifice solicitate de Casa Natională de Asigurari de Sănătate;
16. Transmiterea catre Com.JCA a documentatiei aferente persoanelor care au obtinut un card si nu indeplinesc toate conditiile in baza carora s-a eliberat cardul pe toata perioada de valabilitate a acestuia (inclusiv plata contributiei de asigurari sociale de sanatate) si in aceasta perioada beneficiaza de servicii medicale in cadrul unei deplasari intr-un stat UE sau al SEE,  in vederea recuperarii de la persoana in cauza.
 
Art.29. Activităţi şi operaţiuni specifice Compartimentului Analiză Cereri si Eliberare Decizii Îngrijiri la Domiciliu si Dispozitive Medicale
1. Primește si înregistrează solicitările însoțite de documentele justificative pentru eliberarea deciziilor pentru dispozitive medicale;
2. Certifică, pe originalul recomandării medicale pentru îngrijiri medicale la domiciliu, încadrarea în numărul de zile de îngrijiri de care poate beneficia asiguratul, în vederea predării acesteia de către asigurat la furnizorul de îngrijiri medicale la domiciliu;
3. Verifică dacă medicul care a făcut recomandarea pentru eliberarea deciziilor de îngrijiri la domiciliu a transmis-o electronic în aceeași zi casei de asigurări; de asemenea, verifică documentele atașate recomandării, în cazul în care aceasta se eliberează la externarea din spital (concordanță între serviciile din recomandare cu cele din scrisoarea medicală sau biletul de externare); 
4. Verifică documentele atașate cererii pentru eliberarea dispozitivelor medicale, din punct de vedere al valabilității si legalității acestora, precum si al calității de asigurat;
5. Propune soluția rezultată în urma analizei solicitării pentru eliberarea deciziilor de dispozitive medicale (înțelegându-se prin aceasta și documentele atașate) și o înaintează în vederea aprobării (în limita sumei prevăzute cu aceasta destinație în buget), după cum urmează:
o Acceptare, urmată de emiterea deciziei 
o Înscrierea pe lista de prioritate (în funcţie de criteriile de prioritizare întocmite de Medicul Şef şi avizate de Consiliul de Administraţie)
o Respingerea cererii (în scris şi motivat, cu indicarea temeiului legal) 
6. Întocmește si gestionează listele de prioritate pentru dispozitivele medicale.
7. Asigură corespondența cu beneficiarul dispozitivului medical (comunicarea deciziei/refuzului).
8. Participă la desfașurarea unor activități specifice de contractare cu furnizorii de servicii medicale de îngrijiri la domiciliu si dispozitive medicale, tehnologii si dispozitive asistive destinate corectării unor deficiențe fizice și/sau funcționale.
9. Întocmeste situaţii statistice în raport cu atribuţiile specifice Structurii Analiza Cereri si Eliberare Decizii Îngrijiri la Domiciliu si Dispozitive Medicale.
Activităţile şi operaţiunile specifice de Relaţii Publice şi Purtător de Cuvânt (activitatea se asigura la  nivelul comp. Analiza cereri si eliberare decizii ingrijiri la domiciliu si dispozitive medicale):
1. Monitorizează apariţiile Casei de Asigurări de Sănătate în presă;
2. Elaborează zilnic revista presei;
3. Realizează periodic analiza de imagine a Casei de Asigurări de Sănătate  în presă;
4. Asigură afişarea şi actualizarea informaţiilor de interes public pe site-ul CAS;
5. Colaborează cu toate structurile CAS în vederea identificării informaţiilor cu valoare de ştire;
6. Organizează şi desfăşoară activităţi de asigurare a accesului la informaţii de interes public, conform prevederilor legale în vigoare:
7. Organizează şi desfăşoară activitatea de soluţionare a petiţiilor, conform prevederilor legale în vigoare:
8. Organizează şi desfăşoară activităţi de informare a publicului prin TELVERDE şi biroul de informaţii;
9. Elaborează sintezele periodice privind solicitările primite de la asiguraţi prin intermediul liniei telefonice gratuite, e-mail-urilor, petiţiilor, în scopul informării conducerii;
10. Elaborează materialele informative cu privire la sistemul asigurărilor de sănătate şi activitatea specifică a CAS.
11. Elaborează strategia de promovare a imaginii CAS şi supunerea spre aprobare directorului general;
12.Elaborează planul de măsuri în vederea fundamentării strategiei de promovare a imaginii casei de asigurări şi supunerea aprobării CAS;
13.Elaboraează, supune spre aprobare conducerii şi difuzează materialele de presă;
14.Elaborează, supune spre aprobare conducerii şi difuzează materialele de presă realizate urmare a solicitărilor mass-media; 
15.Organizează conferinţele şi evenimentele de presă;
16.Facilitează relaţiile conducerii CAS cu reprezentanţii mass media;
Activitatea Purtătorului de Cuvânt al CAS este direct subordonată conducerii instituţiei şi se exercită de către acesta în baza deciziei de numire a directorului general al CAS; 
 
