Casa de Asigurari de Sanatate  Giurgiu  este institutie publica de interes local cu personalitate juridica, fara scop lucrativ, organizata in baza O.U.G. nr. 150/2002 privind asigurarile sociale de sanatate, a Statutului Casei Nationale de Asigurari de Sanatate (C.N.A.S.) si a Statutului propriu aprobat de Consiliul de Administratie al C.N.A.S.

    Cu privire la actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea institutiei noastre:

 1. LEGE Nr. 53 din 24 ianuarie 2003 Codul muncii.
 2. HOTARÂRE Nr. 611 din 4 iunie 2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici.
 3. LEGE Nr. 7 din 18 februarie 2004 *** Republicata privind Codul de conduita a functionarilor publici.
 4. LEGE Nr. 477 din 8 noiembrie 2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice.
 5. LEGE Nr. 571 din 14 decembrie 2004 privind protectia personalului din autoritatile publice, institutiile publice si din alte unitati care semnaleaza încalcari ale legii.
 6. Legea contabilitatii nr.82/1991 republicata in 26.08.2002.
 7. HOTARÂRE Nr. 1723 din 14 octombrie 2004 privind aprobarea Programului de masuri pentru combaterea birocratiei în activitatea de relatii cu publicul, cu modificarile ulterioare.
 8. HOTARÂRE Nr. 432 din 23 martie 2004 privind dosarul profesional al functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare.
 9. ORDONANTA Nr. 10 din 30 ianuarie 2008 privind nivelul salariilor de baza si al altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar si personalului salarizat potrivit anexelor nr. II si III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza în sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupa functii de demnitate publica, precum si unele masuri de reglementare a drepturilor salariale si a altor drepturi ale personalului contractual salarizat prin legi speciale.
 10. ORDONANTA Nr. 6 din 24 ianuarie 2007 privind unele masuri de reglementare a drepturilor salariale si a altor drepturi ale functionarilor publici pâna la intrarea în vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare si alte drepturi ale functionarilor publici, precum si cresterile salariale care se acorda functionarilor publici în anul 2007, cu modificarile si completarile ulterioare.
 11. ORDINUL Presedintelui CNAS nr. 843 din 01.11.2007 pentru aprobarea modificarii organigramei Casei de Asigurari de Sanatate Giurgiu.
 12. ORDINUL Presedintelui CNAS nr. 945 din 13.12.2007 privind aprobarea Normelor metodologice privind angajarea personalului contractual la nivelul CNAS si caselor de asigurari de sanatate.
 13. Regulamentul Intern si Regulamentul de Organizare si Functionare al CAS Giurgiu aprobat prin Decizia Presedintelui – Director General al CAS Giurgiu nr. 226 din 30.09.2008.
 14. HGR nr. 324/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru aprobarea Contractului-Cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pe anul 2008.
 15. Ordinul comun al ministrului sanatatii publice si al presedintelui CNAS nr. 522/236/2008 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Contractului-Cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pe anul 2008;
 16. Ordinul ministerului sanatatii publice si al presedintelui CNAS nr. 994/354/2007 privind aprobarea Normelor metodologice pentru realizarea si raportarea activitatilor specifice din cadrul Programului national privind evaluarea starii de sanatate a populatiei in asistenta medicala primara;
 17. Legea nr 263/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, privind asigurarea continuitatii asistentei medicale primare prin centrele de permanenta;
 18. Ordinul ministrului sanatatii publice si al presedintelui CNAS nr. 1024/496/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice cu privire la asigurarea continuitatii asistentei medicale primare prin centrele de permanenta.

 


   

Programul de lucru cu publicul

        luni-joi :   8.30-17.00

       vineri:      8.30-18.30                                              

    

CUI RO11324770

 

  

    b. Despre coordonatele de contact ale institutiei:


    Asiguratii care doresc lamuriri suplimentare referitoare la drepturile lor sau sunt nemultumiti de prestatiile furnizorilor de ingrijiri de sanatate se pot adresa prin TELVERDE sau in scris casei de asigurari de sanatate la care platesc contributia, care este obligata sa le raspunda in termen de 30 de zile. Telverde este un serviciu gratuit pentru apelant si asigura confidentialitatea mesajelor acestuia. Informatii la zi despre drepturile asiguratilor se gasesc pe site-ul CNAS.

    c. Programele si strategiile proprii:

    Conform atribitiilor specifice cuprinse in O.U.G. nr.150/2002 stipulate la art.65 si Programului de guvernare 2005-2008 promovat prin Hotararea Parlamentului Romaniei pentru acordarea increderii Guvernului nr.24/29.12.2004 Cap.8 ,C.A.S.Giurgiu isi propune urmatoarele actiuni:

       1.      Elaborarea si semnarea actelor aditionale (conf.Deciziei 803 a Presedintelui C.N.A.S.) a serviciilor medico-farmaceutice si de dispozitive medicale din 2004, pentru luna ianuarie 2005, pana la aparitia noului contract cadru 2005 prin Hotarare de govern si a Normelor de aplicare ale acestuia, promovate prin Ordin comun al Ministerului Sanatatii si Presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate.(actiune efectuata).

