La nivelul Casei de Asigurări de Sănătate Giurgiu, se constituie următoarele comisii de analiză si aprobare pe grupe de boli cronice, cu următoarea componenţă:

 

1. Comisia de analiză privind aprobarea tratamentului în AFECŢIUNI GINECOLOGICE

Tratament cu: Levonorgestrelum, Cetrorelixum, Leuprorelinum, Goserelinum, Triptorelinum – lista B

Comisia va avea următoarea componenţă:

 

2. Comisia de analiză privind aprobarea tratamentului pentru bolnavi cu PROCEDURI INTERVENŢIONALE PERCUTANE, NUMAI DUPĂ IMPLANTAREA UNEI PROTEZE ENDOVASCULARE (STENT)G3

Tratament cu: Clopidogrelum – lista C1

Comisia va avea următoarea componenţă:

 

  1. Comisia de analiză si verificarea dosarelor pentru aprobarea tratamentului  la nivelul Comisiilor de experti CNAS pentru bolnavi cu HEPATITĂ CRONICĂ DE ETIOLOGIE VIRALĂ B, C ŞI DG4 şi CIROZĂ HEPATICĂ – G7 – lista C1

Comisia va avea următoarea componenţă:

 

4. Comisia de analiză privind aprobarea tratamentului în:

  1. LEUCEMII, LIMFOAME, APLAZIE MEDULARĂ, GAMAPATII MONOCLONALE, MIELOPROLIFERĂRI CRONICE, TUMORI MALIGNE, SINDROAME MIELODISPLAZICE – G10

Tratament cu: Epoetinum alfa, Epoetinum beta, Darbepoetinum alfa, Anagrelidum, Deferasiroxum – lista C1

  1. PROGRAMUL NAŢIONAL DE ONCOLOGIE – P3

Tratament cu: Interferonum alfa 2A, Interferonum alfa 2B, Pegfilgrastimum – lista C2

Comisia va avea următoarea componenţă:

 

5. Comisia de analiză privind aprobarea tratamentului în EPILEPSIE – G11

Tratament cu : Gabapentinum, Pregabalinum  –  lista C1

Comisia va avea următoarea componenţă:

6. Comisia de analiză privind aprobarea tratamentului în BOALA PARKINSON – G12

Tratament cu: Combinaţii (Levodopum + carbidopum + entacaponum), Rotigotinum, Rasagilinum, Entacaponum  lista C1

Comisia va avea următoarea componenţă:

 

7. Comisia de analiză privind aprobarea tratamentului în DEMENŢEG16

Tratament cu: Donepezilum, Rivastigminum, Galantaminum, Memantinum  – lista C1

Comisia va avea următoarea componenţă:

 

8. Comisia de analiză privind aprobarea tratamentului în:

  1. PROGRAMUL NAŢIONAL DE DIABET - P5

Tratament cu: Combinatii (pioglitazonum + metforminum), Pioglitazonum, Sitagliptinum, Exenatidum – lista C2

Comisia va avea următoarea componenţă:

 

9. Comisia de analiză privind aprobarea tratamentului în afecţiuni neuropsihiatrice infantile ADHD  - Tulburare de hiperactivitate cu deficit de atenţie

Tratament cu: Methylfenidatum, Atomoxetinum  – lista C3

Comisia va avea următoarea componenţă:

 

10. Comisia de analiză si verificare a dosarelor privind aprobarea tratamentului pentru bolnavii cu psoriazia cronic sever G 31 f de la nivelul Comisiilor de experti CNAS (tratament cu agenti biologici)

Comisia va avea următoarea componenţă:

 

11. Comisia de analiză si verificare a dosarelor privind aprobarea tratamentului pentru bolnavii cu boala cronica inflamatorie intestinala G 31 a de la nivelul Comisiilor de experti CNAS (tratament cu agenti biologici)

Comisia va avea următoarea componenţă:

 

Regulament de organizare si functionare

 

 

Componenta comisiilor:

Dr. Neagu Mirela – DSP;

Dr. specialist – CMI sau SJG;

Dr. Nicoara Monica – CAS;

 

Secretar de comisie – Dr. Culcea Maria

 

      Medicamentele se prescriu pe baza protocoalelor terapeutice elaborate de comisiile de specialitate ale Ministerului Sanatatii, aprobate prin Ordinul MS/CNAS/1301/500/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, conform Listei de medicamente cu si fara contributie personala pentru tratamentul in ambulatoriu, aprobata prin HG 720/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, HG nr. 400 /13.05 2014 pentru aprobarea Contractului – cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2014 – 2015, cu modificarile si completarile cuprinse in HG 205/2015 si cu aprobarea comisiei de la nivelul CAS Giurgiu, constituita conform prevederilor Ordinului MS/CNAS/ 388/186 /2015 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare in anul 2015 a Contractului- Cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anul 2015;

HG Nr. 206/2015 privind aprobarea Programelor nationale de sanatate pentru anul 2015.