Capitolul 8
 
Activităţile şi operaţiunile specifice structurilor de specialitate aflate în subordinea Medicului Şef – Director  executiv Adjunct
 
Art.30. Atribuţiile Medicului Şef - Director executiv Adjunct vizează:
1.  Organizeaza si monitorizeaza activitatile de verificare a respectarii calitatii in acordarea serviciilor medicale;
2.    Organizeaza si monitorizeaza activitatea privind verificarea modului de completare si eliberare a certificatelor de concedii medicale in vederea platii;
3.   Organizeaza si monitorizeaza activitatea privind verificarea din punct de vedere medical a documentatiei specifice privind dosarele pentru formularele europene.
4.    Organizeaza si monitorizeaza activitatea Comisiei de Analiza a DRG;
5.  Asigura organizarea si functionarea activitatii de preluare, prelucrare a dosarelor privind aprobarea unor investigatii de inalta performanta pentru pacientii inclusi in programele nationale de sanatate pentru care aprobarea se da prin comisiile de la nivelul Casei de Asigurari de Sanatate,  respectiv CNAS;
6.   Asigura reprezentarea in toate comisiile CAS-DSP-CJM, pe bază de act administrativ al directorului general al CAS, conform prevederilor contractului-cadru si normelor de aplicare;
7.   Organizeaza si monitorizeaza activitatea de sondaj în rândul asiguratilor cu privire la gradul de satisfacţie a asiguratilor fata de serviciile medicale de care au beneficiat;
8.  Stabileşte şi supune avizării Consiliului de administraţie criteriile de prioritizare privind acordarea dispozitivelor medicale si a serviciilor de ingrijiri la domiciliu, elaborate şi fundamentate de serviciul medical al casei de asigurări de sănătate;
9.   Analizeaza si avizeaza din punct de vedere medical raportul medical al medicului curant in elaborarea formularului E 112/S2;
10. Asigura şi coordoneaza prelucrarea, verificarea, centralizarea şi raportarea indicatorilor specifici Programelor nationale de sanatate curative in forma si la termenele prevazute de lege;
11. Organizeaza si planifica activitatea de monitorizare a modului de derulare a Programelor nationale de sanatate curative, respectiv de realizare a indicatorilor conform prevederilor legale in vigoare;
12. Prezinta spre aprobare directorului general al CAS a raportului trimestrial de monitorizare privind modul de derulare a programelor naţionale de sănătate curative încheiate între CAS şi unităţile de specialitate care derulează programe naţionale de sănătate curative; 
13. Organizeaza şi monitorizeaza activitatea de înregistrare, verificare, validare a raportarilor furnizorilor de servicii medicale cu privire la modul de realizare a Programelor nationale de sanatate din punct de vedere al indicatorilor specifici si al documentelor justificative;
14. Organizeaza activitatea de monitorizare a consumului de medicamente eliberate in cadrul programelor naţionale de sănătate curative ale caror DCI-uri necesită formulare specifice;
15. Desemneaza persoana/persoanele din Compartimentul Programe de Sănătate în vederea participării la controlul efectuat de Structura Control privind derularea programelor/subprogramelor naţionale de sănătate curative;
16. Organizeaza si monitorizeaza activitatea de procesare si validare in SIUI a raportarilor lunare ale furnizorilor de servicii medicale si centre de dializa privind consumul centralizat de medicamente incluse in programele nationale de sanatate precum si pentru medicamentele, utilizate in tratamentul spitalicesc si pentru medicamentele utilizate in cadrul serviciilor medicale prin centrele de dializa;
17. Monitorizeaza transmiterea lunara la CNAS a machetelor de raportare, precum si a altor situatii solicitate de CNAS privind consumul centralizat de medicamente;
18. Organizeaza si monitorizeaza verificarea la furnizor a neconcordantelor constatate in cadrul activitatii de clawback;
19. Organizeaza  activitatea de monitorizare a consumului de medicamente eliberate in tratamentul ambulatoriu pentru bolile cronice ale caror DCI-uri necesita aprobarea comisiilor CAS si comisiilor CNAS;
20. Participa la Comisia de monitorizare si competenta profesionala a cazurilor de malpraxis;
21. Primeste, înregistreaza si valideaza electronic raportarile furnizorilor de servicii medicale privind eliberarea de certificate de concediu medical în SIUI. 
22. Semnalează directorului general cazurile de nerespectare a clauzelor contractuale de catre furnizorii de servicii medicale, medicamente, material sanitare și dispozitive medicale, acordate în cadrul programelor naţionale de sănătate, in limita ariei de competenta.
23. Înaintează Compartimentului Buget, Financiar, Contabilitate solicitarea de deschidere de credite pentru plata serviciilor medicale, a medicamentelor, materialelor sanitare și a dispozitivelor medicale, acordate în cadrul programelor naţionale de sănătate în luna următoare în conformitate cu prevederile legale.
24. Avizeaza  decontul pentru plata serviciilor în cadrul programelor nationale curative de sănătate in vederea ordonantarii, si il transmite la Directei Relatii Contractuale - Structura Decontare.
25. Participa la întocmirea proiectului de buget de venituri şi cheltuieli precum şi la întocmirea proiectelor de rectificare a bugetului de venituri şi cheltuieli.
 
