În conformitate cu prevederile legale în vigoare, medicii prescriptori au obligația de a respecta schemele terapeutice stabilite prin protocoale terapeutice ce constituie baza de prescriere și monitorizare a medicamentelor care se acordă asiguraților pe bază de prescripție medicală în sistemul asigurărilor de sănătate.

               Prin Ordinul CNAS nr. 710/22.07.2021, a fost modificată și completată Anexa 1 a Ordinului CNAS nr. 141/2017 privind aprobarea formularelor specifice pentru verificarea respectării criteriilor de eligibilitate aferente protocoalelor terapeutice pentru medicamentele notate cu (**)1, (**)1Ω si (**)1ß în Lista cuprinzand denumirile comune internaționale corespunzatoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fară contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzatoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, aprobată prin Hotarârea Guvernului nr.720/2008, cu modificările și completările ulterioare, și a metodologie de transmitere a acestora în platforma informatică din asigurările de sănătate, cu modificările și completările ulterioare, respectiv:

► au fost actualizate 11 formulare specifice pentru medicamentele DCI –urile: H005E – acromegalie și gigantism; L008C.3 – Imbatinibum – tumori stromale gastro-intestinale (GIST); L040M – Agenți biologici și terapii cu molecule mici cu acțiune intracelulară – psoriazis; L01XX52 – Venetoclax; L01XC02 – Agenți biologiciRituximab – vasculitele ANCA pozitive; L01XC32 – Atezolizumab – carcinom urotelial; L01XE21 – Regorafenibum – carcinom hepatocelular – monoterapie; L01XE42 – Ribociclibum – cancer mamar; L01XX71.1 – Tisagenlecleucel – leucemie acută limfoblastică cu celule B; L01XX71.2 – Tisagenlecleucel – leucemie acută limfoblastică cu celule B; L01XX71.2 – Tisagenlecleucel – limfom difuz cu celulă mare de tip B;

► au  fost introduse 3 formulare specifice noi pentru medicamentele cu DCI – urile: A16AA04 - Cisteamină (Mercaptamină Bitartrat) – cistinoză nefropatică confirmată; L01XC32.2 – Atezolizumab – cancer bronhopulmonar cu celule mici in stadiu extins ES-SCLC; L02BX03.3 – Abirateronum – neoplasm de prostată metastazat, sensibil la terapie hormonală, cu risc crescut;

►a fost abrogat formularul specific L04AX04 (POZIȚIA163) – Lenalidomidum – mielom multiplu, ca urmare a faptului că incepând cu data de 01.06.2021 medicamentul Lenalidomidă se prescrie necondiționat, fără a necesita formular specific.

       În vederea prescrierii acestor medicamente, furnizorii de servicii medicale au obligația de a-și actualiza nomenclatoarele din SIUI.

        Pe site-ul CNAS, în conformitate cu prevederile art. 17 din anexa 36 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1068/627/2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementeaza condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-2022, cu modificările și completarile ulterioare, în secțiunea „informații pentru furnizori – formulare și machete - formulare specifice”, au fost publicate formulare specifice A16AA04, L01XC32.2, L02BX03.3, H005E, L008C.3, L040M, L044L, L01XX52, L01XC02, L01XC32, L01XE21, L01XE42, L01XX71.1, L01XX71.2 în fișierul cu denumirea ”Formulare specifice Ordin 710_2021”. Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 710/2021 a fost publicat în Monitorul Oficial al Romaniei partea I, nr.741 și 741 bis/29.07.2021.

          Totodată, vă aducem la cunoștință că, pe lângă schemele terapeutice aferente formularelor nou introduse în PIAS conform Ordinului CNAS  nr. 710/22.07.2021, au mai fost introduse 3 scheme terapeutice noi, aferente formularelor L034K, L040M și L044L pentru medicamentele (DCI) nou incluse condiționat în sublista C secțiunea C1 DIN Hotărârea Guvernului nr.720/2088, republicată, pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fărăcontribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănatate, cu modificările și completările ulterioare, respectiv: Tofacitinib (Xeljanz) (schema L034K-S13); Tofacitinib (Xeljanz)  (schema L040M-S18) și Apremilastum (Otezla) L044L S20).