Ordin CNAS Nr. 185/30.03.2015 pentru aprobarea normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sanatate curative pentru anii 2015, 2016.

 

Medicamentele se regasesc in cadrul Sublistei A, B, Sublistei C, Sectiunea C 1, Sectiunea C2 si Sectiunea C3 ;

 

Comisiile urmaresc, conform protocoalelor terapeutice criteriile de includere / excludere / din tratament;

Medicii curanti de specialitate care au in evidenta bolnavii vor inainta comisiilor de specialitate dosarele pacientilor care indeplinesc criteriile pentru initierea sau continuarea tratamentului;

 

Termenul limita de depunere a referatelor / dosarelor - ziua de joi din saptamana sedintei comisiei;

 

Dosarele vor contine urmatoarele documente:

1.referatul de initiere / continuare a tratamentului, intocmit in doua exemplare, completat integral, semnat, parafat de medic specialist;

2. bilet de externare / +/- buletine de analize care sustin datele completate in referat;

3.copie act de identitate;

4.dovada calitatii de asigurat;

 

Comisiile vor functiona in prezenta a minimum doi dintre membrii desemnati;

 

Comisiile se vor intruni bilunar, vor analiza din punct de vedere medical oportunitatea initierii / continuatii tratamentului bolnavilor;

Dosarele analizate se consemneaza in registrul de procese verbale ale comisiilor;

Dosarele incomplete sau incorect intocmite nu vor fi aprobate, iar intreaga responsabilitate pentru intarzierea solutionarii cazului revine in exclusivitate medicului curant;

Comisiile transmit referatele  aprobate sau respinse Serviciului Medical, secretarul de comisie va transmite decizia; aprobat / respins medicului specialist care a intocmit referatul, iar un exemplar va fi pastrat la CAS;

 

Deciziile emise ca urmare a Referatelor aprobate au valabilitate conform perioadei de tratament solicitate de medicii specialisti, cu incepere din ziua sedintei comisiei pentru ,,initiere’’ tratament si cu incepere din ziua imediat urmatoare ultimei zile de valabilitate a deciziei/referatului anterior pentru referatele ,,continuare’’ tratament;  in cazul in care nu se specifica perioada pentru care se solicita aprobare de tratament, medicul coordonator al comisiei va stabili perioada pentru care se acorda aprobarea;

 

 

Medicul specialist intocmeste prescriptia medicala pe care o inmaneaza pacientului impreuna cu  decizia aprobata si scrisoarea medicala, respectand protocoalele terapeutice in vigoare, catre medicul de familie care va prescrie in continuare tratamentul cronic;

 

Pentru eliberarea medicamentului, bolnavul prezinta farmaciei cu circuit deschis prescriptia medicala si arata copia deciziei elberata de Comisiile de la nivelul CAS/CJAS( iar farmacia confrunta numarul deciziei, data acestuia si grupa de boala cronica G X  cu datele inscriptionate in prescriptia medicala la casutele ,, aprobat comisie’’); pacientul pastreaza decizia pe toata perioada de valabilitate a acesteia; medicul  de specialitate si medicul prescriptor vor pastra atasat la fisa pacientului decizia  emisa  de comisie;

 

Pentru fiecare boala cronica cu tratament aprobat prin comisii, medicii prescriptori sunt stabiliti de Protocoalele Terapeutice de prescriere a medicamentelor;

Farmacia va elibera prescriptia medicala cu medicamenele aprobate de comisie doar daca aceasta este completata la rubrica ,, Aprobat Comisie’’ si daca este semnata si parafata de medicul curant;

 

Introducerea datelor pacientilor cu tratament aprobat prin comisie in aplicatia SIUI este asigurata de dr. Ghizdareanu Alina ( comisii CAS ) si Dr. Nicoara Monica ( comisii CNAS ) - Serviciul Medical;

 

Comisiile se intrunesc in a doua si a patra vineri din luna in curs in prezenta a cel putin doi dintre membrii sai ;

 

Comisiile se pot intruni si la alte date pentru :

 

In situatia indisponibilitatii timp indelungat a unui membru sau a mai multor membrii ai comisiei se va proceda la inlocuirea acestuia / acestora pentru perioada de absenta cu un medic desemnat / medici desemnati, la solicitarea scrisa a CAS, daca este posibil de aceeasi specialitate pentru coordonator astfel:

 

  1. Dr. Neagu Mirela – va fi inlocuita de un medic desemnat de DSP la solicitarea scrisa a CAS;
  2. Dr. Specialist – va fi inlocuit de un medic desemnat de SJG la solicitarea scrisa a CAS ( de aceeasi specialitate );
  3. Dr. Nicoara Monica - va fi inlocuita de un alt membru al SM la propunerea Medicului Sef si cu aprobarea Prededintelui – Director General.
  4. Dr. Culcea Maria - secretariatul comisiei va fi asigurat de un alt membru al Serviciului Medical la propunerea Medicului Sef, cu aprobarea PDG.

 

 

Medic Sef

Dr. Nicoara Monica