Art.31. Activităţi şi operaţiuni specifice Serviciului Medical:
1. Urmareste interesele asiguratilor cu privire la calitatea acordarii serviciilor de catre furnizorii de servicii medicale, medicamente, materiale sanitare si dispozitive medicale aflati în relatii contractuale cu casele de asigurari de sanatate. În acest sens, pe baza procedurilor prestabilite, realizeaza:
• verificarea corectitudinii documentelor medicale întocmite de furnizorii de servicii medicale, cum sunt: fisele medicale, registrul de evidenta, foile de observatie, scrisorile medicale, biletele de trimitere, etc., cu ocazia participarii la actiuni de control a furnizorilor de servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale. 
• participarea la orice actiune de control care vizeaza calitatea in acordarea serviciilor medicale, la solicitarea structurilor de control, cu aprobarea directorului general. 
2. Avizează din punct de vedere medical, la solicitarea Compartimentului Acorduri, Regulamente Europene, Formulare Europene, in vederea intocmirii formularului E 126 sau a decontarii servicilor medicale primite de catre asiguratii romani pe teritoriul UE sau SEE;
3. Aplica chestionarele aprobate prin ordinul preşedintelui CNAS în vederea evaluării gradului de satisfacţie faţă de serviciile medicale furnizate în sistemul asigurărilor sociale de sănătate şi transmiterea centralizată a datelor semestrial către CNAS – Serviciul Medical;
4. Verifica din punct de vedere medical(validare/invalidare) a cazurilor spitalizate invalidate de SNSPMS prin participarea la Comisia de analiza a DRG;
5. Participa la comisia de monitorizare si competenta profesionala a cazurilor de malpraxis;
6. Elaboreaza si fundamenteaza criteriile de prioritizare privind acordarea dispozitivelor medicale si a serviciilor de îngrijiri la domiciliu;
7. Verifica modul de completare si de eliberare a concediilor medicale luate in plata de catre CAS;
8. Întocmeste nota de constatare pentru amânarea la plata, în cazul neîncadrarii în conditiile legale de avizare a concediilor medicale luate in plata de catre CAS;
9. Tine evidenta si gestioneaza bazele de date privind raportarile furnizorilor de servicii medicale referitoare la concediile medicale;
10. Participa impreuna cu Compartimentul Programe de Sănătate la analiza situaţiei repartizarii fondurilor aprobate de directorul general pentru derularea fiecărui program/subprogram de sanatate curativ, ca urmare a fundamentarii realizate de catre coordonatorul fiecarui program/subprogram din unităţile sanitare care le derulează, în vederea încheierii contractelor si a actelor aditionale la acestea.
    