       2.      Analiza Bugetului de venituri si cheltuieli al C.A.S.Giurgiu 2005 transmis prin adresa CC 35/0501.2005 CNAS si inregistrat la CAS Giurgiu cu nr.175/07.01.2005,pentru toate categoriile de furnizori,in vederea propunerii catre CNAS a trimestrializarii si ulterior a avizarii de CNAS si Ministrul Finantelor publice.(actiune efectuata).

       3.      Urmarirea si analiza decadala a modului de eliberare a medicamentelor gratuite si compensate in legatura cu valorile actelor aditionale si in scopul prevenirii aparitiei eventualelor disfunctionalitati(in derulare).

       4.      Pregatirea contractarii serviciilor/2005 printr-o buna organizare,coordonare si adaptarea resurselor umane,materiale si financiare astfel incat pana la sfarsitul lunii ianuarie activitatea de negociere si contractare sa se finalizeze si tinand cont de rapiditatea cu care vor fi promovate actele normative necesare(actiune efectuata).

       5.      Pregatirea intalnirilor cu toate categoriile de furnizori si parteneri(Directia de Sanatate Publica,Colegiul Medicilor Giurgiu,Colegiul Farmacistilor,Golegiul Medicilor Dentisti,Ordinul Asistentilot Medicali)in vederea prezentarii si clarificarii noilor acte normative mentionate(in perioada dintre momentul aparitiei Contractului cadru si Normelor Metodologice sic el al finalizarii contractarii 2005).

       6.      Comunicarea prin toate mijloacele media catre populatia asigurata a modificarilor survenite in furnizarea serviciilor medico-farmaceutice si de dispozitive(prin noile acte normative)a drepturilor si obligatiilor asiguratilor astfel incat sa se realizeze o mai buna cunoastere si o mai efectiva realizare a accesului egal(conform Programului de guvernare 2005-2008).

    In acest context o componenta importanta este actualizarea bazei de date privitoare la asigurati prin verificarea si certificarea listelor de asigurati ale medicilor de familie prezentate la contractare, schimburi de baze de date cu serciciul de evidenta informatizata a  persoanei, A.J.O.F.M., Casa de Pensii, Inspectoratul Teritorial de Munca,Centrul Militar Judetean, Primarii, Casa OPSNAJ, Casa Transporturilor,Casa Municipiului Bucuresti, Asociatia Fostilor Detinuti Politici, Asociatia “22 Decembrie”,Asociatia Veteranilor de Razboi, Directia Judeteana pentru Protectia Copilului, Directia Judeteana de Asistenta Sociala si transmiterea catre CNAS.

       7.      Optimizarea colectarii contributiilor la asigurarile sociale de sanatate pentru persoanele fizice (Asociatii familiale, Persoane fizice) conform OUG nr. 150/2002, modificata prin OG nr. 86/2003, aprobata prin Legea nr. 609/2003, Ordinul M.F.P. nr. 1644/2003, printr- o popularizare cat mai buna a obligatiilor ce revin acestei categorii conform prevederilor legale.

          Actualizarea bazei de date in acest domeniu printr-o mai buna colaborare cu primariile si Camera de Comert si Industrie a Judetului Giurgiu, ANAF- Directia Generala a Finantelor Giurgiu.

    8.      Decontarea serviciilor contractate in cuantumul la termenele si in conditiile impuse de Contractul - cadru/2005, Legea finantelor publice si realizarile efective ale fiecarui furnizor, conform conditiilor de calitate si cost / eficienta satbilita prin Normele de aplicare ale Contractului-cadru si cuprinse in contractele de furnizare a serviciilor medico-farmaceutice si de dispozitive medicale.

    9.       Monitorizarea permanenta a prescrierii si acordarii serviciilor medico-farmaceutice si de dispozitive medicale contractate(impreuna cu partenerii sistemului, respectiv Directia de Sanatate Publica, Colegiul Medicilor, Colegiul Farmacistilor, Colegiul Medicilor Dentisti, Ordinul Asistentilor Medicali si Moaselor, etc) atat din punct de vedere cantitativ dar si calitativ, in scopul cresterii gradului de satisfactie al asiguratilor beneficiari si in folosul lor.

    11.     Furnizarea informatiilor, consultantei si asistentei in problemele asigurarilor sociale de sanatate si ale serviciilor medicale : autoritatilor (Prefectura Judetului Giurgiu, Consiliul Judetean Giurgiu, altor institutii implicate in mod direct sau indirect) precum si  persoanelor asigurate, angajatorilor si furnizorilor de servicii medicale.

    12.     Asigurarea transparentei utilizarii fondurilor, in concordanta cu prevederile legale in domeniu, diminuarea birocratiei din sistem, in scopul  cresterii accesului asiguratilor la pachetele de servicii.

    13.    Abordarea organizarii, coordonarii si controlului asupra tuturor activitatilor desfasurate in cadrul Casei de Asigurari de Sanatate, in concordanta cu modificarile legislative impuse de Programul de Guvernare 2005-2008, resursele materiale si financiare disponibile, avand ca scop cresterea capacitatii institutionale si implicit a rolului in sistemul de sanatate romanesc.