    Art. 32.  Activităţi şi operaţiuni specifice Compartimentului Programe de Sănătate, comisii 
                   terapeutice/clawback:
1. Primeste facturile însoţite de documentele justificative privind activităţile realizate la raportările lunare/trimestriale, după caz, pe suport de hârtie şi/sau în format electronic, după caz, înaintate de către furnizorii aflati in relatii contractuale cu CAS pentru derularea programelor nationale de sanatate curative;
2. Transmite, in urma analizei către Directia Relatii Contractuale situaţia repartizarii fondurilor aprobate de directorul general pentru derularea fiecărui program/subprogram de sanatate curativ, ca urmare a fundamentarii realizate  de catre coordonatorul fiecarui program/subprogram din unităţile sanitare care le derulează, în vederea încheierii contractelor si a actelor aditionale la acestea;
3. Verifica existenţa angajamentelor legale, a realităţii sumei datorate şi a condiţiilor de exigibilitate ale angajamentului legal pe baza documentelor justificative scriptice sau informatice dupa caz, care să ateste operaţiunile respective in cadrul programelor nationale de sanatate curative.
4. Urmareste şi monitorizeaza utilizarea fondurilor aprobate pentru derularea fiecărui program/subprogram de sanatate curativ, repartizate judetului, în baza contractelor încheiate;
5. Analizeaza trimestrial indicatorii specifici fiecărui program/subprogram de sanatate curativ impreuna cu coordonatorul fiecarui program/subprogram din unităţile sanitare cere le derulează, precum si incadrarea in bugetul aprobat;
6. Verifica, valideaza, proceseaza raportarea serviciilor de dializa si transmite, în termen legal, catre CNAS, a situatiilor cu miscarea pacientilor in cadrul programului;
7. Verifica corectitudinea indicatorilor raportati de unitatile sanitare si a concordantei acestora cu evidentele tehnico-operative de la nivelul unitatilor sanitare;
8. Monitorizeaza, analizeaza si centralizeaza, la nivelul CAS, a indicatorilor specifici si a cheltuielilor aferente fiecarui program/subprogram de sanatate; întocmeste un raport trimestrial de monitorizare şi transmiterea acestuia către directorul general; 
9. Transmite catre CNAS, lunar, trimestrial (cumulat de la începutul anului) si anual, in primele 20 de zile lucratoare ale lunii urmatoare perioadei pentru care se face raportarea, a situatiei centralizate pe judet, a indicatorilor specifici realizati pentru fiecare program/subprogram de sanatate;
10. Verifica stocurile de medicamente aflate în farmaciile cu circuit închis ale unitatilor sanitare prin care se deruleaza programe/subprograme de sanatate si menţioneaza disfuncţionalităţile în raportul trimestrial de monitorizare catre directorul general; 
11. Întocmeste si transmite în termen, la CNAS, situatii suplimentare solicitate;
12. Organizeaza si asigura evidenta nominala a persoanelor beneficiare de    medicatie specifica PNS, cu aprobarea Comisiilor CNAS(formulare specifice) precum şi monitorizarea consumului de medicamente aferente acestor DCI-uri;
13. Participa, după caz, la controalele efectuate de Structura Control privind derularea programelor naţionale de sănătate curative, dispuse de directorul general al CAS. 
14. Monitorizeaza derularea contractelor/actelor aditionale încheiate cu furnizorii de servicii în cadrul programelor naţionale curative de sănătate;
15. Intocmeste decontul pentru plata serviciilor în cadrul programelor nationale curative de sănătate, pe care il supune avizarii medicului sef.
16. Comunică furnizorilor motivarea scrisă si/sau în format electronic, cu privire la  erorile de raportare şi refuzul decontării anumitor servicii în cadrul programelor nationale curative de sănătate.
17. Intocmeste periodic rapoarte precum si alte situatii solicitate de CAS si CNAS;
18. Valideaza în format electronic raportările lunare privind consumul de medicamente suportat din FNUASS şi din bugetul Ministerului Sănătăţii, în cadrul farmaciilor cu circuit închis a unităţilor sanitare cu paturi şi a centrelor de dializă;
19. Monitorizează lunar raportările cu privire la consumul de medicamente suportat din FNUASS şi din bugetul Ministerului Sănătăţii, în cadrul farmaciilor cu circuit închis a unităţilor sanitare cu paturi şi a centrelor de dializă, conform prevederilor legale în vigoare;
20. Utilizeaza rapoartele generate din SIUI privind consumul de medicamente  suportat din FNUASS şi din bugetul Ministerului Sănătăţii, în vedera transmiterii către CNAS a raportărilor lunare;
21. Pune la dispoziţia Comp.Juridic, la solicitarea acestuia, datele din sfera de competenţă legate de consumul de medicamente suportat din FNUASS şi din bugetul Ministerului Sănătăţii;
22. Monitorizează şi analizează lunar, la solicitarea CNAS, codurile de medicamente raportate incorect de furnizorii de servicii medicale  prin raportare la concordanta dintre codurile CIM si caracteristicile medicamentelor identificate de ANMDM ca operatiuni comerciale in reteaua de distributie;
23. Efectueaza acţiunile de verificare a consumului de medicamente, suportat din FNUASS şi din bugetul Ministerului Sănătăţii, ori de câte ori se solicită de la nivelul CNAS şi întocmşte către directorul general un referat în care sunt consemnate rezultatele acţiunii de verificare, cu menţionarea situaţiilor în care au fost încălcate prevederile contractuale; 
24. Transmite către CNAS, referatul aprobat de directorul general al acţiunii de verificare a consumului de medicamente, suportat din FNUASS şi din bugetul Ministerului Sănătăţii, însoţit de documentele justificative;
.
 
SECTIUNEA IV
DISPOZIŢII FINALE
 
Art.33. Serviciile, birourile şi compartimentele din structura organizatorică a CAS  Giurgiu au următoarele atribuţii comune:
1. Asigura desfăşurarea activităţii specifice în concordanţă cu strategia CAS şi în vederea realizării obiectivelor asumate de directorul general prin contractul de management;
2. Elaboreaza planurile anuale de activitate şi raportul anual de activitate, conform prevederilor legale în vigoare;
3. Organizeaza şi monitorizeaza activitatea de control intern (autocontrol, control mutual şi control ierarhic);
4. Organizeaza şi desfăşoara activităţi de înregistrare, procesare şi arhivare a documentelor specifice activităţii desfăşurate conform legii;
5. Organizeaza activităţi de soluţionare a contestaţiilor privind activitatea proprie;
6. Elaboreaza şi transmit în formatul şi la termenele prevăzute de lege sau dispuse de C.N.A.S a raportărilor privind activităţile specifice;
7. Asigura confidenţialitatea tuturor datelor şi documentelor la care există acces direct sau indirect în cadrul instituţiei;
8. Colaboreaza cu alte structuri şi cu direcţiile de specialitate din CAS;
9. Asigura desfăşurarea altor activităţi prevăzute de lege sau dispuse de către C.N.A.S;
10. Organizează activitatea de evidenţă a corespondenţei şi de redactare a răspunsurilor, cu respectarea termenelor şi prevederilor legale;
11. Monitorizează măsurile corespunzătoare luate în cadrul structurilor pentru protecţia muncii, prevenirea şi stingerea incendiilor;
12. Asigură cunoaşterea şi respectarea de către întregul personal a prezentului regulament;
13. Întocmesc Rapoartele de evaluare pentru personalul din subordine, potrivit legislatiei specifice;
14. Monitorizeaza gradul de realizare a obiectivelor specifice structurilor din cadrul casei de asigurări de sănătate, cuprinse în strategia şi  programele instituţiei;
15. Organizeaza si coordoneaza colectarea, prelucrarea si integrarea datelor necesare fundamentarii si realizarii indicatorilor de performanta din planul de management;
16. Organizeaza si urmaresc ca personalul din subordine sa cunoasca legislatia care reglementeaza activitatile coordonate;
17. Efectueaza propuneri privind necesarul si programele de pregatire si perfectionare profesionala a personalului din subordine;
18. Efectueaza propuneri privind promovarea în functie a personalului din cadrul directiei;
19. Urmăresc utilizarea SIUI in conformitate cu activitatile si operatiunile specifice din subordine;
20. Organizeaza evidenţa documentelor/operaţiunilor desfăşurate la nivelul structurii şi arhivarea documentelor justificative;
21. Întocmeste răspunsurile la petiţii, sesizări pe temele activității specifice structurii;
22. Organizarea şi implementarea sistemului de control intern/managerial, în conformitate cu prevederile OSGG nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice;
23. Elaborează şi actualizează, ori de câte ori este nevoie, fişele de post pentru personalul din subordine;
24. Compartimentele de specialitate acorda certificarea în privinţa realităţii, regularităţii şi legalităţii  a bunului de plată în vederea obţinerii vizei CFP în conformitate cu Ordinul nr.1792/2002 privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale;
25. Compartimentele de specialitate întocmesc propuneri de angajare a cheltuielilor şi a ordonanţărilor de plată în conformitate cu Ordinul nr.1792/2002 privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale;
26. Compartimentele de specialitate înaintează documentele justificative care stau la baza platii si a ordonantarilor de plata pentru acordarea operatiunii de CFP precum si a inregistrarii plati in Registrul privind acordarea vizei de CFP.
27. Compartimentele de specialitate întocmesc procedurile operationale specifice fiecărei structuri, registrul riscurilor  si circuitul documentelor si le actualizează ori de cate ori este necesar. 
 
Art.34. Prevederile prezentului Regulament de Organizare şi Funcţionare se completează cu Regulamentul Intern şi cu orice alte dispoziţii legale care privesc organizarea, funcţionarea şi atribuţiile CAS Giurgiu. 
- Prezentul Regulament de Organizare si Functionare a fost aprobat in data de 15.02.2022.
 
 
 
 
Director General, 
Adelina CARTOJAN